A’la Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

A’la Suresi

A’la Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 87. suredir. Mufassal sureler kısmının On birinci grubundaki Üçüncü suredir. 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke’de nazil olmuştur.

A’la Suresinin Konusu:

a-Allah’ın Yüce zatın ve bazı sıfatları ile Onun birliğini ve kudretini gösteren deliller,

b-Vahiy ve son peygambere indirilmiş olan Kuran ile ve onun, Peygamber (a.s.) tarafından ezberlemesinin kolay hale getirilmesi.

c-Kalpleri diri olanların faydalanacağı, mutlu ve imanlı kişilerin istifade edeceği güzel nasihat.

Bu mübarek sûre, Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederek başlar. O, yaratıp güzelleştiren, güzel şekil veren, kullara rahmet olsun diye bitki ve yeşilliği çıkarandır: “Yaratıp düzene koyan, planlayıp yol gösteren, yeşil otu çıkaran… Yüce Rabbinin adını tespih et.”

Daha sonra sûre vahiy ve Kuran’dan bahseder ve bu Yüce Kuran’ı, asla unutmayacak şekilde Peygamber (a.s.)’e ezberleteceğini ve onun ezberlenmesini Peygambere (s.a.v.) kolaylaştıracağını müjdeleyerek onu rahatlatır: “Sana Kuran’ı okutacağız da artık Allah’ın dilediği hariç, sen onu unutmayacaksın. Allah açık ve gizli olanı bilir.”

Daha sonra sûre, nurundan müminlerin yararlandığı ve takva sahiplerinin, hidayetinden öğüt aldığı bu Kur’anla öğüt vermeyi emreder: “Eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah’tan korkan öğütten yararlanacak. En büyük bedbaht ise, öğütten kaçınır.”

Sûre, nefsini günahlardan temizleyen ve iyi amellerle arındıran kimselerin kurtuluşa ereceğini açıklayarak sona erer: “Temizlenen, Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir…”

Ala Suresi nüzul sebebi:

Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci suredir. Tekvîr suresinden sonra, Leyl suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 492).

“Sana  okutacağız; Sen de unutmayacaksın”A’la :6

İbn Abbas (ra)’dan rivayet olunmuştur. O dedi ki:” Cebrail (As) Hz. Peygamber (SAV) vahiy getirdiği zaman Hz. Peygamber (SAV) unuturum korkusuyla surenin başını tekrar etmedikçe cebrail (As) ayetin sonuna geçmezdi bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Nesai İbni Mace 

Ala Suresi fazileti:

Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in A‘lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 310-311).

İmam Ahmed b. Hanbel, Müsned’inde Übey b. Kâ’b, Abdullah b. Abbas, Abdurrahman b. Ebzâ ve mü’minlerin annesi Äişe’nin rivayetlerine göre, demişlerdir ki: “Rasûlullah (s.a) vitirde el-A’lâ ve el-Kâfirun ve el-İhlâs sûrelerini okurdu. Hz. Âişe’nin rivayetinde “ve Muavvizeteyn’i” ilâvesi de vardır. Bu hadis Câbir, Ebî Ümâme, Sadâ b. Aclân, Abdullah b. Mes’ûd, İmrân b. Husayn ve Ali b. Ebî Tâlib’ten (r. anhüm) rivayet edilmiştir.”

A’la Suresini Dinle:

Ala Suresi meali:

1, 2, 3, 4, 5, “Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tespih (ve takdis) et.”

6, 7, “Sana (Kuran’ı) okutacağız; artık Allah’ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.”

8, 9, “Seni en kolaya muvaffak kılacağız. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.”

10, 11, 12, 13, “(Allah’tan) korkan öğütten yararlanacak. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçınır. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.”

14, 15, “Temizlenen, Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.”

16, 17, “Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz.”

18,19.”Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.”

Seyyid Abdülkadir Geylani A’la Suresi Hakkında:

Ey Hak yolunun talibi uhrevi ve gerçek kurtuluş için ve manevi zafere ulaşmak için şunu yapmalısın: Öncelikle seni Cenâb-1 Hakk’a yönelmekten temizlemelisin. Bu değersiz dünyanın süslerine ve ehemmiyetsiz arzularına meyletmekten içini ve sırrını tasfiye edip temizlemelisin.
Nefsini imkân âleminin gerekli olan şeylerine teşvik etmelisin. Fakat bu alemin lezzet ve şehvetlerine aldanmamalısın. Cenâb-ı Hak seni ebedi kurtuluş ve mükafata sevk eden bir kabulle kabul edip sana yardım edinceye kadar halvet ve sükuta devam etmelisin.Servet ve makam sahibi kimselerden de uzak durmalısın.
alıkoyan tüm bayağı ve çirkin işlerden nefsini Ya rabbi! Bize rahmetinin kapılarını aç. Şüphesiz her kapıyı açan Fettâh sensin.

A’la Suresi Havası:

Üç defa okuyan, yolculuktan sağ salim döner,

Bu sure Hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi Arabi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, bi-iznillah doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.

Mahsulü zararlı şeylerden korumak için okunur.

Her kim bu sureyi Cuma günü yazar ve üzerinde taşırsa, bütün afet, bela ve kötülüklerden korunur.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın