Allah’ın Birliği ilgili Ayetler

Allah’ın birliği “Tevhid”

Cahiliyenin en şedit döneminde, müşriklerin bolca bulunduğu Mekke ortamında nazil olmaya başlayan Kur’an’ın temel merkezinde Allah’ın tek ilah olduğu “Tevhid” inancı vardır. İslam’ın Evrensel mesajında da Allah’ın birliği vardır. Kur’an’da Arap Müşriklerinin Allah’ın varlığına inanmakta olduğu söylenir: 

(Resûlüm!) de ki: Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? “Allah’ındır” diyecekler, “Öyleyse ders almaz mısınız?” de. Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş’ın Rabbi kimdir? diye sor. «(Bunlar da) Allah’ındır» diyecekler. Şu halde siz Allah’tan korkmaz mısınız! de. Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir? diye sor. «(Bunların hepsi) Allah’ındır» diyecekler. Öyle ise nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz? de.” Mü’minun / 84-89.

Ayetlerinden açıkça anlaşılmaktadır ki, cahiliye devri Arapları ile onların kalıntıları olan inatçı müşrikler, esasen Allah’ın varlığına ve O’nun kâinat üzerindeki hakimiyet ve tasarrufuna inanıyorlardı. Bununla beraber, 83. ayetten anlaşılacağı üzere, Hz. Muhammed’in risaletine, onun tebliğ ettiği İslâm dinine ve Kur’an-ı Kerim’e inanmıyorlardı. Ayrıca, 82. ayette tasrih edildiği gibi, özellikle öldükten sonra tekrar dirilmeyi yani ahiret gününü kabul etmiyorlardı.

Allah Teâlâ’yı takdir Edememek

Kur’an’ın müşrikleri eleştirdiği temel noktalardan birisi Allah’ı gereği gibi takdir edemeyişleri olmuştur: Onlar: “Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir” demekle, Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki: Musa’nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kâğıtlara çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz; sizinle babalarınızın, sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz Kitab’ı kim gönderdi? (Onlara karşı sen) “Allah” de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar.” En’am / 91 

Onlar Allah’ı kabul etmekle birlikte Allah’ın bazı sıfatlarını putlara vermekle Allah’ın uluhiyetine parçalamışlardır. Mekki ayetler başta olmak üzere çok yoğun olarak, başından sonuna kadar tevhidi kökleştirmeye çalışmıştır. 

Allah’ın Birliği ilgili Ayetler


73 Müzzemmil Suresi

9. Doğunun da batının da Rabbi O’dur. Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O’na güvenip sığın.”


112 İhlas Suresi

” 1-4. De ki: “O, Allah’tır, tektir. Onun hiçbir dengi yoktur.”


38 Sad Suresi

65. De ki: “Ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah’tan başka tanrı yoktur.”


35 Fatır Suresi

3. Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz?”


20 Taha Suresi

” 98. Sizin yegane tanrınız o Allah’tır ki Ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.”


27 Neml Suresi

59. (Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah’a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa O’na koştukları ortaklar mı? 60. (Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah’tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. 61. (Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar.

62. (Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! 63. (Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi? Allah’tan başka bir tanrı mı var! Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. 64. (Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var! De ki: Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin!”


17 İsra Suresi

111. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah’a hamd ederim” de ve tekbir getirerek Onun şanını yücelt!” 

42. De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah’tan başka ilahlar olsaydı onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. 43. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur.”


10 Yunus Suresi

68. (Müşrikler:) «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. O’nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?”


6 En’am Suresi

164. (Müşrikler:) «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. O’nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?”


37 Saffat Suresi

1, 2, 3, 4. Saf saf dizilmişlere(Melekler), toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. 5. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir.” 

180. Mutlak izzet sahibi olan rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir.”


39 Zümer Suresi

4. Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah’tır.”


40 Mü’min Suresi

62. İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz!”

65. O diridir, Ondan başka tanrı yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla O’na dua edin. Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.”


43 Zuhruf Suresi

45. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân’dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?”

81. De ki: Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki olurdum!”

84. Gökteki ilah da O’dur, yerdeki ilah da O’dur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir.”


44 Duhan Suresi

8. O’ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.”


51 Zariyat Suresi

50. O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. 51. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O’nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.”


18 Kehf Suresi 

110. De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh’ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”


16 Nahl Suresi

22. İlâhınız bir tek Tanrı’dır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.”

51. Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin! O ancak bir Tanrı’dır. O halde yalnız benden korkun!”


21 Enbiya Suresi

22. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.”

25. Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: «Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin» diye vahyetmiş olmayalım.” 

108. De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hâla müslüman olmayacak mısınız?”


2 Bakara Suresi

163. Tanrınız bir tek Tanrı’dır; O’ndan başka tanrı yoktur; O rahmândır, rahîmdir.”


3 Al-i İmran Suresi

18. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir.” 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın