Abdulkadir Geylani Ks.

SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ,NİN BABA TARAFINDAN NESEBİ

Marifetler hazinesi, her kutbun mercii, yüce makamlar sahibi, arif, vuslat, derin kıdem, tam bir temkin ve ahval-i manevi sahibi, doğunun ve batının sancağı, şeyh-i kamil Abdülkadir Geylani’nin nesebi baba ve anne tarafindan Hz. Peygamber’e ulaşmaktadır:

Seyyid Abdülkâdir Geyláni, unsurlarında yeşil rengin kullanıldığı Kadiriyye Tarikatı’nın sahibidir ki, tarikatte yeşil renk kullanılması güzel ve tertemiz olan Ehl-i Beyt’e karşı muhabbeti simgeler.

KÜNYESİ VE LAKABI

Târih, tabakât ve hal tercümesi kitaplarının çoğunluğu onun künyesinin (Ebů Muhammed ve nispetinin deé Cilani ya da Cili olduğunu söylerler. İbnü’l-Esir el-Kamil fit-Tarihinde şöyle yazar:0,seyyid Abdülkâdir b. Ebî Sâlih Ebi Muhammed el-Cili’dir.ibn Kesîr el-Bidâye ve ‘n-Nihâye’de şöyle der: Şeyh Abdülkâdir b.Ebi Sâlih Ebi Muhammed el-Cili.2

Zirikli , ona atfedilmiş pek çok lakap vardır.Bu lakapların her birisi de onun ilmi derecesine faziletine, yüceliğine, mertebesine vs. işaret etmektedir En meşhur lakaplarından birisi “İmam”dır. diğer lakapları semi,şeyhul islam,rüknüş şeria, alemüt tarika,gavsı  azam vb. Seyyid Abdülkadir Geylâni’ye de birçok sıfat ve lakaplar verilmiştir.

DOGUMU (470/1077)

Seyyid Abdülkádir Geylâni, Geylan’m Neyf köyünde dünyaya gelmiştir. Geylan, halen İran sınırları içerisinde ve Hazar Denizi’nin güneyinde yer almaktadır. Eski coğrafyaya göre Taberistan’n obür tarafidır. Bölgenin ismi Geyl, Geylân, Cll ve Cllân şeklinde de telaffuz edilir. Dolayısıyla onun nisbetine Geylâni, Geyli, Cili ve Cilani de denmektedir. Doğumu h. 470 yilina rastlamaktadır.

YETİŞMESİ VE VEFATI (RA.)

Arif-billäh Seyh Abdülkádir, Geylanin çocukluğu annesi tarafından dedesi olan es Seyyid Abdullah cs-Savmai’ el-Hüseyni’nin himayesinde geçti. Geylan’da iken ona nispet edilir ve kendisine Savmai’nin El huseynin oğlu denirdi. Şeyh Abdülkadir, Abid, Muttaki, dünyaya karşı zahit, ahireti tercih eden ve dinin esaslarına son derece bağlı birisi olarak yetişmiştir. Gcylan’da din ilimlerinde onu tatmin edecek birisi yoktu. Bu yüzden kendi kendine Bağdat’a gitmeye karar verdi. Bağdat o zaman dünyanın kültür ve ilim merkezi idi orada yetişmiştir.

VEFATI (8.4.561/16.2.1166)

Seyyid Abdülkadir Geylâni, h. 561 yilıi Rebiu’l-Ahir ayınn 8’inde bir Cumartesi günü akşam karanlığını çöktükten sonra vefat etmiştir. Geceleyin cenazeyi teçhiz işlemi yapılmıştır. Babül’l-Eze denilen yerdeki medresesine defin işlemi ancak geceleyin tamamlanabilmiştir. Hastalık sadece bir gün ve bir gece devam etti. Bir ara oğlu Abdülaziz hastalığını sordu. Şöyle cevap verdi: “Benim hastalığımı ne bir insan, ne bir cin, ne de bir melek bilebilir, akledebilir.

Oğlu Abdülcebbår “vücudunun neresi ağrıyor?” diye sordu.Kalbim hariç her tarafım ağrıyor” dedi, “kalbim Allah ile beraber! Ben hiçbir insandan korkmuyorum. Ben ölümden de, ölüm meleğinden korkmuyorum.” iki elini kaldırıp indirerek şöyle diyordu: “Aleykümu’s-selam ve ralhmetullähi ve berakatüh.

Sonra ona Hak/ecel ve ölüm sekeratı geldi. “Kendisinden başka ilah olmayan ve her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah’ın yardımına sığındım. O, ölmeyen diridir. O, ölümden korkmaz. ” sözünü tekrar eti durdu. “Kudreti ile yenilmez, karşı konulamaz ve ölüm ile kulları üzerinde Kahhar olan Allah ne mukaddestir! Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah.”Sonra “Allah, Allah, Allah” demeye başladı. Sesi kısıldı, dili damağına yapıştı ve mübârek růhunu teslim etti. Allah’ın rizâsı onun üzerinde olsun.

Şeyh Abdulkadir Geylani ks. Eserleri:

 • Evradül Cilani
 • Hizbur-Reca ve’l-İntiha
 • Duaül Besmele
 • Gunye
 • Fethur Rabbani
 • Fütuhal Gayb
 • Hizbü Abdülkadir Geylani
 • Ed Dalail El-Kadiriyye
 • Beşairul Hayrat
 • Virdüş Şeyh Abdülkadir Geylani
 • Tefsirül Kuran
 • Et-Tukus El-Lahutiyye
 • Cilaül Hatır
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın