El-Hakk Esması

El-Hakk Esması

Varlığı hiç değişmeden duran, bizzat var olandır.

Hak inkarı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul edilendir. Buna göre yüce Allah’ın varlığı, kabul edilmesi gereken şeylerin ilkidir. O’nun varlığı, kabul etme emri henüz insanlara gelmeden kabul edilmiştir. Bu yüzden varlığı inkar edilemez. Yüce Allah’ın varlığına delalet eden deliller olmasa da O vardır. Bununla birlikte bütün varlık alemi, O’nun varlığının apaçık delilidir. 

Yüce Allah’ın her sözü ve fiili haktır. Onunla buluşmak haktır. O’na dayanan ve dayandırılan her şey hak ve gerçektir. O, Hak olmakla gerçeklerin gerçeğidir. O’nu bilmek, bilgilerin en gerçeğidir. O’nu ikrar etmek sözlerin en gerçeğidir.

Mülkün sahibi hiçbir varlığı başıboş yaratmamıştır. Varlığı ve ilahlığı inkâr edilemeyen, gerçekten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı izhar (gösterme, ortaya çıkarma) eden, ezeli ve ebedi olarak var olan demektir. Allah’ın zatı ile haktır.

Ehli tasavvuf, mevcudiyetleri bakımından kendilerini yok görünce, lisanlarında Allah’ın isimlerinden olan Hakk lafzı ile dolaşmaya başlamışlardır.

El Hakk İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri

“İşte bu, Allah’ın hak olması sebebiyledir. Ve O’ndan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah; Âli’dir (yüce), Kebir’dir (büyük).” Lokman:30

“İşte böyle, çünkü O, “Hakk”tır. Ve Muhakkak ki O’ndan (Allah’tan) başka dua ettiğiniz (taptığınız) şeyler, onlar bâtıldır. Muhakkak ki Allah, O, Âli (yüce)’dir, Kebir’dir (büyüktür).” Hac:62

“Sonra Allah’a döndürülürler. Onların mevlâsı Hakk’tır. Hüküm O’nun değil mi? Ve O, hesap görenlerin en hızlısıdır.” En’am : 62

“Her nefs (bütün nefsler), geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah’a döndürüldüler. Onların mevlâsı Hakk’tır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı (saptı).” Yunus:30

“İşte burada velâyet (yardım, dostluk) Allah’a ait bir haktır. O (Allah), sevap (mükâfat) açısından da akıbet (sonuç) açısından da hayırlıdır.” Kehf:44

“İzin günü Allah onlara dînlerini (negatif ve pozitif derecelerin karşılığını) hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah’ın, Hakk Mübin (hakkı açıklayan, yerine getiren) olduğunu bilecekler.” Nur:25

“İşte Hakk ve Melik olan Allah, Yüce’dir. Ve Kur’ân’ın tamamlanması hususunda O’nun vahyi, sana kada edilmeden (tamamlanmadan) önce acele etme. Ve “Rabbim, benim ilmimi artır.” de.” Taha:114

“Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın Rabbidir.” Mü’min:116

“De ki: “Hak geldi, bâtıl zail oldu (yok oldu). Muhakkak ki bâtıl yok olacaktır (yok olmaya mahkûmdur).” İsra:81

“Âyetlerimizi afakta (ruhumuzun baş gözüyle) ve enfüste (nefsimizin kalp gözüyle) onlara göstereceğiz. O’nun hak olduğu onlara tebeyyün etsin (açıkça belli olsun) diye. Rabbinin herşeye şahit olması kâfi değil mi?”  Fussılet:53

El-Hakk esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 108

Zikir günü ; Cuma

Zikir saati ; Zühre (Sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ile gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Başın sol kısmından sol ayak ucuna kadar.

Gezegeni : Güneş.

Hangi burç üzerinde etkili : Boğa

El-Hakk Esmasının Fazilet ve Faydaları :

5 vakit namazdan sonra 108 kere ” Ya Hakk celle celâlühû ” zikrine devam eden hasta ise şifa bularak iyileşir.

1000 kere ” Ya Hakk celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın akıbeti parlak olur ve her kötülükten korunur.

Bu ism-i şerifi vird edinen kimse imanında ve ibadetinde sabit olur. Katiyen imansız gitmez. Cenabı Hakk tarafından birçok işlere vakıf olur. Bâtıla, haksızlığa buğzu adavet gösterir.

Bu ism-i şerifi okumaya vird edinen kimse her tuttuğu işi neticelendirir ve en iyi sonuçla da bitirir. 

“Lâ ilahe illallâhül melikül hakkul mübiyn.” zikrini günde (100) defa okuyanın rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halas olur.

Her gün 108 kere zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma, taraf-ı ilahiyyeden ihsan olunur.

Bu mübarek ismi vird edinenler kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıklardan uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar.

Bir şeyi yitiren de aynı şekilde dua ve niyazda bulunursa yitiğini bulur.

1000 kere okuyanın ahlakı düzelir.

Ya Hakk esmasını devamlı zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur.

Hak yolunda yürümek hakkın yerine gelmesini gerçekleştirmek için bu isme ihtiyaç duyarız. 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir