El-Hakîm (c.c.) esması: 

El-Hakîm (c.c.) esması: 

Hakîm, söylediği her söz ve yaptığı her fiil doğru olandır. Hüküm ve hüküm sahibi demektir. Hikmet en üstün ilimlerle en üstün hususları bilmekten ibarettir. En üstün ve en yüce olan da Allah azze ve celle ‘dir. O’nun mahiyetini ve hakikatini kendisinden başkası tam manasıyla bilmez. Gerçek hakim de odur. Çünkü en güzel şeyleri en yüce ilimlerle bilen odur.

Her şeyi bir plan ve belli bir ölçüde takdir edip yaratan Allah, yarattığı bütün varlıkları bir hikmet üzere yaratmıştır. Hikmet bir şeyi yapanın onu ne için yaptığı ile alakalı olan bir şeydir. Yani Hikmet yapanın yapma amacı ile ilgili bir kavramdır. Dolayısıyla bir amaç için yapmayan kimse hakkında Hikmet düşünülmez. Hikmeti kabul etmeyen Allah’a tam anlamıyla hamd edemez. O’nu eksiklikten münezzeh tutamaz. Hikmet’in olmadığını savunanların iddiaları ilk ve son dönem İslam alimleri tarafından reddedilmiştir. 

Mutlak hakim olan Allah, hüküm ve hikmet sahibidir bu şu şekilde ayette buyrulur: “Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisa /26, O’nun emir ve buyrukları,  bütün  işleri  yerli  yerinde  ve  mükemmeldir.  Her  şey bir hikmet  üzere  yaratılmıştır. Bir böcek, bir sinek hayvanat ve dağların dahi bir yaratılış hikmeti vardır. Her şeyi yerli yerinde yapan O’dur,  yarattığı varlıklara hükmeden Allah’ın, bütün  işleri  hikmetlerle  doludur.  bu yaptığı her  şeyi  yerli  yerinde  yapandır.

Musab bin Sa’d babasından rivayetle anlatıyor: Hz. Peygamber yanına bir bedevi geldi ve: “Bana daima söyleyeceğim bir söz öğret.” Hz. Peygamber şöyle buyurdu: De ki: “Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir hiçbir ortağı yoktur. Allah büyüklerin en büyüğüdür. O’na çok hamd olsun. Alemlerin Rabb’i olan Allah ne yücedir. Aziz, Hakim olan Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur.” dedi. Bedevi bu Rabbim için olan kelimelerdir. Peki benim için olan nedir?” Hz. Peygamber: De ki: “Allah’ım Beni affet, bana merhamet et, bana doğru yolu göster. Bana sağlık, afiyet ve bol rızık ver.” Müslüm 2697

Allah’ı bilen ve hikmetli sözler söyleyen insanlara hakim olur, söyledikleri sözlerde hikmetle dolu olur: Hz. Peygamber as şu hadisleri gibi: “Hikmetin başı Allah korkusudur.”  

“Yiğit o kimsedir ki nefsine galip olup, ölümden sonrası için çalışır. Aciz o kişidir ki, nefsinin çirkin arzularına ram olup Allah’a karşı boş ümitlere kapılır.” (Allah Kerimdir nasılsa beni affeder deyip kendisini avutur.) 

“Az olup da yeterli olan, çok olup da, (Allah’a itaatten kişiyi) alıkoyandan İyidir.” Ebu Ya’la ve Ezziya, Ebi Said radıyallahu anh den rivayet edilmiştir. 

“ Allah’tan korkar ol ki, İnsanların en çok ibadet edicisi olasın, kanaatkar ol ki, İnsanların en çok şükredeni olasın.” Beyhaki Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. 

“Gelen bela, insanın dilinden gelir.” El-Kuzai Huzeyfe den rivayet etmiştir. 

“Kişinin malayaniyi terk etmesi hüsnü İslam’ındandır.” Tirmizi Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir. 

“Mutlu o kişidir ki, kendisini değil de başkasını örnek göstererek vaaz eder.” Deylemi

“Sabır insanın yarısıdır, yakın ise imanın Hepsi.” bu hadisi Ebu Nuaym Hilyede, Beyhaki Şuabil iman’da, İbni Mesud Radıyallahu anh’den rivayet etmişlerdir. 

işte bu ve benzeri sözlere Hikmet; söyleyicilerine de hakîm denir. 

Özetle Allah’ın Hakîm ismi bütün varlıklarla ve dinin emirleri ile ilgili bir isimdir. Gerek varlıkların yaratılışı, gerekse dini emir ve yasaklar son derece sağlam ve mükemmeldir. O’nun kader, din ve ceza ile ilgili bütün kararları doğru ve yerinde verilmiş kararlardır. Bir müslüman bu isimden her şeyde bir hikmetin bulunduğunu anlamalı ve akıl sahiplerini derin bir hayrete bırakan yaratıcının eserlerini düşünüp tefekkür ederek onu yüceltmeli, adını zikredip ona kulluk etmek için gayretli olmalıdır. 

El-Hakîm esması geçen Kur’an ayetleri:

Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisa / 26

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” Bakara / 129,

“İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azîzdir, hakîmdir, buyurdu.” Bakara / 260

“Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.” Hicr / 25

“Bu Kitap aziz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.” Ahkaf / 2

“Bu, Allah’tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.” Hucurat / 8

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa yine de Allah’ın sözleri bitmezdi. Doğrusu Allah güçlüdür, hakim’dir.” Lokman / 27

“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.” Hadid / 1

“(Resûlüm!) Sen, sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır.” Yunus / 109

“Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitâb’ın âyetleridir.” Yunus / 1

“Allah, hakimlerin hakimi değil mi?” Tin / 8

“Allah şüphesiz size, yeminlerinizi keffaretle geri almanızı meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O, bilendir, Hakim’dir.” Tahrim / 2

“Eğer içinizden bir gurup benimle gönderilene inanır, bir gurup da inanmazsa, Allah aramızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir.” A’raf / 87

“O, var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah’tır. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim’dir.” Haşr / 24

“Allah’ın insanlara verdiği rahmeti önleyebilecek yoktur. O’nun önlediğini de ardından salıverecek yoktur. O, güçlü’dür, Hakim’dir.” Fatır / 2

“ Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah azizdir, hakimdir.” Fetih / 7

“Kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir.” Casiye / 2

“Göklerde ve yerde azamet yalnız O’nundur. O, azizdir, hakimdir.” Casiye / 37

“Gökteki İlah da, yerdeki İlah da O’dur. O, hakimdir, her şeyi bilendir.” Zuhruf / 84

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir.” Şura / 51

“Aziz ve hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.” Şura / 3

“Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin!” Mü’min / 8

Buna benzer ayetler kur’anı Kerimimizde bulunabilir. 

El-Hakîm esma ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 78

Zikir günü ; Cuma

Zikir saati : Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ köprücük kemiği.

Gezegeni : Satürn, Uranüs

Hangi burç üzerinde etkili : Başak

El-Hakîm esma Fazilet ve faydaları :

* Yeni bir iş kurmak için El-Hakim

* 5 vakit namazdan sonra 78 kere ” Ya Hakîm celle celâlühû ” zikrine devam edenler ibadetleri ölçüsünde hikmet sahibi olur ve öğrenme kabiliyeti artar.

* Her gün ” Ya Hakîm celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın kalbi hikmet nuruyla nurlanır.

* Her gün 78 kere ” Ya Hakîm celle celâlühû ” zikrine devam edenin ilmi artar.

* Çarşamba günü 6084 kere ” Ya Hakîm celle celâlühû ” diye zikir edenin tövbesi kabul olunur. 

* El-Hakim ism-i şerifi, ilimde ilerlemek ve sözlerinin hikmet dolu olması için, “Ya Hakim Celle Celalühü” diyerek 78 kere okunur.

* Hakim ism-i şerifini “Ya Hakim Celle Celalühü” diyerek çok okuyan kimsenin kalbinde hikmet pınarları açılır. Esrarlı manaları anlar. 

* EL-HAKİM; isminin belirtilen gün ve saat ve miktarda okuyan kimse, özellikle kadınlar üzerinde etkili olur. Erkek üzerinde etkili olmak için bu tertibin Güneş saatinde ve Cuma günü yapılması gerekir. Müşteri saati de erkekler için uygundur.

* Hasta üzerine okunursa derhal şifaya kavuşur.sevdiği biri için okuyan kimse kısa zamanda ayağına gelir. 

* Devlet büyüğünden kabul görmek için okunursa derhal davet edilir.Ne dilerse yerine getirilir. 

*  “Ya Hakîm” ismi sevdiği biri için kavuşmak ve sevgisini kazanmak için her gün okunması tavsiye edilmiştir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın