El-Alîm (C.c.) Esması 

Allam-Alim C.c. Esması 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah gaybları çok iyi bilendir.” Tevbe, 78.

Allâm ismi, meşhur istihare duasında da geçer: “Şüphesiz sen, gaybları çok iyi bilensin ” Buhârî, 1166.

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber, sabahladığında, akşamladığında ve yatağına girdiğinde Hz. Ebû Bekir’e şu duayı okumasını tavsiye etmiştir: “Ey görüneni ve görünmeyeni bilen Allah’ım! Ey göklerin, yerin ve her şeyin Rabb’i ve Maliki! Senden başka ilâh olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınırım. Nefislerimize bir kötülük yapmaktan veya onu bir müslümana zarar vermeye sürüklemekten sana sığınırız.” Tirmizî, 3389.

el-Halîmî der ki: “Alîm, eşyaların hakikatini idrak eden, bilendir. Öncesiz olan Allah’ın bu isimle isimlendirilmesinin zorunlu olması, kendisinin dışındaki bütün varlıkların O’nun bir fiili olması nedeniyledir. İrade ve emir olmadan bir fiilin gerçekleşmesi ise mümkün değildir. Dolayısıyla fiilin gerçekleşmesi iradeye bağlıdır. İrade ise hayat ve bilgi sahibi olmayı gerektirir.” Beyhaki, s.20

el-Halîmî, Allâm ismini ise şöyle tanımlar:Allâm, farklı türdeki bütün bilgi çeşitlerini bilendir. Buna göre Allah, şu an var olanı, var olmakta olanları, var olduklarında nasıl olacaklarını, var olmayanları ve eğer var olsalardı nasıl olacaklarını bilendir.”

İbn Abbas, “Şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir. “Ta-Ha, 7. ayeti hakkında şunları söyler: “Allah, hem insanoğlunun kendi nefsinde gizlediklerini hem de henüz gerçekleşmeden kendisinin faili olduğu ve insanoğlundan gizlediği gizlilikleri bilendir. Allah, bütün bunları bilmektedir. Allah’ın geçmiş hakkındaki bilgisi ile gelecek hakkındaki bilgisi aynıdır. Bütün varlıkların bilgisi, O’na göre tek bir nefis gibidir. ” Beyhaki, a.g.e., s. 45.

Kuran’da El-Alîm ism-i şerifinin Geçtiği Ayetler :

“Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, “Allah, aramızdan şu adamları mı iman nimetine lâyık gördü?” desinler. Allah, şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?” En’âm:53

“Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O, doğru yolu bulanları en iyi bilendir.” En’âm:117

“Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.” En’âm:119

“Süleyman’ın hizmetine de güçlü esen rüzgârı verdik. Rüzgâr, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz, her şeyi hakkıyla bileniz.” Enbiya: 81

“Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” Nur 41

“Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.” Bakara 32

-*-

“Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.” Bakara 158

“Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Nisa 25

“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.” Nisa 35

“Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter.” Nisa 45

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” Ali İmran 92. 

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Ahzab 40. 

-*-

“Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)” Ahzab 51.

“Allah; Kâbe’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.” Maide 97.

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” Haşr 22.

“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.” Fatır 38.

“Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.”  Hadid 6. 

“Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Tevbe 97.

Allah’ın Bilgisi İle Kulların Bilgisi Arasındaki Farklar

  1. Allah’ın bilgisi bütün bilgileri kapsar. Kulların bilgisi ise son derece sınırlıdır.
  2. Allah’ın bilgisi, bilgilerin değişmesi ile değişmez. Oysa kulların bilgisi böyle değildir.
  3. O’nun bilgisi, duyular vasıtasıyla veya düşünce ile elde edilmemiştir. Kulların bilgisi ise, duyularla veya düşünce ile elde edilir.
  4. Allah’ın bilgisi, zorunlu olarak vardır ve asla kaybolmaz. Kulların bilgisi ise kaybolma riski taşır. Yüce Allah şöyle buyurur: “O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Bakara,255. “Senin Rabb’in kesinlikle unutkan değildir.” Meryem, 64.
  5. Allah’ın bilgileri birbirine mani olmaz ve meşgul etmez. Kulların bilgileri ise birbirine mani olabilir ve meşgul edebilir.
  6. Allah’ın bilgisi sınırsız, kullarınki ise sınırlıdır.
  7. Hiçbir şeyin bilgisi Allah’a gizli kalmaz. O, açık ve gizli bütün şeyleri bilir. O’nun için gizli olan bir şey yoktur. Kulların bilgisi ise böyle değildir. Râzi, a.g.e., s. 228. 

Bu İsmi Bilmenin Faydası 

Allah’ın kendi durumunu bildiğini bilen kimse içinde bulunduğu duruma sabreder, O’nun verdiklerine şükreder, çirkinlikler ve yanlışlıklardan kaçınır. 

 El-Alim esmasının ebced değeri, zikir sayısı, :

Ebced değeri ve zikir sayısı;150 

Zikir günü; Perşembe 

Zikir saati ; Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

El- Alim isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Kişinin İlim ve irfanın artması için EL-Alim ismi şerifini devamlı okumak gerekir.

5 vakit namazdan sonra 150 kere “Ya Alîm celle celâlühû” zikrine devam edene dünyevi ve uhrevi ilim kapıları açılır. Sanat ve mesleğinde her zaman başarılı olur.

Her gün bir bardak suya 150 kere ” Ya Alîm celle celâlühû ” dedikten sonra içenin ezberleme kabiliyeti artar.

Kim sabah ve akşamları “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi ve lâ fis-semâ’ ve hüves-semîul alîm.” diye 3’er kez okusa, bütün belâ ve musibetlerden Allah’ın izni ile korunur.

“El-Alîm” ism-i şerifini belirtilen miktar ve zamanlarda şartlarına uygun olarak okuyan kimseye dost, düşman içinde ne gizlerse bildirilir.

“El-Alîm” ism-i şerifini zikrine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşur.

-*-

Her gün 150 defa“El-Alîm” ism-i şerifini zikreden kişi, Allah hakkındaki ilim ve bilgiye, iman ve izana yani marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, İlme’l-yakin derecesine ulaşır.

Günde 150 kere “El-Alîm” esmasını okuyan kimse ilim zenginliği için okunur.

“Ya Alîm” zikrine devam eden, gizli sırlara vakıf olur. Her şey, ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir.

“El Alîm” esmasını bir kağıda yazıp suya koyarak yazının silinmesinden sonra içen kimsenin anlayışı ve zekası artar.

“El-Alîm” ism-i şerifini okumayı vird edinen kimse için manevi sırlar açılır hikmet ve marifete kavuşur.

“El-Alîm” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin ilimleri artar

Namazlarının sonunda 100’er defa “Yâ âlimel gaybi veş-şehâdeh” şeklinde okuyanların kalp gözleri açılır.

-*-

“Yâ allâmel guyûbi fe lâ şey e yefûtuhû min ılmihi ve lâ yeûdüh” diye bu esmayı okumaya devam edenlerin unutkanlıkları gider, hafızaları güçlenir, ezber güçleri artar.

Her kim “Yâ Allâmel Guyûb” diye kendinden geçinceye kadar zikrederse; ruhu, maveralara yükselir, sır perdeleri aralanır. Namazların sonunda 100’er defa okunursa; kişi, gayb aleminde göremediği bâzı şeyleri görmeye muvaffak olur.

“El-Alîm” esmasının ebced adedi, 150’dir. Bu zikir adedini okumayı vird edinenler, ilim tahsilinde başarı ve kavrama gücü elde ederler.

“El-Alîm” esmasını vird edinenlerin kalpleri aydınlanır, kalbinin parlaklığı ve nuru yüzlerine sirayet ederek çeşitli nurlar zâhir olur.

“El-Alîm” ismi şerifine devam eden kimseyi Cenâb-ı Hak Hazretleri, Kuran’ın ve imanın ince sırlarına anlaşılması güç gizli sırlara vâkıf ve haberdar kılar. Allah’ın izni ile her şey, ona açık seçik ve ayan-beyan olur.

“El-Alîm” ism-i şerifini devamlı zikir halinde olanlar Cenab-ı Hakk’ın her türlü yardımını görürler. Dünya afetlerinden, belâ ve musibetlerinden Allah’ın izni ile uzak kalırlar, korunurlar. Ayrıca bilmedikleri şeyleri de yine Allah’ın inayetiyle çabuk ve kolayca öğrenirler. Konuşmalarında mantık ve hikmet sahibi olurlar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir