El-Vâsi (c.c.) esması: 

El-Vâsi (c.c.) esması: 

El-Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.

Vasi bilgileri ve gücü çok geniş olan demektir. Öyle ki, hiçbir şey onu aciz bırakamaz ve hiçbir şey ona gizli kalmaz. O’nun merhameti her şeyi kapsayacak genişliktedir.  Zenginliği kullarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak genişliktedir. 

Mutlak ve hakiki vasi. Rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan. Sonsuz genişlik ve tahammül sahibi olan. İlim ve ihsanı her şeyi içine alandır. Hiç bir ses ve dua O’nu başka ses ve duaları işitmekten men edemez. Onun iyilik ve ihsanı bütün varlıklarını kuşatmıştır. O’nun sıkıntı olan bir kuluna yardım etmesi başkalarını ihmal etmeye  mani olmaz.

El-Vasi İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

1-) “Ve doğu da Allah’ındır batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah’ın Vechi (Zat’ı) işte oradadır. Muhakkak ki Allah Vâsi’dir (rahmeti ve lütfu geniştir, her şeyi ilmi ile kuşatandır).” Bakara: 115

2-) “Onların Peygamber’i onlara dedi ki: “Muhakkak ki Allah, sizin için melik olarak Talut’u beas etmişti (görevlendirmişti).” Dediler ki: “Bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz (daha çok lâyıkız). Ve de ona maldan bir genişlik (servetçe bolluk) verilmedi.” (Peygamber de) “Muhakkak ki Allah, onu sizin üzerinize (melik) seçti ve onun ilmini (bilgisini) ve cismini (kuvvetini) artırdı. Ve Allah, mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah, Vâsi’dir (rahmeti ve ilmi herşeyi ihata eder), Alîm’dir (en iyi bilendir).” Bakara: 247

3-) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sünbülünde (başağında) yüz adet tane (tohum) olmak üzere, yedi sünbül (başak) veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için (onun rızkını) kat kat artırıp verir. Ve Allah Vâsi’dir, Alîm’dir.” Bakara: 261

4-) “Şeytan size fakirlik vaadeder ve size fuhşuyatı emreder. Ve Allah ise, size kendinden mağfiret ve fazl vaadediyor. Allah, Vâsi’dir, Alîm’dir.” Bakara: 268

5-) “Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah’a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz’in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm’dir (en iyi bilendir).” Al-i İmran: 73

6-) “Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden (bol nimetinden rızık ve ihsanı ile) hepsini gani kılar (muhtaç etmez). Ve Allah, Vâsi’dir (rahmeti keremi geniştir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).” Nisa: 130

7-) “Ey âmenû olanlar (Allâh’a ulaşmayı dileyenler)! Sizden kim dîninden dönerse, o zaman Allah onun yerine (başka) bir kavim getirecektir öyle ki, (Allah) onları sever ve onlar da O’nu (Allah’ı) severler. Mü’minlere karşı daha alçak gönüllü, kâfirlere karşı daha izzetlidirler (başları dik, vakarlı, şereflidirler). Allah’ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah’ın fazlıdır, onu dilediğine (lütfedip) verir. Allah Vâsi’dir (fazlı ve lütfu geniştir), Alîm’dir (herşeyi en iyi bilendir).” Maide: 54

😎 “Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununla beraber) suçlu bir toplumdan O’nun azabı geri çevrilmez.” Enam:147

9-) “Sizin ilâhınız ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.” Taha: 98

10-) “Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikâhlayınız (evlendiriniz). Eğer onlar fakir iseler Allah onları fazlından gani (zengin) kılar. Ve Allah, Vâsi’dir (ihsanı, nimeti çok olandır), Alîm’dir (en iyi bilendir).” Nur: 32

11-) “Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi (devrin imamı), Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve O’na iman ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah’tan) mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen her şeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm’e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarını sevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!” Mü’min: 7

12-) “Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefislerinizi temize çıkarmayın (nefislerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.” Necm: 32

El-Vâsi esma ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 137

Zikir günü ; Pazartesi

Zikir saati ;  Ay (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Damar sertlikleri ve tıkanıklıklarda.

El-Vâsi Fazileti ve faydaları :

  • Sağlıklı bir ömür için El- Vasi
  • Her gün 18769 kere ” Ya Vâsi celle celâlühû ” zikrine devam eden ummadığı nimetlere kavuşur. Her duası kabul olunur.
  •  Her gün ” Ya Vâsi celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bol olur ve zenginleşir. Evi bereketli olur ve eksilmez.
  • 5 vakit namazdan sonra 11 kere ” Fatiha suresini ” ardından da 137 kere ” Ya Vâsi celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı artar, ahlakı güzelleşir,  iç rahatlığı olur, hiçbir zaman sıkıntıya düşmez.
  • El-Vasi ism-i şerifini, “Ya Vasi Celle Celalühü” diyerek çokça zikreden kimse göğsü genişler hırs ve karışıklıktan selamet bulur. Cenab-ı Hak ona çıkış yolları ihsan eder.
  • Ayrıca her gün 137 kere zikreden, haset, fesat ve huzursuzluklardan huzur ve rahata kavuşur.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir