Alak Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Alak Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 96. Suredir. Mufassal sureler kısmının On Üçüncü grubundaki İkinci suredir. On dokuz ayettir. Mekke’de nazil olmuştur.

Alak Suresi Konusu:

Alak Suresi ilk beş ayeti Rasulullah Sav’e hitap etmek üzere gelir:” Yaratan Rabbinin adıyla Oku!” burada emredilen okuma din gününün geleceğine aynı zamanda bir delildir. Bu oku emri Allah’ın adıyla olduğu müddetçe ilimde ikram edileceğinin bir vadidir aynı zamanda kainatı ve hayatı Allah’ın adıyla okumak kişiyi takvaya ulaştıran ibadetlerden biridir. Bilindiği üzere Alak Suresinin ilk beş ayeti Kuran’ın ilk nazil olan ayetleridir.  Bu surenin geri kalan on dört ayetinin çok daha sonra ve Ebu Cehil hakkında nazil olduğu rivayet edilir.

Alak Suresinin ilk 5 ayeti Allahü Teala’nın bize kendisinin yaratıcı olduğunu ve insanın yapışkan bir şeyden yaratan sonsuz kerem sahibi kalemle öğreten insana bilmediği şeyleri öğreten bir ilah olduğunu hatırlatır. Bunlar kulluğu, Allah’u Teala’nın lütfunu itiraf etmeyi ve Şükrü yerine getirmeyi, takvaya  sarılmayı gerektiren hususlardır. İnsan Genel ve özel nimetler karşısında takvaya ve ibadetle şükre ulaşması gerekirken zenginleştikçe azgınlığı da artmıştır. 

Allah’u Teala ibadet etmeye ve takvaya çağırırken  Allah’ın nimetlerini de Azgınlık karşılık verenler namaz kılmak ve ibadet etmek yerine namazdan Men etmeye doğru yolda gitmek ve takvayı emretmek yerine bunların aksini yapıyorlar tasdik edip amel etmek yerine Yalanlar çeviriyorlar Bunun sebebi de Allah’ı tanımamak ve ondan habersiz olmaktır.  Bundan dolayı insanı Allah’ın göz etmekte olduğu duygusuyla yetiştirmek ve onu bu Duygu’ya doğru götürmek insan ruhunu bütün hastalıklardan arındırmak en büyük bir sırdır bu ehlinden Salih olanların kavrayıp üzerinde yoğunlaştıkları ve İslami eğitim ilminde başkalarının ulaşamadığı dereceleri elde ettikleri bir noktadır.

Alak suresinden anlaşıldığına göre oku emrinin karşısında insanlar iki kısımdır takva sahibi olan Kullar ve İnkar eden azgınlar.

Sure bize bazı ibadet şekillerini göstermiş ve Allah’u Teala’nın emrine  uymayanların tutumlarına karşılık bazı şeyler emretmiştir sureden çıkarılacak pratik sonuçlar şudur kainatı ve hayatı Allah’ın adıyla okuma emri kafirlere uyuma yasağı secde ve Allah’u Teala yaklaşma emridir. 

Alak Suresinin Nüzul Sebebi:

Buhari ve Müslim de Hz Aişe’ye isnat edilen rivayete göre Hz. peygamber (as) içinde yalnız kalmayı adet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. Gecesi Cebrail (as)’ın kendisine gelip seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber (sav) olayı şöyle anlatır.”Melek bana okumamı emretti kendisini okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı sonra oku dedi. Ben yine okuma bilmem dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı ve kuvvetle sıktı ve oku diye tekrar etti. Ben yine okuma bilmem dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetli sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi:”Yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı alaktan yarattı rabbin sonsuz kerem sahibidir o kalemle yazmayı öğretendir insana bilmediklerini öğretmiştir.” Buhari Bed’ül vahiy,3 Müslim, iman.  1-5 ayetlerinin inzali için rivayet edilen hadistir.

 İbn Abbas (ra. anh)’dan rivayet edilmiştir. O der ki: ”Hz. Peygamber (sav) bir gün namaz kıldırdığı sırada Ebu Cehil çıkıp geldi ve ona:

– Ben seni namaz kılmaktan men etmemişmiydim dedi. Onun bu sözüne kızan Hz. Peygamber (SAV) derhal ona çıkışıp azarladı onu tehdit etti bunun üzerine Ebu Cehil:

– Sen bu vadide benden daha fazla adamı olan benden daha güçlü biri olmadığını biliyorsun. Buna rağmen beni tehdit mi ediyorsun dedi. Bunun üzerine “أرأيت الزى ينهى ”    ayeti (6-19) kerimesinden surenin sonuna kadar olan ayetleri inzal buyurdu.” Tirmizi sünen k. et- tefsir B.83

Alak Suresinin Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2-O, insanı “alak”dan yarattı.

3-Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

4-Ki O, kalemle (yazı yazmayı) öğretendir.

5-O insana bilmediği şeyleri öğretti

6-Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak azgınlık eder

7-Kendini müstağni görmekle

8-Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9,10- Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11,12,13- Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah’a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

14-O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15, 16, 17, 18, 19- Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!-

 

Kadr Suresinin Fazileti:

Resulullah (Sav) buyurdu ki: “Her kim (sevabını umarak) Alak Suresini okursa, mufassal (Hucurat suresinden Büruc suresine kadar olan) surelerin hepsini okumuş gibi ona ecir verilir.“(1)

  • Yedişer defa okuyanın sözü geçerli olur.
  • Yöneticilerin huzuruna girerken 7 kere okunursa, işleri çözüme kavuşur.
  • Her kim oruçlu ve abdestli olduğu halde Alak suresinin ilk beş ayetini yazar ve güneş görmemiş bir suyun içine koyup aç karnına içmeye devam ederse, hafızası kuvvetlenir ve temiz bir zihne sahip olur.
  • Günde 19 kere okununca , ilim kapıları açılır , beynin Hafıza ve Zeka kapasitesi artar.Hikmet , feraset gelişir..

 

Şeyh Abdulkadir Geylani:

Seyyid Abdülkadir Geylani Cenabı Hakk’ın inayeti muvaffak olup Ona doğru ilahi cezbe ile çekilenlere yönelik ilahi ikram ve yüceltmenin belirtisi öncelikli olarak Hakk’ın onları zikretmesi ve onların kalplerine, kulun Allah’ın en güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını  zikretmesinin gereğinin telkin edilmesidir.

Cenabı Hak bu kulları ilahi isimleri zikre muvaffak kılar ve zikre devam ederler. Nihayetinte Ahadiyet mertebesindeki zat denizinden beslenen o kulun kalbine emanet edilmiş olan ledünni hikmet pınarı çağlamaya başlar. Bu Çağlayış dilden dışarı dökülür. İşte o zaman o kişi rabbinden bir zikir üzere olur. İlmel yakin mertebesinde kendisine yerleşmiş olur. Sonra o mertebeden de yücelir ve bilgisi Aynel yakin düzeyine ulaşır. Sonra Aynel yakin mertebesinden de yücelir ve hakkal yakin mertebesine erişir.

Ey kişi İhlas içinde tam bir tevazu ve son derece kırık bir gönülle ibadet ve taatlere devam etmelisin. Çünkü kul Rabine ancak itaat, tevazu ve beşeri varlığının gereklerinden sıyrılarak ve ebedi hayatı ve sonsuz bekayı doğuran iradi mevt ile vasıflanmak suretiyle yaklaşabilir. Allah Keremi ve lütfu ile bizleri bu sıfatla muttasıf olan kullarından eylesin amin… Geylani tefsiri s,479

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın