Beled Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Beled Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 90. Suredir Mufassal sureler kısmının On İkinci grubu’ndaki 2. Suredir. Bu mübarek sure Mekke’de inmiştir. 20 ayettir.

Beled Suresinin Konusu:

Bu surede İnfaktan bahsedilir, İnfak yapmayanlara bunun tedavisini de ele aldığını; imana, sabır ve merhamet tavsiye etmeye çağırdığını görülür. Aynı zamanda surede kafirlerden de bahsedilmektedir. 

Gözden uzak tutulmaması gereken husus Fecr ve Beled surelerinin birbirini tamamlayan iki sure oluşudur. Fecr suresi yapmayanları kınıyor, Beled Suresi de yapmaya çağırıyor. El Fecr suresi kıyamet gününde kafirlerden ve müminlerden bahseden ayetler ile sona eriyor. Beled Suresi de aynı şekilde son buluyor. Bu iki sure birbirini tamamlamaktadır.

Bu mübarek sûre, Hz. Peygamber (a.s.)’in yaşadığı Haram Belde’ye yeminle başlar. Bu yemin, o beldenin şanının yüceliğini göstermek, Rabbi’nin katındaki yüce makamına değer vermek ve bu emin beldede Peygamber (a.s.)’e eziyet etmenin, Allah katında en büyük günahlardan olduğuna kâfirlerin dikkatini çekmek içindir. 

İnsanın bozuk tasavvurlarından biri de onun için hiçbir kimsenin kendisinden güç yetiremeyeceğini hissetmesi veya sanmasıdır. İnsanda bu bozuk tasavvur zamanla birlikte bir batıl iddiaları  benimsediğini de ortaya çıkartır.

Bu sure sağcı ve solcuların bulunduğunu, solcuların Allah’ın ayetlerini İnkar eden, sağcıların da birbirlerine sabır ve merhamet tavsiyesinde bulunan, köle azat eden, Allah’ın kendilerine verdiği nimetlere şükretmek gayesi ile yetimleri ve yoksulları doyuran Müminler olduğunu öğretir.

Yine bu sure bize vahyin yönlendirmediği insanın, yükümlü olmadığı ve kendisine hiçbir kimsenin güç yetiremeyeceği düşünceleri taşıdığını; malını harcadığı iddia ettiği halde bunu yapmadığını, Allah’ın ayetlerini inkar ettiğini, köle Azat edilmesine yardımcı olmadığını, yemek yedirmediğini, iman etmediğini, sabrı ve merhameti tavsiye etmediğini, halbuki onun yetişmesinin ve halinin Allah’ın kendisine lütfettiği nimetlerin, bunların tümünün; onu yapmakta olduklarından başka davranışlara çağırdığını öğretmiştir.

Yine bu süre insanın, Allahu Teala nın kendi üzerindeki gücünü tanımasını gösteren yolun meşakkat için’de yaratıldığını görmesi, asılsız iddiaları terketme yolunun, Allah’ın kendisini görmekte olduğunu bilmesi, iman etmeye, hayırlar yapmaya, karşılıklı olarak sabrı ve merhameti tavsiye etmeye götüren yolun da insanın Allah’ın kendisine lütfettiği gözleri, dil ve dudakları, gösterdiği hayır ve şer yollarını hatırlatması olduğunu öğretmiştir. Böylece sure bize insanın yükümlü olduğunu bu yükümlülüklerinden bazılarını ve yükümlülüğü reddeden insanın da karakterini göstermiş olur. (Tefsirlerin özü, Alusi tefsiri,  ibn-i kesir, el esas fit tefsir) 

Beled Suresi Nuzül Sebebi:

4.İnsanı gerçekten meşakkat (sıkıntı) içinde yarattık.

5.Yoksa o, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6.”Yığın yığın mal tüketmişimdir. ” diyor.

a) Bu âyet-i kerimelerin Cumah oğullarından ve güçlü kuvvetli birisi olan Ebu’l-Eşdeyn hakkında nazil olduğu söylenir.[Taberî] Kelbî’nin anlattığına göre bir Ukkâz derisini alır, ayağının altına koyar ve: “Kim beni bunun üzerinden kımıldatabilirse ona şöyle şöyle mükâfat var.” dermiş. On kişi deriyi ayaklarının altından çekmeye çalışır, deri parçalanır ama ayakları yerinden kımıldamazmış. Hz. Peygamber (sa)’in düşmanlarından olan bu Ebu’l-Eşdeyn hakkında işte bu “Yoksa o, hiç kimsenin kendisine güç yetiremiyeceğini mi sanıyor?” âyet-i kerimesi nazil olmuş.[Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XX,42.]

b) Mukatil der ki: el-Hâris ibn Amir ibn Nevfel hakkında nazil olmuştur. Bir günah işlemiş ve Hz. Peygamber (sa)’e gelerek ondan fetva istemiş de Efendimiz (sa) bu günahından dolayı keffâret vermesini emretmişti. “Muhammed’in dinine girdiğimden bu yana bütün malım keffaretlere ve nafakalara gitti.” demiş ve âyetler bunun üzerine nazil olmuş.[İbnul-Cevzî, age. IX, 129.]

Beled Suresi Meali:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1, 2, 3, 4. Bu beldeye, ki sen bu beldede ikamet etmektesin, babaya ve ondan gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı sıkıntılar içinde yarattık.

5.O hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6.”Pek çok mal telef ettim” diyor.

7.Kimse kendisini görmedi mi sanıyor?

8,  9, 10. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu göstermedik mi?

11, 12, 13, 14, 15, 16. Fakat o, sarp yokuşa vuramadı. O sarp yokuş nedir sana söylendi mi? Köle azat etmek veya açlık duyulan bir günde yakınlığı olan bir yetimi, veya yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

17, 18. Sonra iman edenlerden olmak, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar, defterlerini sağlarından alanlardır.

19, 20. Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar defterlerini sol yanlarından alanlardır. (Onların cezası) Üzerlerine kapatılmış bir ateştir.

Beled Suresini Dinle:

Beled suresi hakkında Seyyid Abdulkadir Geylani:

Ey ilahi kerameti ve ebedi saadeti özlemle bekleyen Salik! Allah bu hedefine ulaşmanı kolaylaştırsın inşallah. Senin yapman gereken şudur: Salih amellerle meşgul olup bozuk işlerden de kaçınmalısın. Allah’ın razı olduğu ve seni ona yaklaştıracak huylarla donanmalısın. Zira bu tür ameller seni İsyan ve dalâlet ehlinin uğursuzluğundan uzaklaştırır. Bu tür kimseler ebedi olan Ruhani lezzetlere erişmeye mani olan geçici hayvani lezzetlere ve çeşitli şehvetle sarılmak suretiyle  gaflet denizine dalıp gitmişlerdir.

Mal ve makam ile iftihar eden servet sahipleri ile düşüp kalkmaktan onlarla birlikte olmaktan dikkatle kaçın. Bu tür kimseler mal ve makamdan kaynaklanan bir kibre sahiptir. Zira bu tür kimselerle sohbet tevekkül yolundan ayağını kaydırır.  Kalbini rıza ve teslimiyetten ayırabilir.

Ey eşsiz kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’ım!  tevhidinin geniş caddesinden ayaklarımızı kaydırma  Amin…. Geylani tefsiri, Beled Suresi, c.6 sayfa 433 

Beled Suresinin Fazileti Ve Sırları:

Rasûlullah (s.a.v) bu sûre hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim Beled Sûresini okursa Kıyamet günü (kâfirlere ve münafıklara olacak) Allah’ın gazabından emîn olur, kurtulmuş sayılır (Ebu’l-Leys Semerkandi, Tefsiru’l Kur’an, 6/426-429)

  • Beled suresi ahirette kolay hesap için her gün yedi kere okunur
  • Göz ağrılarında Beled 8- Kaf 22 ayetlerini yazıp suyunu gözlerine sürerse hem de gözlerine bu ayetleri okursa şifadır.
  • Her kim bu sureyi necdeyn ayetine (ayet 10) kadar bir elbise üzerine veya kâğıda yazıp üzerinde taşırsa her gittiği yerde kabul görür hacetleri reva olur ve heybet sahibi olur.
  • Bu sure Hem yeni doğmuş çocuk hem de büyüklerde bağırsak rahatsızlıklarında ağrılarında yazılıp taşınırsa veya suyu içilirse biiznillah şifadır.
  • Bu sureyi devamlı okumakla meşgul olanların izzet şeref ve cömertlik gibi güzel vasıfları inkişaf eder. Ve belalardan mahfuz olurlar ilk ayetinin sırrınca her türlü şerden mahfuz olan Mekke ve kabeye bu surede vurgu vardır. Gaflet etmeyin.
  • Dünyalık sıkıntı anlarında özellikle açlık miskinlik vs. durumlarında bu hallerinden kurtulmak için bu sureyi Rızaellillah 2 rekat namazın akabinde ebced değeri kadar (El takısı sayılırsa 67- el takısız 36) okuyarak hacetini haktan dilese maksadı hasıl olur biiznillah.
  • Her gün sabah namazının sünneti ve farzı arasında bu sureyi ayet sayısınca okumaya devam edenler fakirlikten emin olur. Fakir iseler zengin olur ve rızıkları bereketli olur biiznillah. Rivayetlerde eski şam Ulemasının bu usule riayet ettikleri bilinir.
  • Herhangi maddi ve manevi sıkıntıya duçar olduğunda bu sureyi gerek İnşirah ilk 4 ayetiyle gerekse inşirahın tamamıyla beraber okumak kişiyi o sıkıntıdan kurtarır biiznillah 1 den 28 adete kadar her ikisi beraber okunabilir.
  • Bu surenin bir hikmeti de ev sahibi olamayanlar imkan bulamayanlar bu sureyle devamlı meşgul olurlarsa kısa sürede hak teala imkanlar yaratır biiznillah.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın