El-Vekîl (c.c.) esması

El-Vekîl (c.c.) esması: 

Mutlak ve hakiki vekil, koruyan, himaye edeni kefil olan, adaletli davranan ve yeterli olandır. İnsan bütün işlerini gerçek ve bağımsız tek vekil olan Allah’a havale etmelidir. İnsanı ilgilendiren bütün işlerde Allah’a güvenip dayanmak, O’na sığınmak ve yalnız O’ndan yardım dilemektir.

Vekil varlıkların kendisine ait olduğunu emir verme yetkisinin yalnız kendisinde bulunduğunu kendisinden başka hiç bir kimsenin bir şeye Malik olmadığını bilerek her işin kendisine havale edildi Yüce varlıktır.

Vekil; “Kulların rızıklarına kefil olan ve onların ihtiyaçlarını karşılayandır.”

Vekil, isminin anlamını ile ilgili önemli dört önemli hüküm şu şekilde sıralanabilir:

1- Allah, bütün varlıkları koruyandır.

2- Allah, bütün varlıklar için yeterlidir.

3- Allah, bütün bunları yapabilecek güçtedir.

4- İyi, kötü, yararlı zararlı her şey O’nun eliyle gerçekleşmektedir. O doyma ve kanma hissini yarattığı gibi kalplerde hidayeti yaratmıştır.

El-Vekîl (c.c.) esmasını bilmenin faydaları:

1- Tevhidin hakikatini elde etmek için kul, kalbini işlerden uzak tutmalı, bütün işleri Allah’a havale etmeli, bu işlerin sıkıntı ve zorluklarıyla kalbini meşgul etmemelidir.

2- Vekil olan Allah, pek zengindir. Fakat buna rağmen kul, Allah’tan çok isteklerde bulunmamalı ve O’nun verdiklerine razı olup sabretmelidir. Bu yüzden şöyle denilmiştir: “Tevhidin alameti, tevekkül sergisinde birçok ihtiyacın bulunmasıdır.”

3- Vekilinin pek zengin, vefakar ve cömert olduğunu bildiğine göre bu dünyadan yüz çevir ve Mevlâ’na ibadet etmeye yönel. Zira Allah’ı tanıyan kimsenin, bütün işlerinde O’na tevekkül etmesi ve her işini O’na havale etmesi gerekir. 1269 Yüce Allah şöyle buyuruyor: “İnananlar Allah’a tevekkül etsinler.”

Vekîl İsmi Geçen Kuran Ayetleri

“Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” Âl-i İmran-159

“Muhakkak iman edip salih ameller işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar Cennet ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.” Hûd-23

“Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, O’nu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak kendisi yeter. Furkan-58

Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah’a güvenip dayan, vekil ve destek olarak Allah yeter.” Ahzab: 48

“Ve O Azîz (kudreti dâima üstün gelene) Rahîm (çok merhametli olan Allah’a) tevekkül et.” Şuâra-217

“Muhakkak ki ben, tevekkül ettim, Allah’a benim Rabbim ve sizin Rabbiniz.” Hûd-56

“Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir, Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim.” Hûd-88

Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter.” Ahzab: 3

«Başüstüne» derler, ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; sana vekil olarak Allah yeter.” Nisa: 81

  “Hüküm ancak Allah’ındır. Ben O’na tevekkül kıldım. Onun için bütün tevekkül edenler O’na tevekkül etmelidirler!” Yusuf-67

”Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O’ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah’a güvensinler.” Âl-i İmran-160

“Halbuki her kim Allah’u Teâlâ’ya tevekkül ederse artık şüphe yok ki Allah’u Teâla azîzdir, hakîmdir.” Enfal-49

Belki de sen (müşriklerin:)  «Ona (gökten)  bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi!» demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını (duyurmayı)  terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. (İyi bil ki) sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.” Hud: 12

”Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan? Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah’a dayanıp güvensinler.” Mücadele-10

“İşte Rabbiniz Allah bu! O’ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O’na kulluk edin, O herşeye vekildir.” En’am-102

Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, herşeye  vekildir.” Zümer:62

“Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh) dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” Nisa-171

“Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.” Nisa-132

Bir kısım insanlar, müminlere: «Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!» dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve «Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!» dediler.” Al-i İmran: 173

“De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle memurum).” Yunus: 108

 “Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir.” Kasas: 28

El-Vekîl Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 66

Zikir Günü : Cuma

Zikir Saati : Zühre

Sabah gündoğdu vakitte

İkindi namazı sonrasında

Akşam namazından sonra

Gece teheccüd namazı vaktinde

Bu esma-i şerif “Ya Vekîl – El Vekîl ‘ diye zikredilir okunur.

El-Vekîl Esması Fazilet ve faydaları :

Peygamber S.A.V Efendimiz buyurdular ki; Sabah ve akşamları yedişer defa: “Hasbiyallahû lâ ilâhe illâhu Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l-Azîm. (Allah’u Teâla bana yeter. O’ndan başka bir ilah yoktur. Ben O’na güvendim. Çünkü O büyük Arş’ın da Rabbi’dir.) Diyen kul her murâdına nâil olur.”  Bir kul bu duayı sabah ve akşamları 7 şer defa okunduğunda Allah’u Teâla ona dünya ve ahiret ilgili bütün işlerinde ona yeter.

Vekîl esma-ı şerifinin meleği Kehyâiyl As.’dır.

Başlanılan bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için  El-Vekil esmasına devam etmelidir.

a) 5 vakit namazdan sonra 66 kere “Ya Vekîl celle celâlühû” zikrine devam edenin herkes tarafından sevilir.

b) Her gün 76 kere “Ya Vekîl celle celâlühû” ism-i şerifi okuyanın malına ve canına bir zarar gelmez, hayatları bolluk ve hayırlar içinde geçer.

c) Her fırsatta “Hasbün Allâhü ve ni’me’l-Vekîl ni’mel-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr”  okuyanın, her muradı hasıl olur.

d) Düşman üzerine zöhre saatinde Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

e) Allah’tan her türlü yardım görmek isteyenlerin virdidir. İsteklerin gerçekleşmesi, belaların def edilmesi için usulüne uygun olarak okunması yeterlidir.

f) Sudan (boğulmaktan), ateşten (yangından) veya herhangi bir şeyden korkan (doğal afetten) bir kimse, bu ism-i-şerifi çok okursa, “Hak Teâlâ”nın zamanında olur. Zarar görmez, korunur.

g) Bu ismin zikri boyun eğdirmeye elverişlidir. Her ne niyet ve dilek için okunursa istenilen sonuç elde edilir.

h) Bu ismi vird edinip her gün okuyan kimseye Cenab-ı Hak, bol hayır, bol rızık ve bol kazançlar verir; ümit etmediği yerlerden hayır ve başarı kapıları açar. 

ı) Bu duayı günlük 70 defa ‘Hasbunallahu ve nimel vekil ve nimel Mevla ve nimen nasir.’ diyerek zikredip okursa her türlü sıkıntı, dert, elem, keder, iç sıkıntısı, kalp daralması, darda zorda kaldığında, hastalıklarda bu dua okunur.

i) Bu ismi şerifi günlük her sabah gündoğarken ‘Ya Vekîl’ diye 66 defa zikreden kulların Allah’u Teâla maddi manevi gıda ikram ettiği gibi, bu kimseyi zengin kılarak, hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır.

j)Bu esmayı ‘Ya Vekîl Celle Celalühü’ diye günlük 66 defa devamlı olarak zikrederek okuyan kimselerin kalbine sükunet indiği gibi üzüntülerinden kurtularak da huzura refaha kavuşur.

k) Bu ismi şerifi ‘El-Vekîl – Ya Vekîl’ 66 defa kendine okumayı vird edinen kullar her türlü bela ve musibetten korunup, rüzgar gök gürültüsü gibi korkularından güven olurlar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir