Aden Tarafında Görülecek Ateş

Aden Tarafında Görülecek Ateş

Kıyamet öncesi görülecek en son belirtilerden birisidir, Aden tarafında insanları mahşer toprağına sürecek bir ateşin ortaya çıkması. Bazı ilim adamları bu ateşin Arap dünyasında vazgeçilmezi ve saadet kaynağı olan petrol olarak değerlendirmişlerdir. 

Çok ilginç bir yaklaşım tarzı sergilenerek, petrolün araba motorunda yanarak insanları Aden’den Şam diyarına rahatlıkla yolculuk edebilmesini sağlaması belirli aralıklarda isterse durup motorunu durdurup tekrar hareket etmek istediğinde yürüyebilmesini delil göstermişlerdir. Bu ve bunun gibi açıklamalar, söz konusu naslar açısından hatalı bir açıklamadır.

Naslarda sözü edilen ateşin ortaya çıkması, harikulade bir olay olacak, bu ses harikulade bir şekilde insanları toplayacak, onları Şam diyarına iletecek ve o zaman insanların üzerine kıyamet kopacaktır. Kıyamet kötü insanların üzerine, sadece kafirlerin üzerine kopacaktır.

İbni Kesir, Aden ateşi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmaktadır:

“Naslardaki ifadeler, söz konusu toplanma (haşr) ile kastedilenin, dünyanın son zamanında mevcut olan insanların toplanması (haşrı) olduğunu göstermektedir. O vakitte insanlar, değişik bölgelerden toplanma (mehşer) yerine getirilecekler. Bu yer ise Şam diyarıdır… Aden vadisinden çıkacak olan ateş, insanları arkalarından kuşatacak ve onları her beldeden mahşer (toplanma) yerine doğru sürecektir. Ateş, bu insanlardan geriye kalanları yiyecektir. Bütün bunlar, söz konusu olayların, dünyanın son zamanında gerçekleşeceğini göstermektedir. O olayda dökülenler ve geriye kalanlar ateşle öldürüleceklerdir. Eğer bu olay yeniden diriliş için sura üflenmesinden sonra olacak olsaydı, ölüm, yeme içme ve meydanlarda giyimli olarak dolaşma olmazdı.”

Şeyh Abdulfettah Ebu Gudde –

Allah kendisini korusun- ateşin, Aden tarafından veya doğu tarafından çıkacağını bildiren hadislerle ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmaktadır:

“Hafız İbni Hacer şöyle söylemiştir:

“Bu hadisler arasındaki farklılığı anlam itibariyle birleştirmek için, ateşin Aden vadisinden çıkacağını kabul etmemiz gerekir. Ateşin buradan çıkacak olması, insanları doğudan batıya doğru süreceği anlamına ters düşmez. Buna göre ateşin ilk çıkışı, Aden vadisinden olacaktır. Çıktıktan sonra ise bütün yeryüzünü kaplayacaktır.

Resulullah (a.s)’ın “İnsanları doğudan batıya doğru sürer” sözü ise, toplanma (haşr) işinin genel mahiyette olacağını ifade eder, yoksa özellikle batıda yada doğuda olacağı anlamına gelmez. ifadede “doğudan batıya” denilmesi ise, Şam diyarının doğu beldelerine nispetle batıda olması sebebiyledir.”

Konuyla ilgili hadisler, ateşin çıkacağı yer ve zaman, insanları belli bir merkeze doğru sürme şekli ve kendileri ile ilgili en son uygulamasının ne olacağı hakkında bilgi vermektedir.

Bir hadisi şerifte de, insanların Şam diyarındaki mahşer (toplanma) yerine sürülmelerinden sonra durumlarının ne olacağı hakkında bilgi verilmektedir.

Buhari’nin Sahih’inde (11/326) ve Müslim Sahih’inde (17/194) Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet etmiş oldukları bu hadisi şerifte, Resulullah (a.s)’ın şöyle buyurduğu bildirilmiştir:

“İnsanlar, kıyamet gününden önce -şam tarafına- diri olarak üç hal üzere toplatılırlar. (Haşredilirler) Bunlar, o halde korku ve ümit arasındadırlar. İki kişi sırayla bir deve üzerine biner. (Buradaki ifadede bir kısaltma (hazf) yapılmıştır. Yani bazen bir kişi, bazen de iki kişi bir deveye biner anlamı kastedilmiştir). O zamanda, yerine göre bir kişi, yerine göre iki kişi, yerine göre üç kişi, yerine göre dört kişi ve yerine göre de on kişi bir deveye binmek için aralarında nöbetleşirler. Birisi biner, diğerleri sıraları gelinceye kadar yürürler ve onları da arkalarından ateş sürer. Bu ateş onların istirahat ettikleri yerde istirahat eder, geceledikleri yerde geceler. Sabah olunca yola çıkmaları halinde, onlarla birlikte yola çıkar. Akşam olup bir yere konakladıklarında, o da konaklar.”

İnsanlar toplanma (haşr) yerine ulaşıncaya kadar onlarla birlikte bütün uygulamalarını izler, her hareketlerine uyar. Allahu Teala’dan bizlere selamet vermesini ve yardımcı olmasını dileriz.

Bu bahsi geçen ateşle ilgili bazı rivayetler 

1- Müslim, Huzeyfe bin Useyyid (r.a)’den merfu olarak rivayet etmiştir.

“On alameti görmenizden önce kıyamet kopmayacak.” Bu sözü söyledikten sonra kıyamet alametleri olarak, dumanın ortaya çıkmasını, Deccal’i, dabbetu’l arzı (yer hayvanını), güneşin bandan doğmasını, Ye’cüc ve Mecüc’ü, biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç kez ay tutulmasını zikretti ve bu belirtilerin sonuncusunun da insanları mehşerlerine (haşrolunacakları yere) iletecek bir ateş olacağını ifade etti.” Bir rivayette de şu ifade geçmektedir. 

“Bir de insanlar denize alan bir rüzgar ortaya çıkacaktır.” (Müslim (4/2226) Aynı yer.)

Bir başka rivayette de şöyle denilmektedir: “Bir de Aden vadisinden insanları bir yöne ileten ve onların gittikleri yere giden, onların ikamet ettikleri yerde onlarla birlikte ikamet eden bir ateş ortaya çıkacaktır.” (Tirmizi, aynı yer.) (1)

2-Taberani, Abdullah bin Amr (r.a)’dan rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Doğu halkının üzerine bir ateş gönderilir, o onları batı tarafına sürer. Bu ateş, onların geceledikleri yerde beraberlerinde geceler ve ikamet ettikleri yerde beraberlerinde ikamet eder. O ateşin sürdüğü insanlardan dökülenler ve geriye kalanlar, onun (ateşin) olur. Onları topal deveyi sürer gibi sürer.” (2)

3- Tirmizi, Abdullah bin Ömer (r.a)’den rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Kıyametten önce Hadramevt tarafindan-yahut Hadramevt Denizi’nden-insanları bir yere toplayan bir ateş çıkacak.” Resulullah (a.s)’a: “Ey Allah’ın Resulü! Bize o vakitte ne yapmamızı emredersin?” diye soruldu. “Şam diyarına çekilin” diye buyurdu.” (3)

4- Taberani, Mu’cemu’l Evsat’ta, Abdullah bin Selam (r.a)’dan rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s)’a kıyamet alametlerinden ilki soruldu. Resulullah (a.s) da şöyle buyurdu: “Kıyamet alametlerinin ilki, doğu tarafından ortaya çıkıp insanları batıya doğru sürecek olan ateştir.” (4)

5- Buhari, Enes bin Malik (r.a)’den rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Kıyamet alametlerinin ilki, insanları doğudan batıya doğru sürecek olan ateştir.” (5)

6- Ahmed, Rafi bin Beşir Sulemi (r.a)’den, o da babasından rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Muhtemeldir ki, önüne set çekilmiş bir sel içinden, ateş çıkar ve deve yürüyüşü gibi yavaş bir şekilde ilerler. Bu ateş, gündüz ilerleyerek gece durur. Bu ateş ileri geri hareket eder. Bazen durur, bazen harekete geçer. İnsanlar onun hareketlerini gördükçe: “Ey insanlar ateş harekete geçti, siz de harekete geçin! Ey insanlar ateş istirahate geçti, siz de istirahate geçin! Ey insanlar ateş yola çıkın, siz de yola çıkın!” derler. Bu ateş, yakaladığını yer.” (6)


Dip Notlar

1) Müslim (4/225) 52-Kitabu’l Fiten ve Eşrati’s Sa’a. 13-Kıyametten önce ortaya çıkacak alametler babi. Ebu Davud (41114) Kitabu’l Melahim. Kıyametin alametleri babı. Tirmizi (41477) 34-Kitabu’l Fiten. 21-Ay tutulması ile ilgili olarak gelen rivayetler babı. Tirmizi: “Bu hadis, hasen, sahihtir” demiştir.

2) Mecmau’z Zevaid (812) Müellif: “Bu hadisi Taberani Mu’cemu’l Kebir ve Mu’cemu’l Evsar’ta rivayet etmiştir. Ravileri sikadırlar” demiştir.

3) Tirmizi (41498) 34-Kitabu’l Filen. 42-Hicaz tarafından bir ateş ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmayacağı babi. Tirmizi: “Bu hadis hasen, garib, sahihtir” demiştir.

4) Mecmau’z Zevaid (8/12) Müellif: “Bunu Taberani Mu’cemu’l Evsat’ta rivayet etmiştir. Ravileri. Sahih’te isimleri bulunan ravilerdir” demiştir.

5) Hafız, Feth’de şöyle söylemiştir: “Bu hadis, Musannafta hicret bölümünde, Abdullah bin Selam (r.a)’ın müslüman oluşu olayı kısmında rivayet senedi tam verilmek suretiyle rivayet edilmiştir. Oradaki rivayete göre hadis, Humeyd’in, Enes (r.a)’den rivayeti tarıkıyla nakledilmiştir. “Kıyamet alametlerinin ilki, doğu tarafından ortaya çıkıp insanları batıya doğru sürecek olan ateştir” sözünü Kitabu’l Enbiya’da da bir başka tarikle yine Humeyd’den rivayetle mufassal olarak nakletmiştir.”

Burada kıyamet alametlerindeki öncelik, nisbi bakımdandır. Söz konusu ateşin çıkması olayı bir yönden kıyamet alametlerinin sonuncusu, bir yönden de kendinden sonra ortaya çıkacak gelişmelere nisbetle ilki sayılmaktadır.

6) Ahmed (3(433) Mu’cemu’l Kebir (2142) Mecmau’z Zevaid (8/12) Müellif: “Bunu Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. Ahmed’in Rafi’ dışında kalan ravileri, Sahih’le isimleri bulunan ravilerdir. O kişi (Rafi’) ise sikadır” demiştir.

Kaynak: El Esas Fi’s Sünne

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın