Allahın İsimlerinin Sayısı

Abdülkadir Geylani’nin Allah’ın İsimleri Hakkındaki Görüşü:

Allah’ın isim ve sıfatlarını bilmek, Allah Teala’nın zatını kemaliyle bilmeye ve böylece O’na boyun eğme ve kulluğun kemaline kişiyi ulaştırır. Bunun için Allah isimleriyle ilgili ilim ilimlerin en şereflisidir.

Şeyh Abdülkadir el-Geylani’nin Allah’ın güzel isimlerinin sayısı hakkındaki görüşüne göre, sahih hadiste geçen isimlerle sınırlı olduğu açık değildir. Nitekim isimlerin sayısına dair hadisin metnini vermekle yetinmiş ve şöyle demiştir:

“İtikad ederiz ki; Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim onları ihsa( esmaul-husna’da geçen sıfatlarıyla ezberleyip Allah’ı bilip birlemektir) ederse cennete girer.” El-Gunye (1/61)

Sonra Ebu Hureyre (ra)’ın rivayet ettiği şu hadisi zikrederek delil getirmiştir:

“Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:  “Muhakkak ki Allah’ın yüzden bir eksik olmak üzere doksan dokuz ismi vardır. Kim onları ihsa ederse cennete girer” Buhari 2736 ve Müslim 2677

Bu konuda zikrettiği Kur’an ayetlerinden sonra naklettiği görüşlerden herhangi birini tercih etmez. 

Cafer es-Sadık’ın: “Şüphesiz Allah’in üç yüz altmış ismi vardır” sözünü naklettikten sonra sahih olanının Ebu Hureyre (ra)’den gelen rivayet olduğunu belirtir. Şeyh Abdülkadir el-Geylani, bu isimlerin  hadiste geçen sayı ile sınırlı olduğu görüşüne meylettiğini görülmektedir .

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat alimlerinin cumhuru ise Allah cc.’nin isimlerinin sayı ile sınırlanamayacağı görüşündedirler.

İbn Mesud (ra)’in şu hadisi okuyalım bu konuda delil olur:
“Senden kendini isimlendirdiğin, gerek indirdiğin kitabında, gerek mahlukatından birine öğrettiğin ve gerek katında gayb ilminde kendine seçtiğin bütün isimlerinle istiyorum.” Ahmed(1/391-393) İbn Hibban (968,2372) Hakim,1/509; Bezzar,3122 


Bu Allah Teala’nın Kitabında vahyetmediği ve mahlukatından gizlediği isimlerin de olduğuna delalet eder.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın