Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin Dizi Filmi

Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin Dizi Filimi

Orijinal ismi: Al Hassan Wal Hussein
Yönetmen: Abdul Bari Abu El Kheir
İlk bölüm yayın tarihi: 20 Temmuz 2012
Çekim yeri: Suriye, Fas, Ürdün ve Lübnan
Yayıncı TV: Almaha TV, Kuveyt
Bölüm sayısı: 30
Tür: Biyografi, Drama, Din, Tarih, Dizi

Konusu:

Orijinal ismi “Al Hassan Wal Hussein” olan dizide olaylar Rasulullah’ın (sav) iki torunu Hasan ve Hüseyin’in hayatlarında meydana gelen önemli olaylar üzerinde kurgulanmıştır. Onların sahabe ile ilişkileri, Osman bin Affan’ın şehit edilmesinin ardından ashab ile aralarında meydana gelen fitneler, Abdullah bin Sebe’nin şahsında Yahudilerin kurdukları tuzakların ortaya çıkarılması gibi meseleler ele alınmıştır.

Dizi, Hz. Osman’ın (ra) şehadetiyle başlayıp Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit düşmesiyle sonlanan ve İslam ümmetine büyük bir zarar vermiş olan fitneler dönemini destansı bir dille ele alırken aynı zamanda Cemel ve Sıffin savaşlarına da değinmektedir.

Oyuncu kadrosundan İslam âleminin büyük bir kısmından kimseler bulunmaktadır. “Maha” şirketi, birçok saygın âlimden aralarında Hasan ve Hüseyin (ra) da bulunduğu sahabeleri canlandırmanın caizliği konusunda fetva almıştır. Dizinin açılış kısmında senaryonun yazılmasına katkıda bulunan veya süreci denetleyen bazı âlimlerin isimleri de özellikle zikredilir:

 • Uluslar arası Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Şeyh Dr. Yusuf el-Kardavî
 • Şii kaynak olarak Allame Muhammed Hüseyin Fadlullah
 • Müfti ed-Deyyar el-Mısrıyye Şeyh Dr. Nasr Ferid Vasıl
 • Ürdün Baş Hakimi ve Haşimî yönetiminin İmamı Şeyh Dr. Ahmed Helil
 • Dımeşk Üniversitesi Şeriat Fakültesi Profesörü Şeyh Dr. Vehbe Zuhayli
 • Müessesetü’l-İslam Genel Yöneticisi Şeyh Dr. Süleyman bin Fehd
 • Suudi Arabistan Önde Gelen Âlimler Heyeti Üyesi Şeyh Dr. Kays bin Muhammed Âl-Mübarek
 • Ulemaî’l-müslimin birliği Başkan yardımcısı Şeyh Abdullah bin eş-Şeyh el-Mahfuz bin Bih
 • Yemen Cumhuriyeti Vakıflar Bakanı Şeyh Hâkim Hamud el-Hetar
 • Sudan Âlimleri Cemiyeti Başkan Yardımcısı Şeyh Abdulhay Yusuf
 • Daha önceden Sudan vakıflar bakanlığı yapmış olan Şeyh Dr. Asım el-Beşir
 • Eski Kuveyt Şeriat Fakültesi Dekanı Şeyh Dr Acil bin Casim en-Neşemi
 • Suudi Arabistan el-Kasım bölgesi Şeriat Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Halid bin Abdullah el-Muslih
 • Riyad’daki Şeriat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suud bin Abdullah el-Fanisan
 • El-Kasım bölgesi Şeriat Fakültesi Yüksek öğretim Profesörü Şeyh Prof. Doktor Salih bin Muhammed es-Sultan
 • Müessesetü’l-İslam Genel Yönetici Yardımcısı Şeyh Dr. Abdulvehhab bin Nasır et-Tariri
 • Riyad Şeriat Fakültesinden Prof. Dr. Abdullah bin İbrahim et-Tarikî
 • İslam üniversitesi yüksek öğrenim hocası Prof. Dr. Abdulaziz bin Abdulfettah el-Karî
 • Mekketü’l-Mükerreme Kamu Mahkeme Hâkimi Hani bin Abdullah el-Cebir
 • Mektebu’l-İslami yayınevinin sahibi Şeyh Araştırmacı Yazar Züheyr eş-Şaviş
 • Şii kaynak olarak Allame es-Seyyid Ali el-Emin
 • Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı Fetva Heyeti

Dizinin senaryosu, Suudi Arabistan Vakıflar bakanlığı Fetva idaresi tarafından da onaylanmıştır. Ayrıca aşağıda adı geçen tarihçilere de senaryo hazırlanırken müracaat edilmiştir:

 • Ali es-Salabi – Libya
 • Muhammed el-Berzinci – Irak
 • Muhammed el-Mehfel – Suriye
 • Halid el-Gays – Suudi Arabistan
 • Şeyh Hasan el-Hüseyni – Bahreyn

Hasan ve Hüseyin Dizisi (Kısa tarihi bilgi)

İslam alimleri genellikle Osman (r.a)’ın şehid edilmesi ile ilk fitnenin başladığını kabul eder. Ve bu olayı “büyük fitne” olarak adlandırırlar. Dizinin de konu edindiği bu fitneler Osman (r.a)’ın şehit edilmesiyle başlayıp sırasıyla, Cemel Vak’ası (36/656) Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam gibi cennetle müjdelenen sahabilerin şehit edilmeleri, Sıffin Savaşı (37/657), Haricilerin isyanı, Ali (r.a)’ın şehit edilmesi (40/661), Hasan (r.a)’ın şehit edilmesi (49/669) ve Hüseyin (r.a)’ın şehit edilmesini (10 Muharrem 61/680) konu edinmiştir.

Hadis kitaplarında bu fitnelerin her birine doğrudan veya dolaylı olarak işaret eden rivayetler yer almaktadır. Örnek olarak “Ömer’in ölümü ile fıtne kapısının açılacağını” (Buhari, “Menakıb”, 25)  ve “Osman’a hilafet gömleği giydirileceğini, onu zalimlerin keyfi için çıkarmamasını isteyen” (Tirmizi, “Menakıb”, 18)  rivayetler Osman dönemindeki fıtnelere; “Hav’ab köpeklerinin Aişe (r.a)’ya havlayacağı” (Ahmed b. Hanbel, VI, 52, 97)  ve Rasulullah’ın Zübeyr’e “Ali ile savaşırsan ona zulmetmiş olursun” (Suyuti, el-Hasaisü ‘l-kübra, II, 233)  dediğini belirten rivayetler Cemel Vak’ası’na; “Davaları bir olan iki büyük topluluk savaşmadıkça kıyamet kopmaz” (Müslim, “Fiten”, 3, 4, 25)  ve Ammar’a “Yazık, asi bir topluluk seni katledecek” (Müslim, “Fiten”, 18) dediğini ifade eden rivayetler Sıffin savaşına;

Beni Temim’den Zü’l-huveysıra el-Yemani’nin kaba davranışı üzerine söylediği “Onun öyle arkadaşları var ki sizin kıldığınız namazı, tuttuğunuz orucu beğenmezler. Onlar Kur’an okurlar fakat boğazlarından aşağı geçmez. Okun yaydan fırlaması gibi dinden çıkarlar… ” (Buhari, “Menakıb”, 25; Müslim, “Zekat”, 49) sözleri Harici isyanlarına; “Bu oğul seyyiddir, Allah’ın onunla iki büyük topluluğun arasını bulacağını umarım” (Buhari, “Fiten”, 20; Müslim, “Fiten”, 21) demesi, Hasan (r.a) ile Muaviye arasındaki anlaşmaya; Hüseyin (r.a)’ı Ümmet-i Muhammed’e mensup kişilerin katiledeceğini Cebrail’in haber verdiğini (Ahmed b. Hanbel,Müsned, III, 265, 342; VI, 294; Hakim, Müstedrek, III, 17-177) bildiren haber Kerbela olayına işaret sayılmaktadır.

Dizideki bazı karakterler ve künyeleri:

Muhammed bin Ebu Bekir: Ebu bekir (r.a)’ın oğlu.
Ebu’l Hasan: Ali (r.a).
Ebu Muhammed: Hasan b. Ali. Ali (r.a)’ın oğlu.
Ebu Abdullah: Hüseyin b. Ali. Ali (r.a)’ın küçük oğlu, kerbela şehidi.
İbnu’l Avvam: Zübeyr bin Avvam. Künyesi: Ebu Abdullah. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri.
İbnu Zübeyr: Abdullah bin Zübeyr, Zübeyr bin Avvam’ın oğlu.
Talha b. Ubeydullah: Künyesi: Ebu Muhammed. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri.
Ebu Abdurrahman: Muaviye b. Ebu Süfyan.
İbnu Ömer: Abdullah bin Ömer. Ömer (r.a)’ın oğlu.
İbnu Cafer: Abdullah bin Cafer. Cafer bin Ebu Talib’in oğlu. Ali (r.a)’ın yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahabi.
İbnu Sebe: Abdullah ibnu Sebe, İslam dünyasında ilk fitnenin ve Şiiliğin ortaya çıkışında önemli yeri olduğu ileri sürülen kişi.
İbnu Udeys: Abdurrahman b. Udeys, Osman (r.a)’ın şehid edilmesi olayına karışan kişi.
İbnu Mülcem: Abdurrahman b. Amr b. Mülcem. Ali (r.a)’ın katili.

 

Hasan ve Hüseyin Dizisi 1. Bölüm – Türkçe Altyazılı

 

Hasan Ve Hüseyin Dizisi 2. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 8. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 14. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 20. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 26. Bölüm
Hasan Ve Hüseyin Dizisi 3. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 9. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 15. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 21. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 27. Bölüm
Hasan Ve Hüseyin Dizisi 4. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 10. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 16. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 22. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 28. Bölüm
Hasan Ve Hüseyin Dizisi 5. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 11. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 17. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 23. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 29. Bölüm
Hasan Ve Hüseyin Dizisi 6. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 12. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 18. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 24. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 30. Bölüm
Hasan Ve Hüseyin Dizisi 7. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 13. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 19. Bölüm Hasan Ve Hüseyin Dizisi 25. Bölüm  

Kaynak: Muslimmedya.com

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın