El-Hafîz (c.c.) esması 

El-Hafîz (c.c.) esması 

Hafız, kullarını din ve dünya işlerinde tehlikelerden koruyan demektir. Koruyabilen ve koruma gücüne sahip olana işaret etmektedir. Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El-Hafiz ismi ayrıca, kendisine sığınanı koruyan anlamına gelmektedir. Ondan daha güzel koruyup gözeten yoktur. Koruyabilmek;  bilim hayat ve diğer şartlara Sahip olmayı gerektirir bu isim olumlu ve olumsuz olabilecek şeyleri korumak varlıklar arasında istenmediği ve hoşlanmadığı şeylerin olmasına mani olmakla ilgilidir. 

Allah’ın söz, fiil ve melekleri ile koruması, herkesi kapsar. Allah sizi tehlikelerden koruyan melekler gönderir.  “(Allah) size koruyucular gönderiyor.” Kurtubi 1/308-309

Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu El-Hafız ism-i şerifinin tecelliyatındandır. 

El Hafiz İsm-i şerifi bulunan Kur’an ayetleri :

1-) “ Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ederek.”  Saffat suresi 7. ayet

2-) “ Ve onun (iblisin) onlar üzerinde bir sultanlığı (nüfuzu, tesiri) yoktu. Ahirete (hayatta iken ruhunu Allah’a ulaştırmaya) inanan kişi ile ondan (Allah’a ulaşmaktan) şüphe içinde olanları bilmemiz için (iblisle onları imtihan ettik). Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir.” Sebe suresi 21. ayet

3-) “ Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki; biz, onu gerçekten muhafaza edenleriz (koruyanlarız).” Yusuf suresi 12. ayet

4-) “ Böylece babalarına döndükleri zaman (babalarına) şöyle dediler: “Ey babamız! Bize ölçek (erzak verilmesi) yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki; biz ölçekle (erzak) alalım. Muhakkak ki; biz onu gerçekten koruyanlarız.” Yusuf suresi 63. ayet

5-) “ (Yâkub a.s) şöyle) dedi: “Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve O rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.” Yusuf suresi 64. ayet

6-) “Babanıza dönün ve şöyle söyleyin: “Ey babamız! Senin oğlun, gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık (görmedik). Ve biz gaybı (nasıl olduğunu) da bilmiyorduk.” Yusuf suresi 81. ayet

7-) “Eğer hâlâ dönerseniz (yüz çevirirseniz) böylece ben, bana gönderileni (vahyi, kitabı); onu size tebliğ etmiş oldum. Ve Rabbim, sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir (halife kılar). Ve siz, ona (hiç) bir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim, herşeyi muhafaza edendir (en iyi koruyan).”  Hud suresi 57. ayet

8.) “Salâvât’a (Allah’tan gelen nurlara, namazlara) ve salât-ı vusta’ya hafîz olun (koruyun, bu namaza kesintisiz devam edin). Ve kalkın, Allah için kânitin olun (Allah’ın huzurunda huşû içinde ve saygı ile uzun süre durun)” Bakara suresi 238. ayet

9.) “Arzın (toprağın) onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda (illiyyine ve siccîne yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları) muhafaza eden bir kitap vardır.” Kaf suresi 4. ayet

-*-

10-) “Gerçekten İslâm olan (Allah’a teslim olan) erkekler ve İslâm olan kadınlar ve mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Rabbine) huşû duyan erkekler ve huşû duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah’ı çok zikreden erkekler ve (çok) zikreden kadınlar! Allah, onlar için mağfiret ve azîm bir ecir (mükâfat) hazırladı.” Ahzab suresi 35. ayet

11-) “Ve onlar, O’ndan (Allah’tan) başka dostlar edindiler. Allah, onların üzerine Hafîz’dir (yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder). Ve sen, onlara vekil değilsin.” Şura suresi 6. ayet

12-)  “Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, Biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki Biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır (sevinir). Ve eğer elleriyle takdim ettikleri (yaptıkları) sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kefûr olur (inkâr eder, nankör olur).” Şura suresi 48. ayet

13-) “ Ve onlar, ırzlarını muhafaza edenlerdir.” Mearic suresi 29. ayet

14-) “Ve onlar, namazlarını muhafaza edenlerdir (devamlı kılanlardır).” Mearic suresi 34. ayet

15-) “ Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır.” İnfitar suresi 10. ayet

16-) “ Ve onlar, onların (âmenû olanların) üzerine gözetici olarak gönderilmediler.” Mutafiffin suresi 33. ayet

17-) “Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.” Tarık suresi 4. ayet

-*-

18-)  “ Erkekler, mallarından (kadınlar için mehir ve nafaka olarak) harcamaları sebebiyle ve Allah’ın, onların bir kısmını, diğerlerine üstün kılmasından dolayı, kadınların üzerinde daha çok kâimdirler (koruyup gözetici, idare edicidirler). Bu bakımdan salih amel (nefs tezkiyesi) yapan kadınlar itaatkârdırlar, Allah’ın (onların haklarını ve iffetlerini) korumasıyla, onlar da gaybde (kocalarının yokluğunda hem kendilerini, hem kocalarının mal ve şerefini) koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden (baş kaldırmalarından) korktuğunuz (kadınlara) ise (önce) nasihat ediniz. Ve (sonra da) yataklarında yalnız bırakınız. Ve (hâlâ itaat etmezlerse) onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah Âli’dir (yücedir), Kebîr’dir (büyüktür).” Nisa suresi 34. ayet

19-) “ Bu (Kur’ân-ı Kerim), elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası (olan Mekke’de) ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Onlar, namazlarını muhafaza ederler (devam ederler).” Enam suresi 92. ayet

20-) “ Tövbe edenleri, (Allah’a) kul olanları, hamdedenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri (Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah’ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah’a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri); rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri (yasaklayanları), Allah’ın hudutlarını muhafaza edenleri ve mü’minleri müjdele!” Tevbe suresi 112. ayet

21-)  “ Muhakkak ki zikri (Kur’ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O’nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.” Hicr suresi 9. ayet

22-) “ Ve şeytanlardan, onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar (da) vardı. Ve onları (onun emrinde) muhafaza eden, Bizdik.” Enbiya suresi 82. ayet

El-Hafız Esmasının Ebced Değeri ve  Zikir Saati:

Zikir Adedi : 998

Zikir saati ; Zühal (Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Zikir Günü : Cumartesi

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ dizden aşağı ayak.

El-Hafîz Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Bu simi şerifi şartlarına uygun olarak zikreden kimse, hastaysa şifa bulur.

El-Hafız ismi şerifi, bütün maddi ve manevi tehlikelerden korunmak, özellikle nazar, cin, şeytan, büyü gibi kötülüklerden ve dükkânlardan korunmak için, “Ya Hafız Celle Celalühü” diyerek 988 kere okunur.

Çok yerlerde gördüğümüz gibi “YA HAFIZ” ismi, bir kağıt üzerine yazılıp mülk veya eşyanın üzerine asılırsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında olur. Zarar gelmez.

Bu ismi şerifi üzerinde taşıyan ve zikreden kimse bereketini bulur, hatta yırtıcı hayvanlar arasında uyursa zarar görmez.

Yolculuğa çıkmadan önce 7 kere ” Ayetü’l-Kürsi ” ardından da 998 kere ” Ya Hafîz celle celâlühû ” okuyan kazasız belasız evine geri döner.

Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır yardımı ve himayesi istenir. Cenabı Hak bu ismi hürmetine, salgın felaketini ülkenin üzerinde kaldırır. Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.

El-Hafiz  Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş, su, cin, insan şerrinden korunur. Karın ağrısı ve sancısından, hayvanlardan gelebilecek zararlardan korunur.

Her gün 16 kere ” Ya Hafîz celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan her türlü zarar ve musibetlerden ve tüm korkulardan korunmuş olur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir