Cihad Hadisleri

Hadis-i Şeriflerle Cihad:

İnsanların En Faziletlisi:

Ebu Saîd el-Hudrî (r.a)’tan rivayet edilmiştir: “Bir adam, Resulullah (s.a.v)’e gelip: – ‘İnsanların hangisi en faziletlidir diye sordu. Resulullah (s.a.v): Allah yolunda, canıyla ve malıyla cihad eden kimsedir’ buyurdu.
‘Adam: ‘Ondan sonra kim?’ diye sordu. Resulullah (s.a.v): ‘Kuytulardan bir kuytuda Allah’a ibadet eden (=bir rivayette: Allah’tan ittika eden) ve insanları kendi kötülüğünden uzak tutan kimsedir buyurdu.”Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbni Mace, Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiştir.

Allah Yolunda Bir Mücahidi Donatan Kimsenin Fazileti:

Zeyd b. Halid el-Cüheni (r.a)’tan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
“Kim Allah yolundaki bir mücahidi donatırsa, savaşmış olur. Kim de bir mücahidin ailesi hakkında hayırlı bir vekil
olursa o da (Allah yolunda) savaşmış olur.””Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbni Mace, Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiştir.

Allah Yolunda Öldürülmeyi İstemek:

Ebu Hureyre (r.a) bir rivayetinde diyor ki, Resulullah (s.a.v) ‘in şöyle buyurduğunu işittim. «Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, kendilerini teçhizatlandıramadığım için benimle beraber cihada çıkamadıklarından üzülecek olan mümin erkekler olmasaydı Allah yolunda savaşan hiç bir müfrezeden geri kalmazdım. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, şunu temenni ederim; Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilmeyi, tekrar öldürülmeyi, sonra dirilmeyi, tekrar öldürülmeyi, sonra dirilmeyi, tekrar öldürülmeyi. Buhari, Müslim, Ebû Davud

Abdullah b. Ebi Evfa (r.a)’dan Resulullah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet olunur;

“İyi biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır.” Buhari, Müslim, Ebu Davud

Allah Yolunda Yara Alan Kişinin Kokusu:

Ebu Hureyre (r.a)’dan Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet olunur. “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda yaralanan bir kişi (kimin Allah yolunda yaralandığını Allah daha iyi bilir) kıyamet günü rengi kan renginde, kokusu ise misk kokusu olarak gelir.” Buhari, Müslim, Ebu Davud

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor. Resulullah (s.a.v.)’den:  Allah yolunda cihad etmeye ne eşit olabilir? diye soruldu. Resulullah (sav), Ona kadir olamazsınız, dedi.  İki veya üç kere bunu tekrarladı, her defasında, ona kadir olamazsınız cevabını verdi. Nihayet dedi ki; Allah yolunda cihad eden kimseye, mücahidin savaştan dönmesine kadar ara vermeden oruç tutan, namaz kılan ve kuran okuyan kimse ancak denk olabilir.” Kütüb-ü Sitte

Cennet Kapısından Bir Kapıdır Cihad:

Ubade bin es-Samit (Ra. Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sav) şöyle buyurdu: “Allah’ın yolunda cihad ediniz! Kuşkusuz ki Allah’ın yolunda cihad, cennet kapılarından bir kapıdır. Allah Tebâreke ve Teâlâ cihad sebebiyle üzüntü ve hüzünden kurtarır.” Ahmed bin Hanbel Müsned, Taberani Mucemu’l-Kebir, Taberani Mucemu’l-Evsad, Hakim Müstedrek, Tergib ve Terhib 3/179

Cihada Niyetli Olupda Cihad Edemeden Ölen Mümin:

Sehl b. Hanif (r.a) Resulullah (s.a.v)’in şöyle söylediğini rivayet ediyor; Kim Allah Teladan samimi olarak şehid olmayı dilerse, yatağında dahi ölse Allah onu Şehidlerin makamına erdirir» Tirmizi

«Resulullah (s.a.v.) buyurdu; Kim cihad etmeden veya cihad etmeyi arzulamadan ölürse bir çeşit münafık olarak ölür.» Müslim

İbni Abbas (r.a) Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim; iki göz vardır ki onları cehennem yakmıyacaktır. Bunlar, Allah korkusundan ağlayan göz ile, Allah yolunda geceleyin nöbet bekleyen gözdür.»

«Ebu Hureyre (r.a.)’dan Resulullah (s.a.v.) ‘in şöyle buyurduğu rivayet olunur; Şehidin öldürülmekten
duyduğu acı, ancak sizin ısırılmaktan duyduğu acı kadardır.» Tirmizi

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan rivayet olunur. Resulullah (s.a.v.)’in ashabından biri bir yayladan geçerken tatlı suyu olan bir pınarcığa rastladı, ve; insanlardan ayrılsam da bu yaylada otursam, dedi. Bunu Resulullah (s.a.v.)’e açıkladı, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu Bunu yapma! çünkü herhangi birinizin Allah yolunda mücadele vermesi evinde yetmiş yıl namaz kılmasından daha üstündür, Allah’ın sizi affetmesini, cennete koymasını istemez misiniz? Allah yolunda cihad edin! Kim Allah yolunda devenin iki sağlımı arasındaki vakit kadar savaşırsa cennet ona farz olur,
buyurdular.» Tirmizi

Cundeb bin Beceli (Ra. Anh) şöyle dedi: Resulullah (Sav) şöyle buyurdu:  “Herkim, hak ve batıl olduğu belli olmayan, karanlık bir davanın bayrağı altında kavmiyete çağırarak yahut kavmiyete yardım ederek öldürülürse, tam bir cahiliye ölümüyle ölmüş olur!” Müslim 1850/57

Mikdam b. Ma’di  Kerb (ra)’dan Resulullah (sav.) in şöyle söylediği rivayet olunmuştur; Allah katında şehide has altı meziyet vardır. Birincisi, ilk akan kanının damlasıyla birlikte affedilir. İkincisi, cennetteki yerini görür, kabir azabından kurtulur. Üçüncüsü, büyük korkudan emin olur. Dördüncüsü, başına şeref tacı konulur. (O tacın bir yakutu dünyadan ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır) Beşinci, yetmiş iki huriyle evlendirilir. Altıncısı, akrabalarından yetmiş kişiye şefaat etmesine izin verilir.»  Tirmizi

Cihad Etmeyenler Üzerine İnen Zillet:

Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilir; Faizi yemek için hileli yollara saptığınız, öküzün kuyruğuna yapışıp ziraatla meşgul olduğunuz (dünyaya bağlandığınız) ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah Teala üzerinize zilleti (hor ve hakir hale düşmeyi) musallat eder. Dininize dönmedikçe o zilleti üzerinizden kaldırmaz.” Ahmet, Ebû Davud

Dille Cihad:

Resulullah (s a.v.) : «Allah indinde cihatların en faziletlisi zalim bir hükümdarın yanında hakkı Söylemektir.» Ebu Davud

Resulullah (s.a.v.) «Mallarınız, canlarınız ve dillerinizle müşriklere karşı cihad ediniz.» Ebu Davud

Allah Yolunda Ağıran Bir Kılın Nur Olması:

Amr bin Abese (Ra. Anh) şöyle dedi: Resulullah (Sav) şöyle buyurdu: “Kim, Allah’ın yolunda bir kıl ağartırsa, o kıl, kıyamet günü kendisi için bir nur olacaktır.” Tirmizi 1685

Resulullah (sav) ve Cihad Okulu:

Resulullah (sav) hayatının büyük bölümü cihadla geçmiştir. Zırhını çıkarıp kılıcını duvarına asmadan diğer bir savaşa ashabıyla koşmuştur. Cihada önem veren bir topluluk oluşturmuştu. İslamın Medine’de devlet olmasının getirdiği sorumluluklardan en büyüğü  cihad vazifesidir. Müslümanlara Cihad konusunda hassasiyet kazandırdı.

Devamlı vahiyle gelen hükümler, toplumsal adaletin sağlanması, devletler arası ilişkilerde ortaya çıkan hukuk ve hareketlilik, Allah’ın Resulünün onların yanında olması avantajı ile bu konularda öğrendikleri sistemsel yapı onlar için büyük bir nimet oldu.  İstikametlerinde, Allah’ın rızasına aykırı, ters ne varsa karşılarında duruyorlardı.  Hiç birinde neme lazımcılık yoktu.

Allah resulü ashabını sözleriyle, fiilleriyle cihada teşvik edip yönlendirmiştir. Seçtiğimiz hadislerin dışında Cihad’la ilgili çokça hadis-i şerif mevcuttur. Hadis kitaplarından  bakılabilir.

Bu da Rabbimizin emrinin gereğini yerine getirmiştir.

“Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et! Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa inkar edenlerden iki yüz kişiyi yener, sizden yüz kişi olursa bin kişiyi yener; çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur.”Enfal:65

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın