El Vâris (Cc) Esması

El Vâris (Cc) Esması

El Vâris, başkasının gitmesi ve yok olmasından sonra Baki olan (kalan), Varlığının sonu olmayan kainatın gerçek sahibi anlamına gelmektedir.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.” Hicr: 23

Bu özelliğe sahip olan tek varlık Yüce Rabbimiz olan Allah’tır. Çünkü O, bu dünyada kendilerine verdiği sürenin dolmasıyla yok olan bütün varlıkların ardından baki kalacak tek varlıktır. Bütün varlıkların varlığı O’nun elinde ve yalnız ona bağlıdır. O’nun varlığı ise hiçbir varlığa bağlı değildir. Beyhaki

İnsanlar ölümlü, Allah ise bakidir. İnsanlar öldüklerinde sahip oldukları eşyalar ilk sahibi olan Allah’a kalır. Allah’ın varis olmasından maksat işte budur. Şu ayet buna işaret etmektedir: “ Bugün mülk kimindir? Bir ve Kahhar olan Allah’ındır.” Mü’min: 16

Varis ismi Melik ismi ile anlam yakında taşımaktadır. Ayrıca Allah’ın varlıklar üzerindeki mutlak kudretini ve tasarrufunu ifade eden Kahhar ismiyle de varis İsmi de yakından alakalıdır. Allah’ın varlığının sonu olmamasını ifade etmesi açısından ise varis ismi “varlığının sonu olmayan ebedi” anlamındaki ahir “varlığı sürekli olan ve yok olmayan” anlamındaki “Baki” kendisi için ölüm söz konusu olmayan, ezeli ve ebedi, diri” manasındaki “Hay” ismiyle anlam yakınlığı içerisindedir. Dolayısıyla varis ismi bu isimlerle birlikte Allah’ın varlığının sonu olmadığını bildiren Beka sıfatını ifade etmektedir.

Allah’ın varis İsmini tam olarak idrak eden bir mümin Malik değil mahluktur. Mülkiyet ve hakimiyetin kendisinde değil Her şeyin sahibi olan Allah’a ait olduğunu bilir. Kendisine lütfedilen malları ve mülkleri kendi arzusuna göre değil emanetçi olma hasebiyle yine Allah için saklayıp Allah için harcamalıdır. Helal ve meşru yollarla kazanıp harcamaya zekat ve sadaka gibi ibadetler sayesinde elindeki bu imkanlardan muhtaç insanları da faydalandırmaya çalışır.

Malın ve gücün geçici olduğunu bu dünyada gereğinden fazla mal biriktirmenin çözüm olmadığını ölümün her şeyi geride bırakacağını, Yalnız taşıdığı Allah için yaptığı yararlı işlerin bu dünyadan göçüp gideceğinde kendisine sonsuz alem için fayda sağlayacağını bilir.

Müminler ümitlerini kaybetmezler güç ve iktidarı ele geçirdikleri zaman da Allah adına onun istediği şekilde hükmetmeye çalışırlar dünyayı güzelleştirmek ve yaşanır bir hale getirmek için çaba gösterirler ayette buyurduğu gibi yeryüzüne “Salih kullarım varis olacaktır” Enbiya 105 

El Vâris, ismi Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından Allah’ın isimleri olarak Esmaül Hüsna hadisinde saymıştır. 27 dava 82 İbni mace dua 10

El Vâris, Kur’an’da Geçen Ayetler

Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk.”Kasas : 5

Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur.” Kasas : 58

“Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.” Hicr : 23

“Zekeriyya’yı da (an). Hani o, Rabbine şöyle niyaz etmişti: Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda senindir).” Enbiya: 89

El-Varis esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 707

Zikir günü ; Perşembe ( bir görüşe göre cuma)

Zikir saati ;

Perşembe görüşüne göre ; Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Cuma görüşüne göre ; Zühre (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında yatsı namazına doğru ve tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Kasık ve üreme organları.

Gezegeni : Mars

Hangi burç üzerinde etkili : Akrep

El-Vâris Esmasının Fazileti ve Faydaları

* Hakkı olan mirası almakta güçlük çeken her gün 707 kere ” Ya Vâris celle celâlühû zikrine devam ederse maksadı hasıl olur.

* El-Vâris isminin zikrine devam eden ve her gün(707) kere okuyan kimse dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere kavuşur. İşleri kolaylaşır. Pek çok yararını görür.

* Hasta olan biri ” Ya Vâris celle celâlühû ” ism-i şerifini 1000 defa okursa hastalıktan şifa bularak iyileşir.

* 5 vakit namazdan sonra 707 kere Ya Vâris celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızkı artar, işsiz kalmaz.

* Çocuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Vâris celle calâlühû” okursa Allah’ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.

* Ya Varis ismini 707 kere “Ya Varis Celle celalühü”  diye zikreden mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

* Ya Vâris ismi cehlini hayrette kalan kimse akşamla yatsı arasında (1000) kere okursa o illetten kurtulur.

* Güneş doğmadan evvel 707 kere zikretmeye devam eden kimsenin vücudunda hastalık,elem kalmaz.  

Kalp meyvesinden mahrum olanlar, tam bir iman ile mezkur adedi kıraat etmeye devam etmeleri halinde Allah’ın izni ile emellerine vasıl olurlar.

* Bu ismi celili evladı olmayanların okuması çok faydalıdır. Ancak okunurken adet tayin etmemeli ve şu ayeti kerimeyi de birlikte okumalıdır: “Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisiyn.” “Rabbim, Beni tek başıma evlatsız bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.”

* Bir iş hususunda kararsız olan kimse, temiz bir kalp ile akşamla yatsı arasında “Yâ Vârisü” diye okumaya devam ederse, önüne birçok hayırlı yolların açılması gerçekleşir.

* Sıkıntısı olan akşam ile yatsı arasında bu ismi şerifi 1000 defa okursa sıkıntısı gider. 

* Güneş doğmadan önce 100 defa okunursa hayatta ve öldükten sonra cesedine hiçbir şey zarar vermez.

* Ahiret işleri için adetle sınırlandırılmamalıdır. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulunulur. Yüce Allah’ın izni ve iradesiyle iki cihanda mutluluğa erer.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın