Besmelenin Sırları

Bismillahirrahmanirrahim

Esmalara başlamadan besmeleyle başlamak onun sırrını celp etmek ve ondan istifade etmek hakkında birkaç tavsiyede bulunalım. Her işe başlarken besmele ile başlamak dünya ve ahiretteki sıkıntıları zail eder.

Besmelenin Üstünlüğü

Ata’nın Cabir bin Abdullah’tan (ra.) eylediği rivayette: Besmele indiği zaman, bulutların doğu tarafına çekildiğini, rüzgarın dindiğini, denizin coştuğunu, yabani ve diğer hayvanların kulak verip onu dinlediğini, şeytanların gökyüzünden kovulduğunu, Allah’u Teâlâ’nın kendi Şerefli ismi bir hasta üzerine okunduğunda, o hastanın şifa bulup, bu şerefli ismi bir şey üzerine söylendiğinde o şey’in bereketli olduğuna izzet ve celaline yemin ettiğini ve bir kimse Besmeleyi okusa Cennete gireceğini beyan eylemiştir.

Ebi Vail’in Abdullah bin Mesûd’dan (ra.) bildirdiği hadis-i şerifte: «Bir kimse Allahü Teâlâ’nın, kendisini on dokuz Zebani meleklerinden kurtarmasını ihsan etmesini dilerse, Besmele okusun. Zira Besmele on dokuz harftir. Allahü Teâlâ Besmele’deki her bir harfi bu meleklerin her birinden, o kimse için sütre ve perde kılar, buyuruldu.

Tâvus, Ibn-i Abbâs’dan (ra) bildiriyor: Osman İbn-i Affan (ra) Resulullah’dan (sav) Besmeleyi okuduğunda, Besmelenin Allahü Teâlâ’nın isimlerinden bir isim olduğunu, bu isimle ismi azam arasında, gözün siyahı ile beyazı arasındaki kadar yakınlık bulunduğunu buyurmuştur.

Enes, bin Malik (ra) Resulullah’ın (as): «Bir kimse, üzerinde Besmele yazılmış bulunan bir kâğıdı yerde basılmasın diye, Allahü Teâlâ’ya tazim ederek yerden kaldırsa, o kimse Allahü Teâlâ katında Sıddıklardan yazılır. Annesi babası müşrik olsalar da, azapları hafifler) buyurduğunu bildirmiştir.

Bazıları buyurdu ki, iblis mahrum ve meyus olmasının tesiriyle üç defa eylediği figan, feryat ve sayhası gibi, feryat ve figan etmemiştir. Birisi, lanet edilip. kovulup göklerin melekûtundan çıkarıldığı zaman birisi. Resulullah (sav) dünyaya teşrif ettiği zaman; üçüncüsü de, kendisinde Besmele bulunan Fatiha suresi indirildiği zamandır.

Sâlim bin Cad bildirir: Ali (ra), Besmele indiği zaman Resulullah’ın: «Bu ayet-i kerime en önce Adem (as)’a indi. O anda Adem (as) benim ümmetim bunu okumaya devam ettikleri müddetçe azaptan emindirler dedi. Sonra Besmele ayeti kaldırılıp İbrahim (as) indirildi. İbrahim (as) mancınıkta iken onu okuduğundan Allahü Teâlâ ateşi ona soğuk ve selâmet üzere kıldı. Sonra yine kaldırılıp Süleyman (as)’a indirildiğinde, melekler: Ey Allahü Teâlâ’nın peygamberi! Allahü Teâlâ’ya yemin ederiz ki, işte şimdi mülk ve saltanat tamam ve mükemmel oldu” dediler. Sonra yine kaldırılıp, şu anda Allahu Teala bana indirdi. Kıyamet günüde ümmetim gelir. Onlar Besmeleyi okur bulurlar. Amelleri teraziye konulduğu zaman sevap ve iyilikleri günahlarından ağır gelir.” burulduğunu bildirmiştir.

Bemelenin Bir Fazileti

İkrime’de (rahimehullah) bildirildi. Buyurdu ki, Allahü Teâlâ en önce Levhi’l-mahfuzu ve Kalem’i yarattı. O anda kaleme emredip kıyamete kadar olacak hadiseleri Levh üzerine yazdı. Kalemin Levh üzerine ilk yazdığı Besmele ayet-i kerimesi idi. Allahü Teâlâ bu ayet-i kerimeyi okumaya devam eden mahlukatı üzerine eman kılmıştır. Yedi kat göklerdeki ve üstündeki melekler. Kerübiyyûn, Safiyyûn ve Müsebbihûn melekleri bunu okumaya devam ederler.

Adem (as)’a en önce inen Besmeledir. O indiği zaman Adem (as): «Benim zürriyetim bunu okumaya devam ettikleri müddetçe, azaptan emindirler» dedi. Sonra bu ayet kaldırılıp İbrahim (as)’a indirildi. Hamd süresinde vardır. Onu okudu. Halbuki o anda kendisi mancınıkta idi. Allahü Teâlâ Nemrut’un ateşini ona soğuk ve selamet eyledi. Sonra yine kaldırılıp Musa (as)’a indirildi. Ve Musa (as) ancak Besmele ile Firavun ve büyücülerine, Haman ve askerine, Karun ve ona uyanlara galip geldi. Sonra yine kaldırılıp, Süleyman bin Dâvûd (as)‘a indirildi. O anda. melekler: «Ey Dâvud’un oğlu, Allah hakkı için, tam mülk ve saltanat bugün mükemmel oldu, dediler. 

Süleyman (as) Besmele’yi her ne şey üzerine okudu ise, o şey kendisine boğun eğdirdi ve bağlandı. Onu Allahü Teâlâ, Süleyman (as)’a indirdiği zaman, Beni İsrail’in kabileleri arasında: «Biliniz ki, bir kimse Hakkın emanından bir ayet dinlemeyi arz eder ve severse, Davud’un mihrabında Süleyman’ın yanında hazır bulunsun. Zira Süleyman konuşacaktır diye söylemelerini emretti. Bu halde, kendisini ibadete vermiş, oruca ve mescitlere devam edenlerden hiç kimse kalmadı. Hepsi Süleyman (as)’ın bulunduğu yere koşmaya başladılar.

Alimler, abidler, zahidler ve kabilenin hepsi onun yanında toplandı. O anda Süleyman (as), Halil İbrahim (as) minberine çıkıp, orada bulunanlara eman, yani kurtuluş ayeti olan Besmele’yi okudu işitenlerin hepsinin gönlü ferah ve sürür ile dolup: «Bizler şehadet ederiz ki sen hak resulullah’sın dediler. Suleyman (as) yeryüzündeki melikleri Besmele ile yendi, emrine aldı Resulullah (sav) için. Allahu Teâlâ Mekke-i Mükerreme’nin fethini Besmele ile müyesser kıldı.»

Besmeleyi Söyleyen İçin Gıdadır

Besmele, söyleyenlerin, zikredenlerin gıdasıdır. Kuvvetliler için izzet ve yükseklik, zayıflar için sığınak ve barınak, sevenler için nur, müştaklar için sürurdur. Besmele ruhların rahatı, bedenlerin kurtuluşudur. Besmele kalplerin nuru, işlerin nizamıdır. Besmele sağlamların tacıdır, kavuşanların ışığıdır. Besmele aşıkların zikridir.

Besmele, kullarını şerefli ve aşağı kılan Hudâ’nın ismidir. Bismillah ateşi düşmanları için, kalacak yer, rüyeti, sevdikleri için vadeden yüksek zatın ismidir. Besmele sayı bakımından düşünülmeyen bir, yani hiç birilerine benzemeyen ve bir olanın ismidir. Besmele sonu olmayan bakinin ismidir. Besmele, kimsenin ve hiç bir şey’in yardımı ile bulunmayan daim ve kaim olanın ismidir.

Besmele, her sürenin başlangıcı ve anahtarıdır. Besmele, yalnızlıkları kendisiyle şereflen direnin ismidir. Besmele, rahmeti tamam olanın ismidir. Besmele zanları güzel kılanın ismidir. Besmele şeye ol deyip, ondan meydana getirenin ismidir. Erişilemeyen ve kimseye ihtiyacı olmayan, vehim ve kıyastan yüksek ve beri olanın ismidir. Sen harf harf Besmeleyi söyle, biner biner sevap kazan, günahlarını azalt.

Bir kimse diliyle Besmele söylese, dünyayı, kalbiyle dese ahireti, sırrı ile söylese Mevla’yı müşahede eder. Bismillah öyle bir kelimedir ki, onunla, söyleyenin ağzı temizlenir. Bismillah öyle bir kelimedir ki, onunla gam devam etmeyip gider.

Besmele öyle bir kelimedir ki, onunla nimet tamam olur. Öyle bir kelimedir ki, onunla sitem, eziyet ve azap kalkar. Öyle bir kelimedir ki, ümmet onunla diğerlerinden ayrılmıştır. Besmele öyle bir kelimedir ki, celal ile cemal arasını birleştirmiştir.

Bismillâh sözü celal içinde celaldir. Rahmânirrahîm sözü cemal içinde cemaldir. Bir kimse Allahü Teâlâ’nın celalini müşahede etse, aklını şaşırır. Bir kimse Allahü Teâlâ’nın cemalini müşahede etse, Hali hoş, kalbi parlak ve nurlu olur.

Besmele bir kelimedir ki, kudret ile rahmet arasını birleştirmiştir. Kudret itaat edenlerin taatini toplamış, rahmet de günahkarların günahlarını mahv ve yok eylemiştir.

Besmelenin Havasına Dair Birkaç Damla:

*  786 Adet besmeleyi sabah vaktinde ve gece hulusi kalple çekenin muradı hasıl olur,

*  Her gece yatağa yatınca 21 kere besmele, şeytanın şerrinden, hırsızlıktan, ani ölümden ve bütün bela ve afetlerden emin ve mahfuz olur,

*  50 adet besmele çekin zalimin yüzüne üfleyin zulmünden dolayı o zalim zail olur,

*  300 kere besmele ve salat selamı seher vaktinde çekilmesi rızkı artırır,

*  Sevginin tesisi için 786 besmele suya okunup içilirse sevgi hasıl olur inş.

*  786 kere besmele bir bardak suya okunur ve zihni kapalı, anlayışı kıt olana İçirilir ise değişim yaşanır.

*  Bir bardak içine besmele (40 kere) yazılıp zemzem ile bozulup hastaya içirilir ise o hasta şifa bulur Allah’ın izniyle bu şekilde yapılan terkip doğumu kolaylaştırır,

*  Bir kağıt üzerine 35 besmele-i şerife yazılıp bir haneye veya iş yerine asılırsa o haneye bereket gelir şeytan giremez,

Kaynak: Gunyetüt Talibin Abdülkadir Geylani ve Çeşitli eserlerden istifade edilmiştir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın