ABDULKADİR GEYLANİN AKİDESİ

Akideyi Açıklamadaki Yöntemi:
Abdulkadir Geylaninin, Allahın rahmeti üzerine olsun. Akaid konularını açıkça beyan ederdi. Vaaz meclislerinde ve ders halkalarında şu ibareyi çokça tekrar ederdi;

 

“İtikadımız selefi salihinin ve sahabenin itikadıdır.” Siyeru A’lami Nübelà 20/442, Eş şeyh Abdülkadir, 62

Şeyh Abdülkadir Geylani’nin eserlerinl inceleyen kişi onun, itikadi meseleler başta olmak üzere bütün meselelerde açık ve net bir üslup kullandığını görür. Onun üslubunu kısaca şöyle özetleyebiliriz.

İtikadi meseleleri açık ve kolay anlaşılır bir üslupla arz ederdi. Kapalı ifadelerden hoşlanmaz, açık ve anlaşılır bir üslup kullanırdı. İman hakkındaki tarifi bunun bir örneğidir. Şöyle demektedir, “İman; dil ile ikrar, kalp ile tasdik, organlarla amel etmektir. Taat ile artar, isyan ile noksanlaşır. İlim ile güçlenir cehalet ile zayıflar. Allahu Teala’nın tevfikıyle vuku bulur.” El-Gunye, Abdülkadir Geylani, 1/62

Ä°lgili resimKur’an ayetlerinin ve hadisi şeriflerin delalet etti manalar dışına çıkmazdı. Allahu Teala’nın isim ve sıfatları hakkındaki tutumu buna örnektir. Şöyle demektedir, Kitap ve sünnetin dışına çıkmayız. Ayet ve hadisi okur, onlarda ifade edilen şeylere inanır, sıfatlara dair keyfiyeti Allahu Teala’nın ilmine havale ederiz. Şeyh Abdülkadir Geylani, Kahtanî, 72

Şeyh Abdülkadir, akidesinin selefi salihinin akidesi olduğunu her daim ifade ederdi. Allahu Teala’dan Ehli Sünnet Ve’l cemaat mezhebi üzere olduğu halde ruhunu almasını niyaz ederdi. Şöyle derdi, İmam Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş Şeybanî Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun, Allahu Teala bize onun mezhebi üzere olduğumuz halde ruhu teslim etmeyi ve onun zümresi içinde olduğumuz halde haşredilmeyi nasip etsin- demiştir. El-Gunye, Geylaní, 1/55

Yine şöyle derdi; “Bid’ate sapmadan sünnete tabi olun, selefi salihinin mezhebine uyun, dosdoğru yol üzere yürüyün. El Fethu’r Rabbani Onuncu Meclis, 35

ABDULKADÄ°R GEYLANÄ°N AKÄ°DESÄ° ile ilgili görsel sonucuKelamcıların yaptığı gibi tevile sapmaması istiva hakkında söylediği şu söz bunun bir delilidir, İstiva sıfatı tevil edilmemelidir. Bu, Mücessime ve Keramiyenin dediği gibi oturma ve temas manasında, Mutezilenin dediği gibi de
hakimiyet manasında değildir. Zira bu manalara geldiğine dair şer’i herhangi bir delil bulunmamaktadır. El-Gunye, Geylanî, 1/56

Allahu Tealâ’nın sıfatlarına dair Allah’ın Kitabında ve Rasulünün sünnetinde varit olmayan hususlarda müsbet ya da menfi yönde konuşmaz, kendini tutardı. Şeyh Abdükadir Geylani, 78

Nitekim şu sözü bunu ifade etmektedir; Allah’u Teala ve sıfatları hakkında Onun ve Rasulünün demediği bir şeyi demekten Allah’a sığınırız. El-Gunye, Geylani, 1/57

Kelam İlminden sakınması:
Şeyh Abdülkadir Geylani itikadi meseleleri ele alırken kelamcıların yöntemlerinden uzak durmuş ve onların ilmine
güven duymamıştır. O ilmi, bazı kişilerin içine düştüğü dalalet (sapıklık) kaynağı olarak görmüştür. Bu sebeple El- Gunye adlı eserinde İmam Ahmed’in şu sözünü nakletmiştir.

“Bu hususta ben bir şey demiyorum. Bu hususta Allahu Teala’nın kavlinden ya da Nebi (as)’dan ya da ashabı kiramdan ya da tabiinden nakledilenden başkasını kabul etmiyorum. Bu hususta indi söz söylemek iyi bir şey değildir. Allahu Teala’nın sıfatları hususunda ‘nasıl?’ ve ‘niçin?’ sorulan sorulmaz. Bu sorulanı şüphe edenden başkası sormaz. El-Gunye, Geylanî, 1/56

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir