El-Mennan ismi

Mennan İsmi Şerifi 

Bu isim Kur’an’da fiil olarak geçmektedir. 

“el-Mennân” da Allah’ın güzel isimlerinden biri olup bunu Rasûlullah (s.a.v.) ifade etmiştir.

Enes İbn Mâlik’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz, Peygamber (s.a.v.) bir adamın şöyle dua ettiğini işitmişti: “Allah’ım! Senin hamdinle senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin ortağın yoktur. El-Mennan’sın. Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, ey celâl ve ikram sahibi, ey hayy ve kayyûm olan Allah’ım! Ben senden cenneti istiyorum ve cehennemden sana sığmıyorum.”

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “(Sen Allah’a ism-i a’zamı) en büyük ismi ile dua ettin. Allah bu ismiyle isteyene verir, bu ismiyle dua edene icabet eder.”

el-Halimi der ki: Mennan, büyük bağışlarda bulunandır. Allah, insanı yaşatan, ona akıl, mantık ve güzel bir şekil verendir. Ona bol nimetler veren, sayısız bağış ve lütuflar da bulunandır. 

“Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayamazsınız.” Nahl: 18

el-Haddadi bu isim için: “Kendisinden isteyene veren.” demiştir.

ez-Züccaci: “Mennan, minnet etmek, iyilik yapmak anlamına gelen “menne” kökünden türemektedir. Bu Allah için, kullarını rızıklandırmak, onlara inam ve ihsanda bulunmak, nimetler vermek anlamına gelir.

Allah kendi katından bir lütfu ile kullarına peygamber göndermiştir. Böylece onları dalaletten kurtarmış ve helak olmaktan korumuştur. Yine kullarını yoktan yaratmakla rızık ve beden sağlığı vermekle, ülkelerinde güven içerisinde kılmakla, açık ve gizli ihsan ve İnamlar da bulunmakla insanlara lütufta bulunmuştur.

Her Müslüman mutlak manada Allah’tan başka lütuf ve ihsanda bulunan olmadığını bilmelidir. Bu ismi bilen Müslüman Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle herhangi bir kimseye iyilik yaptığında bu iyiliğini asla başa kalkmamalı iyiliğini küçük görüp onu unutmalıdır. Üstünlüğü kendinde değil bu iyiliği kabul eden de görmelidir.

Minnet ve lütuf sıfatının nuru kalbe ulaştığında Mennan isminin anlamını müşahede etmeye kişi başlar. Allah bu isimle birlikte kulun kalbine ilahi tecelli verir. Kalp ve ruh artık bu isimle kendinden geçer. Kul Mevlasının bu İhsan ve lütfundan dolayı ona ne kadar muhtaç olduğunu iyi anlar. Artık hiçbir şeyi kendinden değil bütün şeylerin gerçekte Allah tarafından yapıldığına bütün kalbiyle İnanır. 

Kendisini ve diğer varlıkları görmez, yalnız O’nu görür. Zira varlıkları gördüğü zaman bunların kendisini mevlasından uzaklaştırdığını ve onun üstün sıfatlarını müşahede etmeye mani olduklarını bilir. 

İlahi müşahede sahipleri Allah dışında her şeyle ilişkisini kesmişlerdir. Onlar sadece rablerini ve kendilerine bağışladığı lütuf ve ihsanı düşünürler. Onun sebepleri var eden olduğunu bildikleri için olaylarla ilgilenip kendilerini boş yere meşgul etmezler. Herşeyde Mevlasının İzzet ve üstünlüğünü, lütuf ve ihsanını görür. İzzet ve Onur’u başka yerde aramaz. İbni kayyım

İçinde El Mennan İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

1-) “And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.” Ali İmran:164

2-) “Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selâm verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek “Sen mümin değilsin” demeyin; çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.  Nisa:94

3-) “Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.” Tur:27

4-) “Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: “Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.” Hucurat:17

5-) “Andolsun, biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a da lütufta bulunduk.” Saffat:114

6-) “Peygamberleri onlara dediler ki: “(Evet) biz ancak sizin gibi bir insanız, ama Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Ve Allah’ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah’a dayansınlar.” İbrahim: 11

El Mennan esması ebced değeri ve zikir sayısı :

Menan ismi şerifinin ebced değeri ve zikir sayısı :141 dir.

Her Gün adet edinerek 3 Defa bu zikri yapılması iyi olur: ” Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm.”

Anlamı : İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram. 

Duasını okuyanın her türlü meşru isteği Allah-u Teala tarafından kabul görür.

Peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (La ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm) diye dua eden zata da buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ o duayı kabul eder.) [Nesai]

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir