Allah CC. Sevmediği Kimseler

 Kur’an’da Allah’ın sevmediğini bildirdiği kimseler de şunlardır.

Ä°lgili resim

Allah’ın sevmediği kimseler kimseler:

“Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduk-larını da bilmektedir. O, ululuk taslayanları sevmez.” Nahl: 23

“Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez.” Bakara:190

” Hakimiyeti aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.” Bakara:205

“Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.” Hac : 38

” Karun Musa’nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: “Sakın şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.” Kasas: 76

“Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.” Kasas: 77

Ä°lgili resim“Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız bilin ki o topluluk da benzeri bir yara almıştı. Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye o günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz. Allah, zalimleri sevmez.” Ali imran: 140

“De ki: “Allah’a ve resule itaat edin.” Eğer yüz çevirir-lerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” Ali imran: 32

“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez.”Ali imran: 57

“Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O, inkarcıları sevmez.” Rum:45

“Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.” Lokman: 18

“Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez.” Nisa: 107

” Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.” Nisa: 36

“Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır; ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.” Şura: 40

büyüklük taslamak ile ilgili görsel sonucu“Yahudiler “Allah’ın eli bağlanmış!” dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine Onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.” Maide: 64″Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın, sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.” Maide: 87

“Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve Onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye (böyle yapmıştır). Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez.” Hadid. 23

” Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O’dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” En’am: 141

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” Araf:  55

Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
Cabir b. Atik’ten rivayet edildiğine göre Resulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu: Allah, kıskançlığın kimisini sever kimisine öfkelenir. Allah’ın sevdiği kıskançlık şüphe doğuran işler hakkındaki kıskançlıktır. Allah’ın kızdığı kıskançlık ise şüphe doğurmayan işlerin dışındaki kıskançlıktır. Yine Allah, büyüklük taslamaların kimisine kızar, kimisini de sever. Sevdiği büyüklük taslama, kişinin savaş esnasında büyüklük taslaması ile sadaka verirken büyüklük taslamasıdır. Allah’ın kızdığı büyüklük taslama ise taşkınlık ve övünme arasında büyüklük taslamadır.(Ebu Davut, cihat 114 Nesai zekat 66 Ahmet b.Hanbel V,63,445-446
büyüklük taslamak ile ilgili görsel sonucuResulullah’ın (as)’ın şöyle dediği riva-yet edilmiştir:Şüphesiz Allah çok katı merhametsiz, obur, sokaklarda bağırıp çağırarak insanları rahatsız eden, gece-leri leş gibi yatıp ibadet etmeyen gün-düzün merkebi dünya işlerini bilip ahiret işlerinin cahili kimseleri sevmez.(Beyhaki,Sünen’ül Kübra,10/194 Münziri,Et terhib vet terğib 1/446-447)
“Allah’tan kork” denince, “Sen kendine bak” diyeni Allah teala sevmez.”
Beyhaki

“Düşmanlıkta ileri gidenleri Allah teala sevmez.” Buhari

“Allah teala, kibirlileri sevmez.” Deylemi

“Allah teala, komşusuna sıkıntı vereni sevmez.”Deylemi

“Allah teala, eshabımı ve akrabamı incitenleri sevmez.” Taberani

“Allah teala, çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez.” İ. Gazali

“Allah teala, cimriliği sevmez.” Berika

“Allah teala, çirkin söz söyleyeni sevmez.”İbni Ebi-d-dünya

“Allah teala, zalim zengini sevmez.”Bezzar

“Allah teala, taatten gafil olanı sevmez.”Deylemi

“Allah teala, çalışmayan gençleri sevmez.” Münavi

“Allah teala, hakkı kabul etmekte inat edeni sevmez.”Buhari

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

“ Dâvud (a.s)’un duasından birisi şöyle idi: “ Allah’ım, senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Allah’ım, senin sevgini, nefsimden çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl.” ( Tirmizî, Dâvud, 73)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın