Ay Ve Yıldızların Yaradılış Hikmeti

 • Ay, Dünya üzerindeki bir noktadan her gün 24 saat 50 dakikada geçer.
 • Ay Dünya üzerine bir çekim kuvveti uygular. Bu çekim kuvveti denizlerde ve göllerde gel-git olayı olarak görülür.
 • Ä°lgili resimGelgit olayı suların kabarıp, karalara ilerlemesine gel, geri çekilmesine git denir. Okyanus kıyılarında çok, bizim ülkemizdeki gibi küçük denizlerde az olur. Gelgit olayları 12 saat 25 dakikada bir olur. Gel olayı 6 saat 12,5 dakika, git olayı 6 saat 12,5 dakika sürer. Aynı yerde her gün 50 dakika gecikmesiyle iki defa gel, iki defa git olayı yaşanır.
 • Dünya’nın uydusu Ay, büyük hacmi sayesinde yeryüzünün dönme merkezini sabitleyerek, yaşam için elverişli koşulların korunmasını sağlar.
 • Dünya’nın çekirdeğindeki sıvı halin korunmasında da Ay’ın çekim gücü etkilidir. Bu durum Dünyanın manyetik alanını sabit tutar.
 • Bu manyetik alan sayesinde yeryüzü kozmik radyasyondan direkt olarak etkilenmez.
 • Ay, okyanusları kendisine doğru çekerek Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatır. Bununla birlikte, Ay her yüzyıl, günleri saniyenin binde 1,1’i kadar süre uzatmaya devam etmektedir.
 • Ay’ın aynı zamanda gelgit olayları, dünyanın şekli, kutuplar ve ekvator üzerinde de etkileri vardır.
 • Yaşam için gerekli olan iklim koşullarının korunmasına yardımcı olur.

Görsel sonucuAY OLMASAYDI NELER OLURDU?

Günler 24 saat değil 18 saat olacaktı.
Dünya`nın kendi etrafındaki dönüş süresi 10 saat olacaktı.
Fırtınalar ve kasırgalar artardı.
Gel git olaylar %70 oranında azalırdı.
Canlılar gelişmezdi ve mevsimler olmazdı.
Dünya bitkilerden ibaret boş bir gezegen olurdu.
Dünyamız göktaşları tarafından yok olabilirdi.
Dünyamız çok hızlı dönme yelemi yapacak ve zamanla atmosferden dışarı çıkacaktı.
Ay`dan kaynaklanan Dünyamızın küçük salınım hareketleri, Ay olmasa ortadan kalkacaktı.

Yıldızlar gökyüzünün kandilleridir bu ışık yayan cisimler  aslında dünyaya 20.000 km hızla dünya araçları ile gidilse 162.000 sene bazı yıldızlara ulaşılabilir. Bazı yıldızların ışıkları dünyamıza 4 yılda geldiği gibi bazı yıldızlarda 100 yılda ulaşmaktadır. Güneşin ışığı sönse biz bunun farkına ancak 7 dakika sonra varırız. Bazı yıldızlar güneşten 300 kat daha büyüktür.

Ay’la ilgili seçilmiş ayetler:

 • Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O’dur…” Yunus: 5
 • Allah…güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler…”Ra’d: 2
 • Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da Onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.” Nahl:12
 • Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.”Enbiya: 33
 • Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne Yücedir.”Furkan: 61
 • Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar. Güneş ile ayı emre amade kılmıştır. Her biri, adı konulmuş bir süreye kadar akıp gider. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Lokman:29
 • İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür.” Lokman: 30
 • Ay’a gelince, Biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).” Yasin:39
 • Ne Güneş’in Ay’a erişip-yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.” Yasin:40
 • Gece, gündüz, güneş ve ay Onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah’a secde edin, ki bunları Kendisi yaratmıştır. Eğer O’na ibadet edecekseniz.”Fussilet:37
 • Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.”Rahman:5
 • “Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır.”Nuh:16

Yıldızla ilgili seçilmiş ayetler;

 • En’am Suresi, 97. ayet: O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen bir topluluk için Biz ayetleri birer birer (bölüm bölüm) açıkladık.
 • Araf Suresi, 54. ayet:…Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir…”
 • Nahl Suresi, 16. ayet: Ve (başka) işaretler de (yarattı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.
 • Saffat Suresi, 6. ayet: Şüphesiz Biz dünya göğünü ‘çekici bir süsle’, yıldızlarla süsleyip-donattık.
 • Tur Suresi, 49. ayet: Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da Onu tespih et.
 • Vakıa Suresi, 75. ayet: Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.
 • Mürselat Suresi, 8. ayet: Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman,
 • Tekvir Suresi, 2. ayet: Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,
 • İnfitar Suresi, 2. ayet: Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman,
 • Tarık Suresi, 3. ayet: (Karanlığı) Delen yıldızdır.

Görsel sonucuAy ve Yıldızların Yaratılmasındaki Hikmetler

Yüce Allah söyle buyuruyor: “Gökte burçlar yaratan, onların içinde ışık saçan bir kandil (güneş) ve aydınlık veren bir ay var edenin (Allah’ın) şanı çok yücedir.” (Furkan: 71).

İnsanlar bazen, zaruret, gündüz vaktin yetmeyişi, ya da aşırı sıcaklar gibi sebeplerden dolayı, gece de bazı işler yapma ihtiyacı duyabilirler. İşte bazı geceler ay ışığı, bu konuda bize yardımcı olur.

Diğer taraftan, yıldızların, yeryüzü halkının içini açan ve onları ferahlatan bir ziynet özelliği de vardır.

Ay’dan, Allah’ın bir nimeti ve iyiliği olarak, ayların ve yılların hesaplanması için de yararlanılır. Yine yıldızların da, daha pek çok faydaları vardır. Ziraat ve ağaçların dikimi gibi pek çok işin zamanının bilinmesinde, kara ve deniz yolculuklarında yönlerin bulunmasında, sıcaklık ve soğukluk gibi olayların tahmininde, yıldızlar delillere ve işaretlere sahiptir. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kara ve denizin karanlıklarında, kendisiyle yolu bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratan O’dur.” (En’am: 97)

Görsel sonucu

Ay ve yıldızların, yakınlaşıp uzaklaşmaları, parlaklık ve aydınlıkları, doğup batmaları gibi gökyüzündeki
hareketleri, ve özellikle de Ay’ın hilal şeklindeki başlangıcı, sonra daire haline gelmesi, artması ve eksilmesi
(büyüyüp küçülmesi), aydınlatması ve tutulması, ev bütün bunlar, onları dünyanın selameti için bu şekilde
düzenleyen yaratıcılarının kudretinin delilleridir.

Sonra, bu yıldızların her gün ve her gece yörüngelerinde hızlı bir şekilde nasıl döndüklerine bir bak Onların bu şekilde seyretmeleri, bilinen ve müşahede edilen bir durumdur. Onların doğduklarını ve battıklarını müşahede etmekteyiz. Eğer onların seyredişleri hızlı olmasaydı, bu kadar uzun bir mesafeyi katedemezlerdi. Ve eğer Allah onları, yörüngelerinde (yıldırım gibi) hızlı bir şekilde seyretmelerinin şiddetinden etkilenmeyeceğimiz kadar yükseklerde yaratmasaydı, onların bu denli hızlı hareket etmeleri gözlerimizi alırdı. Tıpkı bazen arka arkaya çakan şimşeklerde olduğu gibi. Ancak Yaratıcı, bir lütuf olarak, onların çok çok uzaklarda seyretmelerini takdir etmiş ve böylece herhangi bir olayın meydana gelme ihtimalini ortadan kaldırmıştır.

Yıldızların geceleri ortaya çıkıp görülmeleri, ihtiyaca göre takdir edilmiştir. Örneğin Süreyya, Cevzà ve Si’râ gibi bazı yıldızlar, senenin bazı zamanlarında görülür, bazı zamanlarında ise görülmez. Eğer yıldızların tamamı, sürekli olarak görülüyor olsaydı, o zaman bunlar delil olmazlar ve insanlar da onlara bakarak yollarını bulamazlardı. Bu yüzden, yıldızlardan bazılarının kimi zaman görülüp kini zaman görülmemesi, insanların çıkarlarına uygundur ve görüldükleri zamanlar (bir şeylerin delili olarak) ondan yararlanması sağlar. Büyük Ayı ve Küçük Ayı takım yıldızları ise, birçok faydasından dolayı, hiç kaybolmadan sürekli görülürler. Bu yıldızlar, insanların karada ve denizde yollarını bulmalarına yardımcı olan işaretler konumundadır.

Ä°lgili resimHareket halinde olan yıldızların, oldukları yerde sabit değil, yörüngelerinde seyir halinde olmaları üzerinde de düşünülmelidir. Eğer sabit olsalardı, hareketlerinden ve burçlarda izledikleri yollardan elde edilen deliller de ortadan kalkardı. yıldızların hareketlerinde olduğu gibi, Güneş ve Ay’ın kendi menzillerinde seyretmelerinde de, dünyada meydana gelen pek çok hadisenin delilleri vardır.

Eğer hepsi hareket halinde olsalardı, , yörüngelerinde seyretmelerinin bilinen menzilleri ve ölçülüp kıyaslanabilecek bir şekilleri olmazdı. Çünkü hareket halinde olanların bu seyirleri, ancak alçak burçlardaki intikalleriyle bilinir. Tıpkı diğerlerinin seyirlerinin, üzerinden geçtikleri menzillerine göre bilmesi gibi. Güneşi, ayı, yıldızları ve burçlarıyla bu alem, senenin dört mevsiminde her daim, mutlak galip  ve her şeyi bilen Allah’ın takdiriyle içindeki bitkiler, canlılar ve bunların dışındaki şeyler için, dünya etrafında döner.

Bu hususta ki çok büyük hikmetlerden biri de, dünyanın son derece sağlam bir şekilde hiç değişmeden (bozulmadan) devam etmesini sağlayan yörüngelerin yaratılmış olmasıdır. Bu mesele (hikmet olarak) insanlara yeter. Çünkü, şayet bu önemli iste bir değişiklik olsaydı, insanın onu düzeltmeye ne gücü yeterdi ne de herhangi bir tedbir alabilirdi. Böyle bir değişiklik kaçınılmaz olarak yeryüzünde büyük ve sınırları kestirilemeyen bir durum meydana getirirdi. Çünkü yeryüzünün dengesi, gökyüzüyle bağlantılıdır. Bütün bunlar, Yaratıcının kudretiyle hükme bağlanmıştır ve dünyanın selameti için ne bozulurlar, nede vaktinden geri kalırlar. Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten yüce Allah, bütün eksikliklerden beridir.

Kaynaklar: Hikmetler kitabı çeşitli yabancı bilim web sayfaları

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın