Allah’a İmanla İlgili Ayetler

Bismillahirrahmanirrahim

“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin, Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler!” Araf: 180

“O, kendisinden başka tanrı olmayan Allahtır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmandır, rahimdir. O, kendisinden başka tanrı olmayan Allahtır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.” Haşr: 22-24

Kime ibadet ettiğimiz, kime yöneldiğimizi, Onun isim ve sıfatlarını bilmedikçe ibadetiniz kemale ermez. O görüleni de görünmeyeni de bilen kendisinden başka ilah olmayan Allah cc.dir.

Allah cc Yüce kitabında kendisini isimleriyle ve sıfatlarıyla tanımamızı istediğini bildirmektedir. Allah cc kendisine veya Resul’ünün ona atfettiği dışında bir sıfat kullanmamız doğru değildir.

Bize verilen göz, dil, kulak, nimetleriyle Kur’an okuyup düşünen insanın kalbi Allah korkusu ve sevgisi ile dolarken bir yandan da umutla ona yönelmeye başlar.

“Şayet biz bu Kuran’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.” Haşr : 21

“Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah’ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap, Allah’ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir; ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.” Zümer: 23

“Sahte tanrılara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah’a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele! İşte Allah’ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır, asıl akıl iz‘an sahipleri de onlardır.” Zümer : 17-18

Kur’an’da Allah Tealanın isim ve sıfatlarını dört başlıkta incelememiz Allah’ı tanımak ve  kullarının rableri hakkındaki bilgisini genişletmek, Onların şuurlu bir şekilde ibadet etmeleri Şirk ve sapıklıktan uzaklaşmalarını sağlayacaktır.
Bugün insanlık büyük bir sapıklık ve şirk içerisindedir. Buna rağmen O kullarına karşı pek acıyıcı ve pek şefkatlidir. Kuranı Kerim Allah Tealanın isimlerinden ve sıfatlarından bahsetmektedir. O halde bunları dört grupta inceleyelim.
1 –Allah’ın varlığı ve varlığının delilleri:

İslam uleması Allah’ın varlığı hakkında birçok delil getirmişlerdir. Bunların birçok bölümü insanlar tarafından anlaşılamamıştır. Allah’ın varlığı hakkında müşrikler bile şüphede değillerdi. Yani Allah’a inanıyorlardı.  Onların içlerine düştükleri gayri ahlaki konumlarının değişmesi, Allah’ı doğru takdir etmeleri  ve kurana inanmalarını sağlamak için yeryüzünde yaratılan tüm nimetlerden deliller sunuyordu.

” Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah’ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz?” Mümin : 81

“Gece ve gündüz, güneş ve ay Onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah’a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin, onları yaratan Allah’a secde edin.” Fussilet:37

“Onun işaretlerinden biri de şudur: Sen arzı (ölmüş gibi) kupkuru görürsün; ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren, elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir.” Fussilet: 39

“Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması Onun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir.” Şura:29

“Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır.Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur.Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir- rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar, sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah’tan ve Onun ayetlerinden sonra (buna değil de) hangi habere inanacaklar?” Casiye: 3-6

“Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?” Gaşiye: 17-20

“Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları (boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır.” Nahl : 79

“Peki onlar, Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu, Allah için kolaydır. (Resulüm!) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir; Allah her şeye kadirdir.” “O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp O’na varacaksınız.” Ankebut :19-21

“Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz, inananlar için bunda ibret vardır.” Ankebut: 44

“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.” Bakara: 164

2 –Allah’ın birliği:

Kuran, İslam öğretisinin ve vahiy  yapısının temeli olarak Allah’ın birliğini ortaya koyuyor. Putperest Araplar Allah’ın varlığına inanıyorlardı.“De ki: “Biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah’a” diyecekler. “O halde düşünmez misiniz?” de. “Peki yedi göğün rabbi, yüce arşın rabbi kimdir?” diye sor. “Bunlar Allah’ın” diyecekler. “O halde Allah’a saygınız yok mu?” de. “Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?” de. “Yönetim Allah’ın” diyecekler. “O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz?” de.” Müminun :84-89

Allah’ı gereği gibi takdir edemeyişleri Allah’ın bazı sıfatlarını putlara vermeleri ile Allah’ın uluhiyyetini parçalamış oluyorlardı. Kuranda Mekki ayetler başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde Tevhidi(Allah’ın birliğini) kökleştirmeye çalışmıştır.

“Doğunun da batının da Rabbi O’dur. Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O’na güvenip sığın.” Müzzemmil:73

“De ki: “O, Allahtır, tektir. Onun hiçbir dengi yoktur.” İhlas:1-4

“De ki: “Ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah’tan başka tanrı yoktur.” Sad:65

“Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz?” Fatır:3

“Sizin yegane tanrınız o Allah’tır ki Ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.” Taha:98

” De ki: “Hamdolsun Allah’a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa O’na koştukları ortaklar mı?Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla, sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah’tan başka tanrı mı! Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir.”Neml:59-60

“Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah’a hamdederim” de ve tekbir getirerek Onun şanını yücelt!” İsra: 111

” De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah’tan başka ilahlar olsaydı onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı.”isra :42

” Mutlak izzet sahibi olan rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir.” Saffat: 180

“O diridir, Ondan başka tanrı yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla O’na dua edin. Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.” Mümin:65

“Gökteki ilah da O’dur, yerdeki ilah da O’dur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir.” Zuhruf: 84

“Tanrınız bir tek Tanrı’dır; O’ndan başka tanrı yoktur; O rahmândır, rahîmdir.” Bakara: 163

” Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir.” Ali İmran: 18

3 –Allah’ın sıfatları ne olduğu ve neler yaptığı:

Kuranın anlatımına uygun bir Allah düşüncesine sahip olunmalı bu Müslüman için dini yaşama için önemlidir.

“Güldüren de O’dur, ağlatan da. Öldüren de O’dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur. Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir. Çok veren de O’dur, az veren de. Şi‘râ yıldızının rabbi de O’dur. Eski Ad kavmini helak eden de O’dur. Semud’u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan! Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti.” Necm : 43-53

“Sen, O, mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah’a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O’dur.” Şuara:217-220

” Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır.” İsra : 25

“O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O’dur.İşte bu Allah sizin rabbinizdir. Ondan başka tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O’na kulluk edin, O her şeye vekildir (Güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur).Gözler Onu idrak edemez, halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır.” Enam : 101-103

“O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır.” Enam : 18

” Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli hem lutfu bol olan Allah’ın katındandır. Ondan başka tanrı yoktur, dönüş yalnız O’nadır.” Mümin: 2-3

“Allah, Ondan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.” Bakara: 255

“Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi rabbinin zatı ise baki kalır. Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?” Rahman:26-27

4 – Allah’ın İsimleri:

Allah ismi yüce  yaratıcının diğer bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah’ın güzel isimleri vardır bu isimler Onun mükemmel zatının bir yönünü anlatmaktadır. Müslümanlar arasında 99 isim olarak bilinen isimlerin hepsi kuranda yer almamaktadır. Bazıları hadislerden derlenmiştir.

“Yüce rabbinin adını tenzih ederek an;” Ala : 1

“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin, Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler!” Araf:180

“Allah, Ondan başka tanrı yoktur; en güzel isimler O’na aittir.” Taha:8

“De ki: “İster Allah diyerek, ister rahman diyerek yakarın; hangisiyle yakarsanız olur, bütün çünkü güzel isimler O’na mahsustur.” Namazında niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut.” İsra:110

“O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmandır, rahimdir. O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler Onundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep Onu tespih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.” Haşr :22-24

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir