El-Karib (c.c.)

El Karib (c.c.)

El Karib (c.c.) anlamı :

Yakın olan, kul ile Rabbi arasında bir mesafe olmadığı anlamına gelir. Karib, bütün varlıklara  ilmiyle, dua edenlere de duaları kabul etmekle yakın olandır. Her şeye her şeyden yakın olan.

Kulun durumu O’ndan gizli değildir. O kulun yaptığı her duayı işitir. Allah’ın yakınlığı bir mesafe ifade etmez. Zira mesafe, bir sınırın olmasını gerektirir. Oysa Allah için sınır yoktur. 

Mücib ismi ile genellikle Karib ismi ile birlikte zikredilir ve “el-Karibu’l-mücib” veya “Mücibü’d-dua” (duaları kabul eden) denilir. “Mücibu da’vete’l-muttarin” (Çaresizlerin dualarını kabul), isteyene istediğini veren demektir. Allah’tan başka kimsenin gücü buna yetmez. Beyhaki

Her müslüman bu isimlerle Allah dua etmelidir. Duaların kabul olmasını bazı şartlara bağlıdır. Duanın durumu, istenen şey, bir kısmı da zaman ve mekana bağlıdır. Duanın kabul olmasına mani olan çok şeyler vardır. Müslüman daima Allah’a muhtaç olduğunu unutmamalıdır. Ona dayanıp ona güvenmelidir. Başınıza gelen musibetleri, belaları, sıkıntıları ve zorluklardan doğan tüm hallerinizi bilen karşısında ümitsizliğe kapılmamalıdır. Dualarınız sizi Allah’a yaklaştıracak istekleri ihtiva etmelidir. Bununla birlikte Mevlayı hoşnut edecek itaat ve ibadetlere çağıran davetçiye icabet etmelidir.

 

El Karib esması ebced değeri ve zikir sayısı : 

El Karib : (القريب )     tesbih ve ebced değeri 312 dir

İçinde El Karib İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

1-) “Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise O’ndan bağışlanma dileyin; sonra da O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.” Hud: 61

2-) “De ki: “Eğer dalâlette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine (sebebiyle) olurum. Eğer hidayete erersem, o taktirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki O; en iyi işiten ve en yakın olandır.”Sebe: 50 

3-) Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).” Bakara: 186

4-) “Ve andolsun ki insanı Biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız.” Kaf: 16

El Karib İsm-i şerifinin faydaları ve esrarı :

1-) Dua ettikten sonra bu ismi şerifi istediği kadar yada 7, 14, 21, 41 veya 100 defa okuyan kişinin duası kabul olur.

2-) Bu ismi şerif Allâh-u Teâlâ’nın kemali isimlerindendir. Allah-u Teâlâ bu ismi şerifi İsmail (a.s)’a inzal buyurmuştur, o teslimiyetli zat da bu ismi şerifin bereketiyle kurban edilmekten kurtulmuştur.

3-) Bu ismi şerifi günde 1000 defa okuyan kişinin bütün istekleri gerçekleşir.

4-) Bu ismi şerifi günde (500) kere olmak üzere 30 gün boyunca devam eden kişiye bütün inatçı ve kötü fiil sahibi olan kişiler itaat edip sözünü dinlerler.

5-) Ayrıca bu kişi Şeytanın vesveselerinden de kurtulur

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir