Cehennem

Cehennem Kelime Manası:

Cehennemin (cehennâm, cihinnâm) “derin kuyu; hayırsız, uğursuz” anlamına gelen Arapça asıllı bir kelime olduğunu ileri süren İslam bilginleri olmuşsa da dil alimleri bu konuda tereddüt etmişlerdir.

Cehenneme Kimler Girecektir:

Ahirette kafir ve günahkar kimselerin azap Çekecekleri ceza yeri. kafir ve günahkar kimselere de Cehennem vaad edilmiştir. Kafir, münafık ve müşrikler Cehennem’de ebedi kalırlar, orada ölmezler ve azapları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkar olarak ölen ve Allah’ın kendilerini affetmediği müminler ise Cehennem’de ebedi kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet’e girerler ve orada ebedi kalırlar. (Alâuddin Âbidîn, el-Hediyetü’l-Alâiyye, 468).

Cehennemin Kapıları:

Kur’an-ı Kerîm’de Cehennem’in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir.

“Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır. ” (el-Hicr, 15/44). Bu ayet iki şekilde tefsîr edilmiştir:

a- Cehenneme girecekler çok olduğu için;

b- Cezalandırma azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı için Cehennem’in yedi kapısı veya tabakası vardır. Bu kapı veya tabakalar şunlardır:

1- Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur’an-ı Kerim’in yetmiş yedi ayetinde geçmektedir.

2- Lâzâ (alevli ateş): “Hayrı’ (Allah onu azabdan kurtarmaz) Çünkü o Cehennem alevli bir ateştir” (el-Meâric, 70/15).

3- Saîr (çılgın ateş): “O şeytanlara (ahirette) çılgın ateş azabı hazırladık. ” (el-Mülk, 67/5). Ayrıca on beş ayette daha bu isimle geçmektedir. (22/4; 31/21; 34/12 vs.)

4- Sakar (kırmızı ateş): “Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sakar (Cehennem). ” (el-Müddessir, 14/27)

5- Hâviye (uçurum): “O, kızgın bir ateştir ” (el-Kâria, 101/9-11).

6-Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı): “Şüphesiz o, Hutame ye (ateşe) atılacaktır.” (Hümeze, 104/4).

7- Cahim (yanan kızgın ateş):

Cehennemde Görülecek Azap:

“Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim’in yaranıdırlar. ” (el-Mâide, 5/10).

Cehennem’de görülecek azabın miktar, şiddet ve şekillerini ancak Allah ve Rasûlü’nün bizlere bildirmesiyle ve bildirdikleri kadarıyla bilebiliriz. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre;

a- Cehennem kafirleri çepeçevre kuşatır: “Cehennem inkar edenleri şüphesiz çepeçevre kuşatacaktır. ” (el-Tevbe, 9/49).

b- Cehennem ateşi sönmez: “Biz sapık kimseleri kıyamet günü yüzü koyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer Cehennem’dir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız. ” (İsrâ, 17/97).

c- Cehennem dolmak bilmez: “Ogün Cehenneme: “doldun mu?” deriz. O! ” Daha var mı?” der. ” (Kaf, 50/30).

d- Kaynarken çıkardığı ses: “Rablerini inkâr eden kimseler için Cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür. Oraya atıldıkları zaman onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. İçine her bir topluluğun atılmasında bekçileri onlara: “size bir uyarıcı gelmemiş miydi” diye sorarlar. Onlar evet, doğrusu bize bir uyarırı geldi; fakat biz yalanladık ve Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz, demiştik ” derler. ” (el-Mülk, 67/6-9).

e- “Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. ” (el-Mü’minün, 23/104).

f- “Boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülür, sonra ateşte yakılırlar. ” (el-Mü’min, 40/70-72).

g- İnkâr edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir-. Başlarına kaynar su dökülür de bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir topuzlar da onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler. Ve kendilerine “yakıcı azabı tadın”denir. (el-Hâcc, 22/19-22).

h- Derileri yandıkça azabı tatmaları için yeniden başka derilerle değiştirilir. (en-Nisâ, 4/56).

i- Ölümü isterler fakat azapları devamlıdır, ölmezler. (bk. 43/74-77; 35/36).

Peygamber’in ifadesine göre:

“Cehennem ateşi (miktarca ve sayıca) dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece fazla kılınmıştır. Bunlardan her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir. ” (Tecrîd-i Sârih Tercüme ve Şerhi, IX, 50).

Kur’an-ı Kerîm, Cehennem ehlinin çekeceği azap ve yiyecekleri hakkında da bir takım tasvir ve izahlarda bulunur: “(Nasıl) ağırlanmak için bu (nimet) mi hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne (sınama vesilesi veya azap) kıldık. O, Cehennem’in dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Onlar ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların, bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içkileri vardır. (Yedikleri zakkum, boğazlarını yakar) Yanan boğazlarını dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su katılmış kusuntu ve irinden başka içecek bulamazlar.” (Sâffat, 37/62/67). “O ayetlerimizi inkâr edenleri yakında bir ateşe sokacağız, (öyle ki) derileri piştikçe azabı tatsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz! Şüphesiz Allah daima üstün ve hikmet sahibidir.” (en-Nisâ, 4/56).

Cezalar, işlenen suçlar cinsinden olacaktır. Dilleriyle suç işleyenlerin cezaları dillerine; elleriyle günah işleyenlerin cezaları ellerine vs. tatbik edilecektir.

Cehennem’in yakacağı hakkında da Kur’an’da bilgi verilmekte ve şöyle denilmektedir: “Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. ” (et-Tahrîm, 66/6).

Kur’an’da Cennet ehli ile Cehennem ehli arasında konuşmalar yapılacağı da belirtilerek bu konuşmalardan nakiller yapılmaktadır: “O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar (sür’atle Cennet’e girmekte olan) müminlere derler ki: “(Ne olur) bize bakın da sizin nurunuzdan alalım.” Onlara: “Arkanıza dönün de nur arayın!” denilir (Kendileriyle alay eden bu ses, onlara diyor ki: Arkada kalan dünyaya dönün nur orada aranır. Nurun kaynağı, dünyada yapılan işlerdir. Böyle denilir ve müminlerle münafıkların) aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde rahmet vardır. Dış yönünde de azap. (Münafıklar), onlara seslenirler: “Biz de sizinle beraber değil miydik” Müminler derler ki: “Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. (İnananların başlarına felaket gelmesini) gözlediniz. Şüphe ettiniz, kuruntular sizi aldattı. Allah’ın emri (olan ölüm) gelinceye kadar (böyle hareket ettiniz). O çok aldatıcı (şeytan) sizi Allah hakkında aldattı. ” (el-Hadîd, 57/13-14). Başka bir yerde de şöyle anlatılır:

“Cennet halkı, ateş halkına seslendi: Rabbimiz’in bize vadettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbiniz’in size vadettiğini gerçek buldunuz mu? (Onlar da): Evet dediler ve aralarında bir ünleyici: Allah’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun! diye ünledi.” (el-Â ‘raf, 7/44-45).

İnsanın eğitimi ve iyi davranışlara yönlendirilmesi açısından Cennet ve Cehennem inancının dünya hayatına etkileri açıktır. Kişi, gizli ve açık yaptığı her şeyin karşılığını, bulacağını ve Cehennem’deki cezanın dehşetini hatırladığında, elbette hareketlerine çeki düzen verme ihtiyacını duyacaktır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın