Ebced ve Cifr Hesabı

Bismillahirrahmanirrahim 

Ebced ve Cifr Ne Demektir:

Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir harf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır. Bu kelimeler şöyledir; ebced (أبجد), hevvez (هوز), huttî (حطي), kelemen (كلمن), sa‘fes (سعفص), karaşet (قرشت), sehaz (ثخذ), dazağ (ضظغ). Ebced hesaplamasında yapılan işlemin sonuç değerlerine göre tanımlama yapan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Bu sisteme cifr/cefr, ebced/cümel hesabı da denilmektedir.

Ebced Kullanım Alanları:

Tarih, edebiyat, tefsir, tasavvuf, fen bilimleri, mimari, astronomi, astroloji, gibi birbirinden farklı alanlarda farklı maksatla ebced kullanılmıştır. Hz.Peygamber zamanında kullanıldığı, hatta Hz.Adem’e kadar uzanan bir tarihçesinin olduğu bildirilmektedir. Ebcedin menşeine ve harflerindeki sıralamaların teşekkülüne dair yapılan rivayet ve yorumlarda, bu sıralamanın Hz.Adem zamanından beri bilinen bir sıralama olduğu ancak, Emevi halifesi Abdulmelik b. Mervan (ö.685/705) zamanında yapılan ufak bir tadilat ile bugüne kadar geldiği bildirilmektedir. 

Harflerin Değerleri:

Harflerin her birine 1’den 1000’e kadar matematik değerler verilmiştir.

Ebced: Elif : 1, Ba : 2, Cim:3, Dal:4; Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7; Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10; Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50; Se’fes: Sin : 60, Âyn : 70, Fe : 80, Sad : 90; Karaşet: Kaf : 100, Rı : 200, Şın : 300 Te : 400,  Sehaz: Se 500, Hı: 600, Zel : 700; Dazığ: Dad : 800, Zı : 900, Ğayın: 1000.

Ebced Hesabına İtibar Edilir Mi?: 

Ebced hesabı ile gelecekten bilgi sahibi olmak için yeterli bir kaynak değildir.Bizim için gaybi olan konular Allah’ın ilminde, iradesinde ve kudretindedir. O konular hakkında Allah CC. bildirmedikçe hiçbir kimse, bilemez. Ebced hesaplamaları ile kişilik analizlerinden ziyade Çocuklara konulacak isimlerin fırtına rüzgar savaş gibi isimlerden ziyade özendirilen isimler olması çocuğun vücut enerjisi için daha iyi olacaktır. Kimse tam olarak kişilik analizini yüzde yüz tutturamaz. 

Ebced hesabı Yapılarak Tarih Düşürmeye Birkaç örnek:

Ebced hesabı Fars ve eski Türk edebiyatında tarih düşürmede de kullanılmıştır. Meselâ İstanbul’un Fetih tarihi için Kurân-ı Kerim’den “Âherûn” kelimesi düşürülmüştür. Bunların toplamı (elif+gayn+ra+vav+nun) = 1+600+200+6+50=857 çıkmaktadır ve bu tarih Hicri 857 (M. 1453) yılı olan fetih tarihidir.

Ayrıca şâir Fuzûli, Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı fetih tarihi olan 941 H. yılı için; “Geldi burc-i evliyaya padişah-ı namdâr” mısrasını tarih düşmüştür.

Yine Sultan Abdülmecid’in saltanata geçişine de “Bir iki iki delik Abdülmecid oldu Melik” mısrası ile tarih düşmüşlerdir.

Ebced Hesabı ilmi İle Uğraşan Alimler :

1) İmamu’l-Müfessirin, İbn Cerir et-Taberi. 2) İbn Ebi Hatim, Ebu Muhammed el-Munziri.3) Et-Taberi ve el-Munziri’nin kendilerine itimat ettiği tabiinlerden iki büyük alim: Ebu’l-Aliye er-Reyahi, er-Rabi’ b. Enes. 4) İmam Maverdi. 5) Rağıb el-Isfahani 6) Abdu’l-Hak, İbn Atiye el-Endelusi. 7) Kadi Beydavi 8) Ebu Hayyan Muhammed b. Yususf el-Endelusi. 9) Celaleddin es-Suyuti. 10) İmam Rabbani 11) Şihabuddin Mahmud el-Alusi. 12) Tantavi Cevheri. 13) Mustafa Sadık er-Rafii. 14) Bediüzzaman Said Nursi.

Ebced /Cifr Metoduna Karşı Çıkan Alimler:

Gazali (ö.505/1111), “Fedaihu’l Batıniyye” adlı eserinde, özellikle Batınilik anlamındaki Hurufiliğin yanlışlığını ortaya koymuş, Batınilerin harflerin şekillerini ve sayılarını dikkate alarak yaptıkları tevillerin aklen batıl olduğunu, sır diye açıkladıkları şeylerin gülünç şeyler olduğunu, surelerin başlarındaki ve hadislerdeki harflere bakarak çıkardıkları hükümlerin ahmaklık olduğunu söylemiştir.

Müfessir Ebu Hayyan(ö.745/1344)tefsirinin mukaddimesinde, kelimeleri asli manalarından çıkarmak suretiyle,Allah Teala’ya ve Hz. Ali’nin nesline iftirada bulunan, bunları da tevil diye isimlendiren Batıni zındıkların verdikleri manaları tefsirine almadığını zikreder.

İbn Teymiye (ö.728/1328), Ebu’I-Hasen Takıyyüddin Ali b. Abdulkafl es-Sübki (ö.756/1355) , Şa’rani (ö.973/1565) gibi bazı alimler bu metoda karşı çıkmışlardır.

Aşağıdaki adreste bulunun 33 sayfalık belge tıklayarak okumak isteyen kardeşlerim için yararlı olacaktır.

Kaynak:http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2004_4_3/2004_3_SEBERA.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir