El-Müheymin (c.c.) esması

El-Müheymin (c.c.) esmasının manası :

Bütün varlıkları gözetip koruyan demektir. Hiçliği hissettiren, hayrete salan, yüceliğiyle kendinden geçirten. Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan.

El-Müheymin : المهيْمن 

Müheymin ismi Kur’an’da Haşr suresinin son âyetlerinde şöyle geçmektedir: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik’tir, Kuddüs’tur, Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir ” Haşr:23 

el-Halîmî der ki: “Müheymin, kıyamet günü, kendisine ibadet edenlerin ibadetinden ve sevabından bir şey eksiltmeyendir. Allah, sevap vermekten aciz kalmadığı gibi onu zorlanarak veren de değildir. Onun mülkünden bir şey eksilmez.  Allah, iyilerin iyiliklerinden ve sevabından bir şey eksiltmediği gibi, asilerin de isyanlarından ve hak ettikleri cezalardan bir şey arttırmaz. 

Bazı âlimler Müheymin’i “Bir şeyi gözetleyen ve koruyan” şeklinde tanImlamışlardır. İbn Kesir der ki: “İbn Abbas ve diğerleri, aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi şeklinde açıklamışlardır. Ibn Kesir, 8/343 

Bu ismi gören-gözetleyen anlamında, “Kullarının amellerini görüp-gözeten” “Allah (c.c.) her şeyin üzerinde şahid olandır.” Buruc: 9

Razi ise Müheymin ismini şöyle açıklar: “Müheymin, doğrulayan, güvende kalan anlamındaki Mü’min ile eşanlamlıdır.” 

Hasan Basri bu ismi “Tasdik eden, doğrulayan” şeklinde açıklamıştır. Özetle bütün bu tanımlamalar, Elbette Allah, en doğrusunu bilir.” Razi

Her müslüman, Allah’ı gönülden tasdik etmeli, O’nun indirdiği her şeye içtenlikle inanmalıdır. Daima O’nun adını zikrederek kalbini huzur ve güvene kavuşturmalıdır. İsyan edip günah işleyeceğinde onun seni gördüğünü hatırlayıp ondan haya etmeli ve cezalandırılmasından korkmalısın. Kendisine itaat ettiğinde ise onun seni gördüğünü hatırlamalı onun affını, lütuf ve ihsanını ümit etmelisin. Sana fayda veya zarar versin sevindirsin veya kızdırsın daima doğru şahitlik yapmalısın. Senin anne ve babanın ve yakın akrabalarının aleyhinde bile olsa doğru şahitlik yapmaktan kaçınmalısınız. 

Kur’an’da Müheymin 

O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur ve Allah her şeye şahittir.” Buruc:9

“Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyle iken tuttular da Allah’a ortaklar uydurdular. De ki: “Onlara isimler verip durun bakalım. Siz O’na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.” Rad:33

“O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” Haşr:23

“ana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur’ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir.” Maide: 48

“O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.” Hadid: 4

“Göklerde ve yerde olanları, Allah’ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.” Mücadele: 7


El-Müheymin esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir saati ve zikir günü :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 145’dir. Zikir günü ; Perşembe olup, Zikir saati ; Müşteri (Sabah güneş doğarken, ikindi sonrası ve gece yarısı.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : İki ayak diz kapağından aşağı ve Romatizmalı bölgeler. Gezegeni : Ay dır.

El-Müheymin  esmasının Faziletleri ve Faydaları

Zalimlerin, insan ve cin şeytanlarının şerrinden emin olmak, her türlü bela, afet ve fitnelerden korunmak için, “Ya Müheymin Celle celalühü” diyerek 145 kere okunup dua edilir.

El-Müheymin ism-i şerifini devamlı okuyarak zikretmeyi vird haline getirenler unutkanlık sorunlarından kurtulur. İnsanların düşüncelerini anlar ve korunurlar.

El-Müheymin esmasını zikretmeye devam edenler, gizli sırlara erişirler.

Kim “Ya Müheymin Celle Celalühü” diye okumaya devam ederse; Allahü Teala hazretleri kendisinden unutkanlığı giderir. Hafızası güçlenir.

El-Müheymin ism-i şerifini yatsı namazı sonrasında zikir sayısı olan 145 kez okuyup, hiç konuşmadan sağ tarafına yatılarak uyunursa, kişiye rüyasında olacaklar haber verilir.

Sakin ve huşu içinde bir yerde 100 kere El-Müheymin ism-i şerifini okumak, kişinin kalbini nurlandırır.

Her gün, güneş doğmadan önce 145 kere “Ya Müheymin celle celâlühû” zikrine devam eden kimsenin kalbine çeşitli ilhamlar doğar.

Her gün 145 kere “Ya Müheymin celle celâlühû” zikrine devam eden kimse her türlü kötülüklerden korunur ve herkes tarafından sevilir. El-Müheymin ism-i şerifi belirtilen miktarda zikredilirse, her şeyden evvel manevi duyguları ve melekeleri kuvvet kazanacağı için rakibine üstünlük sağlar. Herkes tarafından sevilen ve sayılan birisi olur.

El-Müheymin esmasını devamlı okuyan kimse karşısındaki kişiler için emniyet telkin eder ve sözlerine güvenilir. Ailesi ve yakınları tarafından sahip olduğu güven sayesinde  manevi bir hakimiyet ve üstünlük sağlar, aile fertleri sözünden çıkmaz, danışarak iş yaparlar.

Her türlü sıkıntı ve bunalımdan, zorluk ve darlıktan kurtulmak için El-Müheymin ism-i şerifinin zikrine devam etmekte büyük fayda vardır.

Hz.Yunus(a.s)’ın, balığın karnında El-Müheymin ism-i şerifinin zikrine devam ettiği ve bu sayede zikir saati olan müşteri saatinde Yüce Allah’ın izniyle kurtulduğu söylenmektedir.

El-Müheymin ism-i şerifinin zikrine devam eden kimselere manevi sırlar açılır, bilmediği ilimlere ve sırlara kavuşur.

Her gün 145 defa ” Ya Müheymin Yâ Allah celle celâlühü” diye okuyun ardından şu duayı okuyun.

“Ey Allah’ım! Rahmet Peygamberi ve Senin Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v) ile sana yöneliyor ve senden istiyorum ki.”Müheymin isim-i şerifin hürmetine, beni, bütün insanlara ve bütün kötülüklere karşı koru. Maddi ve manevi olarak görüp gözet, üzerimden rahmetini eksik etme. Her korku ve endişeden uzak, tedirginlikten muhafaza buyur. Huzur ve güven içinde yaşat. Beni himayene al, istek ve ihtiyaçlarımı ihsan eyle!

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir