Burûc Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

 Burûc Suresi 

Burûc Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 85. Suredir. Mufassal sureler kısmının 11. grubundaki ilk suredir. Mekke’de nazil olmuştur ve 22 ayettir. 

Burûc Suresi Konusu:

Müminlere  vaat edilen mükafatları ve kafirlere yapılan tehditlere Bu surede yer verilmiştir. Ayrıca Kuran’ın yüceliğine ve onun şerefinin üstünlüğüne de bu sürede dikkat çekilmiştir

İslam inancının gerçeklerini anlatır surenin ana konusu Ashab-ı Uhdud olayıdır. İman ve inanç uğrunda canını feda etme kıssasıdır. Bu mübarek süre içinde büyük yıldızlar bulunan göğe, büyük güne yani kıyamet gününe, Peygamberlere ve mahlukata yemin ile başlar. Yüce Allah müminleri dininden döndürmek için ateşe atan kafirlerin helak ve yok olacaklarına dair bunlar üzerine yemin eder. Bu mübarek sure azgın ve zorba Firavun’un azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle onun ve kavminin başına gelen helak ve yok olma kıssası ile sona erer. 

 Burûc Suresi Nüzul Sebebi:

Bu surenin amacı Yemen Necran’ında Ashab-ı Uhdud, Firavun ve Semud gibi diğer ümmetlerin de Mekke ehli gibi olduğunu açıklayarak, Peygamber (s.a.) ve ashabını kafirlerin eziyetine karşı teselli etmektir. Kafirlerin hepsi yalanlama bakımından aynı idi. Allah onlardan intikam aldı. Zira onların tamamı ilâhi kudretin kabzasında idi: “Halbuki Allah arkalarından kuşatıcıdır.” Bu, Levh-i Mahfuz’da sabit, değişmez bir hükümdür. “Daha doğrusu o, çok şerefli bir Kur’an’dır, ki mahfuz bir levhadadır.”

Surenin nüzul sebebi, hendeklerin sahipleri etrafında dönmektedir. Müslim, Ahmed ve Nesai rivayet ettiler.  Özeti şöyledir: Adı Zur’a b. Tübban Es’ad el-Humeyri olan kafir krallardan birisine Yahudi Zü Nüvas’a tebaasından bazılarının Hristiyanlık dinine girdiği haberi ulaşır. Himyer’den bir orduyla onların üzerine yürür. Yakaladıklarından, Yahudilik ve ateşte yanma arasında seçim yapmalarını ister. Ölümü tercih ettiklerinde onlar için çukurlar kazılır, ateş alevlendirilince müminlere denilir ki: “Sizden dininden döneni bırakırız, dönmeyeni yakarız.” Onlar ise sabrederler. Ateşe atılmalarını ve yakılmalarını kral ve adamları da seyreder. Yirmi bin kişi veya on iki bin kişinin öldürüldüğü rivayet edilir. Kelbî der ki: Uhdud halkı yetmiş bin kişi idi.

Kısaca: Müşrik olan Humeyr krallarının sonuncusu Zü Nüvvas, yirmi bin kişiye yakın olan Hristiyan Uhdud halkını öldürdü.

Bürûc Suresi  Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Burçlarla dolu göğe andolsun,

2. Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,

3,4,5. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (müminleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.

6,7. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8,9. Onlar müminlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.

10. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

11. İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.

12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.

13. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.

14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

15. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır.

16. Dilediğini mutlaka yapandır.

17,18. Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi?

19. Hayır, inkar edenler, hala yalanlamaktadırlar.

20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.

21. Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.

22. O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

Burûc Suresi Video İzle:

Abdülkadir Geylani Burûc Suresi Hakkında:

Ey Kuranın hakikati ile inkişaf etmiş olan Muhammed’i muvahhid! Yüce Allah seni onun hakikatine götürsün. Sana kevn  ve fesat aleminde cari olan bütün hadiselerin mutlak anlamda kaza levhinde herhangi bir şekilde değiştirilip dönüştürülme  lekesinden korunmuş olarak sabit olduğunu keşfen bilmene inanman gerekir. Çünkü sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi Yüce Allah’ın katında söz ve hüküm değişmez.

Mülk ve melekut aleminde vaki olan bütün tasarrufla ise yine o kaza levhinde kendi veçhine göre yerleştirip işaretlenmiştir. Dolayısıyla Bütün bunlardan hiçbir şeyi ondan müstesna tutulamaz.  Yüce Kuran’da ondan seçilip alınmıştır. Bu Kuran Levh-i mahfuzda sabit olan her şeyi icmali olarak ihtiva etmektedir. 

Her kime ezeli inayet erişir ve  ehadiyete dair bir cezbe o kimseyi cezbederse  Kuran’ın rumuzlarından Hak Teâlâ’nın kaza lehvinde ve  ilim mertebesinde tafsilatlandırdığı sırların ve marifetlerin nurlarını idrak eder.  Fakat bu mertebeye erişenler gayet azdır.

Hasılı yüce Allah’tan güzeli umanlardan ol.  Allah’ın merhametinden ümidini kesme. Çünkü Allah’ın rahmetinden ancak hüsrana uğramış kavimler ümidini keser .

Burûc Suresi Fazileti Ve Yararları :

İmam Ahmed Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın yatsı namazında Burûc ve Tarık surelerini okuduğunu rivayet etti.

Yine Ahmed Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın yatsı namazında bu dört surenin okunmasını emrettiğini rivayet etti.

Yatağına yatan kimse, uyumadan önce bu sureyi okur ve uyumak üzere yerine uzanırsa, Allah’u Teala, o kulunu kendi himayesine alır.

Yolculuğa çıkan kişi, evin kapısının üzerine Burûc suresinin 20-22. ayetlerini üç kere okursa, Allah Teala evini ve eşyasını koruması altına alır.

Sütten kesilmek istenen çocuğun üstüne bu sure konulmalıdır.

Zihin açıklığı için okunur.

Hasetçilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur.

Düşman şerrinden kurtulmak için 21 kere okunur.

 

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın