Bakara suresi

BAKARA SURESİ:

Bakara, inek demektir. Sure bu adını, 67-71. ayetlerde bahsedilen “Bakara” kelimesinden alır. Bu ayetler, bir sığır boğazlamaları emredilen Yahudilerin bu emir karşısındaki tutumlarını konu almaktadır. İçinde Ayetü’l-kürsi bulunduğu için sure “Suretü’l-Kürsi” diye de anılır.

Bakara, Hicretten sonra Medine döneminde ilk nazil olan suredir. Ancak surenin 281. ayeti Veda Haccında Mekke’de inmiştir. 286 ayetten oluşan sure, Kuran’ın en uzun suresidir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 2., nüzul tarihine göre ise 92. suredir.

Ayetü’l-kürsi ve Amenerrasulü gibi bazı bölümlerinden dolayı bu surenin önemi ve fazileti hakkında birçok hadis nakledilmiştir. Bu hadislerin bazılarında Peygamberimiz, Bakara suresini öğrenmenin bereket, terk etmenin ise pişmanlık ve ziyan olduğunu  bildirmiş ve “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz (Kur’an okuyunuz). Şüphesiz, içinde Baka­ra suresi okunan evden şeytan kaçar”  buyurmuştur.
Kuran’ın en uzun suresi olan Bakara, bir bakıma Kuran’ın ayrıntılı özeti durumundadır. Kuran’ın 1/12’sini Bakara suresi oluşturur.

SÜREYİ TAKDİM:

Bakara süresi, Kuran’ın en uzun süresidir. Bu süre, Medine’de inen diğer sureler gibi teşri (hukuk) yönü ağır basan surelerdendir. Medine’de inen süreler, genellikle Müslümanların sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları prensipleri ve hukuki esasları ihtiva eder. Bu mübarek sure itikat, ibadet, muamelat, ahlak, evlenme, boşanma iddet ve benzeri şer’i hükümlerin büyük bir bölümünü kapsar. Sürenin ilk ayetleri, bahtiyar ve bedbaht kişiler arasında bir mukayese yapmak için, mümin, kafir ve münafıkların sıfatlarından bahseder. İmanın, küfür ve nifakın hakikatını açıklar.

SÜRENİN İSMİ:

Hz. Musa (a.s.) zamanında vuku bulan parlak bir mucizenin hatırasını yaşatmak için bu mübarek süreye “Bakara süresi” adı verilmiştir.

Olay şöyle cereyan etmiştir: İsrailoğullarından bir şahıs öldürülmüş, fakat katili bulunamamıştı. Belki katili bulabilir diye durumu Hz. Musa (a.s.)ya arz ettiler. Bunun üzerine Allah Teala, Musa (a.s)’ya onların bir sığır kesmelerini ve sığırın bir parçasını maktüle vurmaları emrini bildirdi.

Böylece Allah’ın izniyle maktül dirilecek ve katilin kim olduğunu onlara bildirecekti. Bu da. mahlukatın Öldükten sonra tekrar diriltileceklerine dair yüce Allah’ın kudretini gösteren bir delil olacaktı.

BAKARA SÜRESİNİN FAZİLETİ:

Bu sürenin fazileti hakkında Rasulullah (s.a.v.)’den şöyle bir hadis rivayet olunmuştur: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz Şeytan, Bakara süresinin okunduğu evden kaçar.” Müslim, Müsafirin,212; Tirmizi, Fezailul Kuran,2

Başka bir hadiste de şöyle buyrulmuştur: Bakara süresini okuyunuz. Çünkü onu okumak bereket, terk etmek ise pişmanlıktır. Sihirbazlar ona güç yetiremezler.

Seyyid Abdülkadir Geylani:

Bakara süresi için; Tevhid’in soğuk suyuna özlem çekip, bu alemde Allah’a ulaştıran yolları arayan kişi yol tek değildir. Alemde her bir zerre ona ulaştıran bir yol gibidir. Yolların en güzeli, Habibi (Sav)’e seçtiği yoldur. Kuran’dan yakın ve irfan Mücevherlerini çıkartmak gayesiyle onun denizine dalanlar. Gücü ve kabiliyetleri nispetinde, esrarını keşfetme ve bütün sureler üzerinde derin düşünmek zorundadır. Çünkü onun dibi derindir.

Bu sürelerden bir tanesi de Bakara suresidir. Bu sürenin başlangıcı kişinin zahirini rezilliklerden ve razı olunmayan sıfatlardan temizleyen şer’î hükümler. Ortası güzel yolun edepleri ve kişinin batını beşeri kirlerden temizleyen ahlak-ı hamide. Ve sonunda da kesretin bulanıklığından kirinden ve ikiliğinden aybından temizlenmiş sırf zati tevhid üzerine bina edilmiştir.

Cenabı Hak kullarını hidayet yoluna iletmek ve sapıklık yolundan uzaklaştırmak için bunları kapsayan bu süreyi indirmiştir.

kaynak: Geylani Tefsiri- Safvetü’t tefasir – İbni Kesir Tefsiri – Taberi Tefsiri-

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın