Allah’a Karşı Minnettarlıkla İlgili ayetler

Araf Suresi 205. Ayet

وَاذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ

Veżkur rabbeke fî nefsike tedarru’an veḣîfeten vedûne-lcehri mine-lkavli bilġuduvvi vel-âsâli velâ tekun mine-lġâfilîn(e)

 
“Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma.”
Ud’û rabbekum tedarru’en veḣufye(ten) innehu lâ yuhibbu-lmu’tedîn(e)
 
 
“Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”
Furkan Suresi 64. Ayet
 
 
 
“Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar.”
Furkan Suresi 73. Ayet
 
 
“Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.”
Saffat Suresi 182. Ayet

Velhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)

“Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”


 
Lokman Suresi 12. Ayet

Velekad âteynâ lukmâne-lhikmete eni-şkur li(A)llâh(i) vemen yeşkur fe-innemâ yeşkuru linefsih(i) vemen kefera fe-inna(A)llâhe ġaniyyun hamîd(un)

“Andolsun ki biz, Lokman’a “Allah’a şükret!” diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır.”


Zümer Suresi 9,10. Ayetler

Emmen huve kânitun ânâe-lleyli sâciden ve kâ-imen yahżeru-l-âḣirate ve yercû rahmete rabbih(i)kul hel yestevî-lleżîne ya’lemûne velleżîne lâ ya’lemûn(e) innemâ yeteżekkeru ulû-l-elbâb(i)
 

Kul yâ ‘ibâdi-lleżîne âmenû-ttekû rabbekum lilleżîne ahsenû fî hâżihi-ddunyâ hasene(tun) ve ardu(A)llâhi vâsi’a(tun) innemâ yuveffâ-ssâbirûne ecrahum biġayri hisâb(in),

“Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Ey Muhammed! Tarafımdan söyle: “Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.”


Nahl Suresi 114. Ayet  

Fekulû mimmâ razekakumu(A)llâhhalâlen tayyiben veşkurû ni’meta(A)llâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)
 
“Artık Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah’ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O’na ibadet edecekseniz.”
Nahl Suresi 48,49,50. Ayetler
 
 
 
 
“Onlar, Allah’ın yarattığı birtakım şeyleri görmediler mi ki? Gölgeleri Allah’ın kudretine boyun eğip secde ederek, sağa sola döner, dolaşır.(48) Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah’a secde ederler.(49) Kendilerine hakim olan Rabblerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar.(50)”

Mu’minun Suresi 78. Ayet

Vehuve-lleżî enşee lekumu-ssem’a vel-ebsâra vel-ef-ide(te) kalîlen mâ teşkurûn(e)
 
 
“Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz!”

Secde Suresi 15,16,17. Ayetler

İnnemâ yu/minu bi-âyâtinâ-lleżîne iżâ żukkirû bihâ ḣarrû succeden vesebbehû bihamdi rabbihim vehum lâ yestekbirûn(e)
 
Tetecâfâ cunûbuhum ‘ani-lmedâci’i yed’ûne rabbehum ḣavfen vetame’an vemimmâ razeknâhum yunfikûn(e)
 
Felâ ta’lemu nefsun mâ uḣfiye lehum min kurrati a’yunin cezâen bimâ kânû ya’melûn(e)
 
 
 
“Bizim âyetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.(15) Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümid içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarfederler.(16) Şimdi hiç kimse kendileri için, yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez.”

Rum Suresi 31,32. Ayetler

Munîbîne ileyhi vettekûhu veakîmû-ssalâte velâ tekûnû mine-lmuşrikîn(e)
 
Mine-lleżîne ferrakû dînehum vekânû şiye’â(an) kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn(e)
 
 
 
“Başkasından geçerek hep O’na gönül verin ve Ondan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın.(31) O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.(32)”

Bakara Suresi 152. Ayet

Feżkurûnî eżkurkum veşkurû lî velâ tekfurûn(i)
 
 
“O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.”

 

Bakara Suresi 172. Ayet

Yâ eyyuhe-lleżîne âmenû kulû min tayyibâti mâ razeknâkum veşkurû li(A)llâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)
 
“Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin, eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.”

Enfal Suresi 29. Ayet

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû in tettekû(A)llâhe yec’al lekum furkânen veyukeffir ‘ankum seyyi-âtikum veyaġfir lekum va(A)llâhu żû-lfadli-l’azîm(i)
 
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, O, size bir furkan (hakkı batıldan ayırdedecek bir anlayış) verir ve günahlarınızı örtbas eder, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.”

Al-i İmran Suresi 162,163. Ayetler

Efemeni-ttebe’a ridvâna(A)llâhi kemen bâe biseḣatin mina(A)llâhi veme/vâhu cehennem(u) vebi/se-lmasîr(u)
 
 
 
“Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası!(162) Onlar (insanlar) Allah katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını görmektedir.(163)”
Nisa Suresi 147. ayet
 
 
Mâ yef’alu(A)llâhu bi’ażâbikum in şekertum veâmentum vekâna(A)llâhu şâkiran ‘alîmâ(n)
 
 
“Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar? Allah, şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir.”
Hadid Suresi 16. Ayet
 
“İnananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalbleri Allah’ın zikrine ve inen hakka saygı duysun ve bundan önce kendilerine verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalbleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar?”
Hac Suresi 32. Ayet
 
“Bu böyledir; kim Allah’ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalblerin takvasındandır.”
Hac Suresi 34,35. Ayetler
 
 
“Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O’nun adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O’na teslim olan müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) Allah’a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.(34) Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.(35)”

Hucurat Suresi 13. Ayet

Yâ eyyuhâ-nnâsu innâ ḣalaknâkum min żekerin ve unśâ ve ce’alnâkum şu’ûben ve kabâ-ile lite’ârafû inne ekramekum ‘inda(A)llâhi etkâkum inna(A)llâhe ‘alîmun ḣabîr(un)

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır.”


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir