Ebu’l-Fazl Abdülvâhid et-Temîmî

Ebu’l-Fazl Abdülvahid Et-Temimi

Ebu’l-Fazl Abdülvâhid b. Abdilazîz el-Hâris b. Esed et-Temîmî: 

Hanbeli Mezhebinin fakihlerindendir. Ahmed b. Selmân en-Neccâd, Abdullâh b. İshâk el-Beğavî, Kadı Ahmed b. Kâmil, Ebû Bekr eş-Şâfi’, Muhammed b. el-Hasen b. Kevser el-Berbehârî, Ebû Bekr b. el-Caâbî, Yahyâ b. İsmâîl el-Müzekkî ve Ebû Bekr el-Cevzakî en-Neysâbûrî’den hadis okumuştur. Ahmed b. Ebu’l-Fevâsir’in seçmeleri onda mevcuttu. Sadık/çok doğru birisiydi. Eş-Şeyh Ebu Bekr Şibli (k.s) Hazretlerine intisap ederek hizmetinde bulunmuş ve tasavvuf yolunda yüksek mertebelere erişmiştir.

Hatib el-Bağdadi şu hadisi ondan nakletmektedir:

Ebu’l-Fazl, Ahmed b. Selmân el-Fakîh’ten; o, Muhammed b. Ahmed b. en-Nadr’dan; o, Mûsâ b. Dâvûd el-Kûfi’den; o, Leys b. Sa’d Nâfi’den ve o da İbn Ömer’den şu hadîsi bize nakletmiştir:

“Rasûlullâh yüzüğünün kaşını elinin içine doğru çevirirdi.”

Yine Hatib Abdulvahit Et-Temimi kardeşi Abdulvahab’ın kendisine, “kardeşim Ebu’l-Fazl hicri 341 yılında doğmuştur.” ve Ebu’l-Feth Muhammed b. Ahmed el-Mısrı’nin de “Ebu’l Fazl et-Temimi, hicri 342 yılında doğmuştur. şeklinde söylediklerini kaydetmektedir. Hicri 410 yılı Zilhicce ayının 2’sinde vefat etmiş ve cenazesi Ahmed bin hanbel’in kabri yakınlarındaki babu harp defnedilmiştir. Hatib onun cenaze namazına yaklaşık Elli Bin kişinin katıldığını babasının kendisine söylediğini belirtmektedir Hatib el Bağdadi tarihu Bağdat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir