El-Fatır Esması

El Fatır (c.c.)

Ya Fatır esması anlamı :

Varlıkları gayet mükemmel şekilde yoktan var eden. Bütün mahlukatı yoktan var eden. Mahlukatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran. Bir şeyi icad eden ve yeri göğü birbirinden ayırandır.  Kelime olarak; yaratmak, icad etmek, yarmak, açmak ve iftar etmek gibi manalara gelir.

Yüce Allah’ın sıfatı olarak el-Fatır; yaratan, yoktan var eden, Yüce Allah’ın el-Fatır ism-i şerifi Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’a sıfat olarak 6 ayet-i kerimede geçmektedir.

Kuranda Geçen Fatır Esması Ayetleri

 “ Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah’a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, herşeye kâdirdir.” Fâtır : 1

“ İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?” Enbiya: 30

“Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların (sözlerin, rüyaların) tevîlini (yorumunu) bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette velîmsin (dostumsun). Beni müslüman (Allah’a teslim-i küllî ile teslim olan) olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.” Yusuf: 101  

“Onların resûlleri şöyle dedi: “Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi, günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor (mühlet veriyor)”. Onlar da şöyle dediler: “Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak (engellemek) istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin!” İbrahim : 10

“De ki: “Allah’ım! Gökleri ve yeri yaratan, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Sensin. Kullarının arasında, ihtilâf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan Sensin.” Zumer: 46 

“Gökleri ve yeri yaratan, sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey, O’nun gibi değildir. Ve O, en iyi işiten, en iyi görendir.” Şûrâ :11

“Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” Enam: 79

(Resulüm!) Sen yüzünü hanü olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” Rum: 30

Fatır, gökleri ve yeri birbirinden ayırandır. Yeryüzü henüz yaratılmadan gökler bir duman halindeydi, Yüce Allah onun boyunu yükseltmek suretiyle düzenleyip, yer küresini daha sonra ayırmıştır. Bir manada da fatır, yarmaktır, buna göre Yüce Allah gökleri bulut ve yağmurla, yeryüzünü, bitkilerle yarmaktadır. İnfitar Suresi’ndeki göklerin infitarı; infilak, yarılma ve çatlama manalarına da gelir. Zira gökleri de infilak ettirecek güç sahibi de ancak Allah ( c.c )’ dır. Esasen

Fatır; Yüce Allah’ın gökleri ve yeri misalsiz ve mükemmel yaratması bütün bu manaları kapsamaktadır.

fatır kelimesi; bütün varlıkları yaratan manasında da anlaşılmaktadır. Yani Yüce Allah bütün mahlukatı yoktan var etmiştir. Madem yerlerin ve göklerin Fatırı yani yaratanı Allah (c.c)’dır, bunda hiçbir şüphe yoktur. O halde yerde ve gökte bulunan bütün mahlukatın Allah (c.c)’ı tanıması, O’na meyletmesi, boyun eğip itaat etmesi kadar tabii bir hak olamaz. Esasen yerler ve gökler bütün farkında olarak, isteyerek Allah (c.c)’ın emrine uymuşlardır. Binaenaleyh akıl sahibi ve mükerrem olarak yaratılan insanın itaatte asla kusur etmemesi gerekir.

Resulullah (Sav) Bu Esma İle duası

Yüce Allah’ın el-Fatır ism-i şerifiyle alakalı olarak okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerden sonra bu hususta pek çok olan hadis-i şeriflerden de bir tanesini okuyalım.

Ebu Hureyre’den rivayet olunduğuna göre Hz. Ebubekir (r.a) Peygamber (s.a.v)’den “bana akşam ve sabah olduğunda okuyacağım bir dua (tesbih cümlesi) buyur ki bende onu okuyayım.” Diye talebde bulunmuş, bunun üzerine Allah Rasulu (s.a.v); “Ey göklerin ve yerin yaratanı! Görünen ve görünmeyeni bilirsin, her şeyin Rabbi, sahibi ve yöneticisisin, nefsimin şerrinden ve şeytanın şerrinden sana sığınırım.” Diye bu duayı sabah ve akşam olduğu zaman bir de yatağında yattığın zaman oku diye buyurmuştur. (Sünen-i Nesei: 7691)

Yüce Allah’ın bütün esma-ul hüsna’larından her birisiyle tevessül ederek dua etmek gerekli olduğu gibi el-Fatır ism-i şerifiyle de dua edilir. Zira okumuş olduğumuz bu hadis-i şerif Allah Rasulu (s.a.v)’in Hz. Ebubekir’e tavsiyesi üzerine varit olmuştur. Bu durum Hz. Ebubekir’in şahsına münhasır olmayıp bütün ümmet için de geçerlidir.

Allah’u Teala’nın el-Fatır ism-i şerifini bilen, yerlerin, göklerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin yaratıcısının Allah (c.c) olduğunu idrak eder, bu kainat nizamını sona erdirip canlı mahlukatı hesaba çekme yetkisine de sahip olduğunu düşünerek Allah (c.c)’ın kudretinin azameti karşısında acziyetini kabullenip daima ona teslimiyet ve ihlas ile bir hayat sürdürür.

Fâtır-ı Zülcelâl: Sonsuz haşmet sahibi olan ve her şeyi harika üstün, yüksek sanatıyla yaratan Allah

Fâtır-ı Rahmân: Rahmet ve şefkati sınırsız olan ve her şeyi yoktan yaratan Allah

Fâtır-ı Hakîm: Her şeyi benzersiz bir şekilde ve yerli yerinde yaratan Allah

Zikir Adeti

Ya Fatır esması ebced değeri ve zikir sayısı : 290

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir