Allahın Dinini Reddeden Tağutlar

Allah’a İsyan içinde olanlar, insanları kendi koydukları  kanunlara uymaya zorlayan birtakım (azmış ve  sapkınlaşmış)tağutlar vardır.

Tağutun Nedir?

Tağut: “t-g-y” kökünden türeyen bir kelime olup, mastarı tuğyan’dır. Tuğyan: ise; haddi aşan, azan, hakikatten sapan, taşkınlık gösteren ve her sapıklığın başı gibi anlamlara gelir. Kuran’ı Kerim’de tağut kavramı sekiz yerde geçmektedir. Bunlar;

Ä°lgili resim” Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir. Allah, iman edenlerin Velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkar edenlerin velileri ise tağut’tur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır.”Bakara: 256-257

“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt’e inanıyorlar ve diğer inkar edenler için: “Bunlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır” diyorlar.”Nisa:51.

Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister.” Nisa:60.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.”Nisa:76.

De ki: “Allah Katında, ‘kesinleşmiş bir ceza olarak’ bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah’ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır.”Maide: 60.

Andolsun, Biz her ümmete: “Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.”Nahl: 36.

Tağut’a kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a içten yönelenler ise; onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarıma müjde ver.”Zümer: 17.

Bunlar Allah cc hükümlerini ve kurallarını tanımadıkları ve kendi emir ve kurallarının uygulanması için gerektiğinde zulümlerini tatbik edecek kolluk kuvvetlerini devreye sokarak insanları kendi kanunlarına ve ilkelerine uyma zorlarlar.

Kendi heveslerini ve şehvetlerini gizledikleri bazende açığa vurdukları birtakım sahte ilahların arkasına saklarlar.Bu devrin tağutları yaratma iddiasında bulunmayabilirler. Kanun koruculukla bir de ilkeler ile insanlar üzerinde baskı oluşturmaktadırlar.

“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden; geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allahtır. Bilesiniz ki, yaratma da buyurma da yalnız ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir.”Araf 54.

Allah cc ilmi her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin ismini ve ilmini insana öğreten O’dur. Bu Güv ve kudretin karşısında şu helal, şu haram, şu güzel, bu benim görüşüme göre mubahtır insan diyemez. Bunu ancak Allah CC. deme hakkına sahiptir.

“O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.” (Kehf, 18 /26)

Hakimiyetin ve kanun koyuculuğun İnsanlara bırakıldığı, toplumlarda ilkeler ve kanunların arkasına sığınarak çirkinlikler yapılmaktadır. İnsanların inançlarına karşı sistemini ve sinsi saldırılar yapılmakta. Çıkartılan kanunlarla Müslümanlara her alanda zorluklar çıkartılarak inançlarına karşı saldırılar gerçekleştirilmektedir.

İnanç ilkelerine karşı inkarcı bir hareket içinde bulunanlar, milleti hakir ve yetersiz görmektedirler. Kendilerine Allah’ın vermiş olduğu nimetler hatırlatılsa. inkar yolunu tutup büyüklük taslayıp yeryüzünde bozgunculuk ve karışıklık çıkartma yolunu tutarlar.

“Onlara “Diğer insanlar gibi siz de iman ediniz” denildiğinde, “Akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı?” derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır, fakat bilmezler.” Bakara: 13

“Büyüklük taslayanlar ise, “Biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz” diye karşılık verdiler.”Araf : 76.

Allah CC. Tarafından gönderilen peygamberlere karşı yalanlama iftira ve tehdit yolunu tutarlar.  Kanun koyucular. insanları köleleştirme yolunu tutarlar. Gerçekleri gördükleri halde görmezden gelerek yüzsüzlük ile yalan konuşmaya devam ederler. Kendi bataklıkların da azmak ve azdırmak için ellerinden gelen gayreti sarf ederler.

Ä°lgili resimAlıştıkları hayat tarzına karşı, bir müslümandan Allah’ın emirlerine uyulması ile ilgili bir davetle karşılaşınca hırsızın polisten kaçtığı gibi kaçarlar. Bazen de kendini güvende hisseden hırsız yolu keserek tehdit etmeye başlarlar. Bunlarda böyle bir yapıya sahiptirler.

Özgürlük adı altında birçok rezillik yaşanır. Ellerinde bulundurdukları sistemi kaybetmemek için hapis işkence ölüm tehditler Savururlar. Müslümanların bir ve birlik olmasını, birlik oluşturmalarını istemezler.

Doğruluk aşikar bir şekilde ortadayken sapkınlık içerisinde olanlara karşı sessiz kalanlar. Baskılara boyun eğip korkup bu hal üzere devamlı kalmayı tercih edenler. Hem dünyada hemde ahirette muhakkak ki bir karşılık bulacaklardır.

Ä°lgili resimAllah’ın dinini yasaklama yolunu tutup tuğyan edenler şeytanın yolunu takip eden ateş ehlidirler.

“İnkar edenler şöyle dediler: “Biz ne bu Kuran’a inanırız ne de bundan öncekilere!” Sen o zalimleri rablerinin huzurunda, tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler: “Siz olmasaydınız, hiç kuşkusuz biz iman ederdik.” Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, “Size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz” derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler: “Bilakis! Bize Allah’ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti.” Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkârcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler.” Sebe: 31 33.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir