El-Azîz (cc) Esması

El-Azîz (cc) Esması

Aziz mağlup edilemeyen güçlü olan galibiyet ve üstünlük şiddet ve kuvvet yücelik ve ululuk gibi anlamlara da geldiği gibi aziz yüzüne erişilemeyen güçlükte eşi ve benzeri olmayandır.

Aziz dilediği ne karar veren ve uygulayandır o izzetinin eksiksiz ve mükemmel oluşuyla kullarına hükmeden ve bu hükmü onlar üzerinde icra edendir Allah kulların kalplerini ve idrak değerini dilediği yöne göre çevirendir o dilerse Kul ile kalbi arasına da girer Allah dilediği şekilde kulunum istek ve irade sahibi yapar bu onun üstünlük ve izzetinin mükemmel oluşunu gösterir Zira Allah’tan başka hiç kimsenin Böyle bir şeye yapmaya gücü yetmez Bir insan ancak kişinin bedeni ve dış görünümü üzerinde etkili olabilir Onu kendi iradesi doğrultusunda istek ve irade sahibi yapmasını değildir buna ancak karşı konulamayan mutlak üstünlük sahibi olan Allah yapabilir. Medaricus salikin 1/205

İmam Gazali,

Bir zatın “Aziz” kabul edilebilmesi için üç vasfı birden taşıması gerektiğini söyleyerek bunları; “emsalinin az bulunur olması, ona çok ihtiyaç duyulması ve ona ulaşmanın güç olması” diye sıralar. Bunlardan birinin ya da ikisinin eksik olması durumunda o şahsın aziz sayılamayacağı ve bu vasıflar için kemal ve noksanlığında söz konusu olabileceğini söyler. En mükemmel haliyle bu vasıfların hepsine birden sahip olanın Cenab-ı Hak olduğunu, kayıtsız-şartsız, gerçekten O”nun “Aziz” sayılabileceğini ve azizlikte O”na hiçbir şeyin benzeyemeyeceğini bildirir.

Cenab-ı Hak öyle bir kudrete sahiptir ki her şeye gücü yeter, hiçbir şekil ve surette aciz bırakılıp yenilgiye uğraması ya da haksızlığa uğratılması mümkün değildir. Çünkü O; gücüne erişilemeyen her zaman galip olandır. Yani hiçbir şekilde zillete düşmeyen, kudreti her şeyin üstünde olan, bu noktada eşi ve benzeri olmayandır. Gazali, Esmaü’l hüsna şerhi s,91-92

Kulun Aziz İsmin Anlaması

Kul gücü kendinden bilirse nefsi iledir. Eğer gücün ve kudretin Allah’ta olduğunu bilirse işte kul O zaman onu müşahede etme imkanı bulur. Ve o her an Allah’la birlikte olur. Kul bilmeli ki, kaza ve kader de mutlak surette üstünlük sahibi Allah azze ve celledir. Hakim olan odur, sevk ve idare onundur, o koruyup himaye eder, O olmadan konulamayacağına kul bilmelidir. Kendisinin zelil ve hakir olduğunu Hamid ve Aziz olanın ise Allah Teala’nın olduğunu unutmamalıdır. Kul eksikliğini, zelilliğini, ayıbını ve muhtaçlığını samimiyetle kabul ederse Allah’ın izzetini müşahede etmeye başlar. Bu da kulunun üzerinde mevlasına karşı gelmekten ve günah işlemekten kendisini alıkoyma imkanı sağlar.

El-Aziz İsm-i şerifinin geçtiği Kur’an ayetleri :

Size apaçık deliller geldikten sonra, yine de kayarsanız, şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakimdir.” Bakara / 209

“Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah’ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir.” Bakara / 228

“Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir.” Bakara / 240

“İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir, buyurdu.” Bakara / 260


“ Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. “ Tevbe / 71


“Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah’ı tesbih eder.” Cum’a / 1

“(Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azizdir, hakimdir.” Cum’a / 3


“O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah’ın takdiridir.” Enam / 96


“ Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir.” Yasin / 38


“Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!” Sad / 9


“Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, azizdir, ve çok bağışlayandır. “ Zümer / 5


“Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin!” Mü’min / 8

“Siz beni, Allah’ı inkar etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, aziz ve çok bağışlayan Allah’a davet ediyorum.” Mü’min / 42


“Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, aziz, alim Allah’ın takdiridir.” Fussilet / 12


Aziz ve hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.” Şura / 3


“Kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir.” Casiye / 2

“Göklerde ve yerde azamet yalnız O’nundur. O, azizdir, hakimdir.” Casiye / 37


“Bu Kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir.” Ahkaf / 2


“Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah azizdir, hakimdir.” Fetih / 7


“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, azizdir, hakimdir.” Hadid / 1


“8, 9. Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, aziz ve hamid olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür.” Buruc / 8-9

El-Aziz esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı : 94

Zikir günü ; Salı

Zikir saati ; Merih (Öğleden 2 saat ve akşamdan 1 saat önce. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Sol taraf Beyin.

Gezegeni : Mars.

El-Azîz isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Büyük ve nüfuzlu kişiler katında kabul görürler, onlara iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak isterlerse, bu ismin virdine devam eder ve her gün beş vakit namazdan sonra (94) defa okumaya özen gösterirse işlerinde başarılı olur.

Bu ismi her gün 8836 kere okuyan kimseye, büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir. Sözü sohbeti her zaman ve her yerde üstün ve etkili olur.

Bu ismin zikrine devam eden kimseler, düşmanlarını yener, onlara karşı üstünlük sağlar. Bu mübarek ismi hangi niyetle okunur ve okumada ısrar edilirse, neticede niyet ve maksadı yerine gelir. Yani yüce Allah tarafından isteği yerine gelir.

40 gün sabah namazından sonra okumaya devam eden kimse borçtan kurtulup zengin olur, şeref, itibar ve onur kazanır.

5 vakit namazdan sonra 94 kere ” Ya Azîz celle celâlühû ” zikrine devam edenler, Her gittiği yerde saygıyla karşılanır, herkes tarafından sevilir ve düşmanlarına galip gelir.

Ruhani varlıklara karşı sözü geçen biri olmasını isteyen; Bolca El-Aziz ismini okur.

Fakirlikten kurtulmak isteyen; 40 gün boyunca sabah namazından sonra 40 defa El-Aziz ismini okur.

Evden çıkarken 94 kere ” Ya Azîz celle celâlühû ” diyen her türlü kazalardan ve belalardan korunur ve hem dünyada ve ahirette bahtiyarlardan olur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın