Eş-Şehîd (c.c.) esması: 

Eş-Şehîd (c.c.) esması: 

Gözünden hiçbir şey kaçmayan, her zamanda ve her mekanda her an hazır ve nazır olan, her şeyin, her olayın gerçeğini gören. Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdar olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden. Kullarının her yaptığını görendir.

Şehid, insanların hazır bulunmadıkça bilemedikleri şeyleri bilen, gören ve haberi olandır. Allah, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen ve görendir. yüce Allah’ın “O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir.” 

Her şeye şahit olan yüce Allah, kendi birliğini, adaletini ve üstün sıfatlarını insanlara açıklamış ve bunların kanıtlarını kendilerine bildirmiştir. Rahmetin bolca indiği ve Allah’a yaklaşmanın daha çok hissedildiği zamanları ve anları gözetlemek, bu vakitlerde ibadet yapmak ve yakarışlarda bulunmalıdır. Allah’ın her duruma ve her şeye şahit olduğunu bilerek O’na isyan etmekten korkmak ve günahlarını bağışlayacağını ümit etmelidir. Allah, gerçekten bu dünyada da ahirette de her türlü gizliliklere ve fısıltılara şahit olan tek varlıktır bu unutulmamalıdır.

Eş Şehid İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri

“De ki: “Benimle sizin aranızda, Allah şahit olarak yeter.” Muhakkak ki O, kullarından haberdar olandır, (onları) görendir.” İsra: 96

“Ve işte böylece insanların üzerine (hak) şahitler olmanız için Biz, sizi vasat (ikisi arasında) (hayırlı ve faziletli) bir ümmet kıldık. Resûl de sizin üzerinize şahit olsun. Ve Biz, sadece Resûl’e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz(belirtmemiz) için, halen o üzerine (yönelmekte) olduğunuz (Kâbe’yi) kıble yaptık. Ve bu, elbette zor bir iştir, ancak Allah’ın hidayete erdirdiği kimseler hariç (bu onlara zor gelmez). Ve Allah sizin îmânınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah, insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir.” Bakara: 143

“Artık her ümmetten bir şahit (resûl) getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman (halleri) nasıl olacak? Nisa:41

“Öyle ki, Allah sana indirdiği şeyi (Kur’an’ı), kendi ilmi ile indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kâfidir.” Nisa: 166

“Allah, şehâdet (şahitlik) etti: Muhakkak ki O’ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O’ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz’dir, Hakîm’dir.” Ali İmran:18

“Ve o gün, bütün ümmetlerin içinde, onların üzerine, onların kendilerinden bir şahit beas ederiz (vazifeli kılarız). Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana, her şeyi beyan eden (açıklayan), hidayete erdiren ve rahmet olan Kitab’ı, müslümanlara (Allah’a teslim olanlara) müjde olarak indirdik.” Nahl: 89

“De ki: “Ben sizden bir ecir (ücret) istemedim. Öyleyse o (ecriniz) sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. Ve O, her şeye şahittir.” Sebe: 47

“O’dur ki, Resul’ünü hidayetle ve hak din ile bütün dinlere izhar etmesi (açıklaması) için gönderdi ve şahit olarak Allah yeter.” Fetih: 28

“Gerçekten âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) kimseler ile haduların (yahudilerin), sabiinlerin (yıldızlara tapanların), hristiyanların, mecusilerin (ateşe tapanların) ve şirk koşanların (putlara tapanların); (onların) arasını Allah, kıyamet günü mutlaka (cennet ve cehennem ehli olarak) ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, her şeye şahittir.” Hac: 17

Eş Şehîd Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 319

Zikir Günü : Perşembe

Zikir Saati : Müşteri

Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşamdan sonra ve gece yarısı.

Eş Şehîd Esmasının Fazileti ve faydaları :

5 vakit namazdan sonra 1000 kere ” Ya Şehîd celle celâlühû ” zikrine devam eden tarif edilemez derecede manevi zevklere nail olur.

Her gün 1000 defa ” Ya Şehîd celle celâlühû ” zikrini şahadet parmağını evladının alnına koyarak okuyanın evladı itaatkâr olur.

5 vakit namazdan sonra 319 kere ” Ya Şehîd celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir ve ahlakı güzelleşir.

Çocuğun huyunun düzelmesi ve güzelleşmesi için sabah namazından sonra çocuk uyurken yüzüne doğru 21 kere “Ya Şehîd celle celâlühû” ism-i şerifini okuyup yüzüne üflerse çocuğun huyu düzelir.

Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Şehitlik isteği ile “Yâ Şehîd Celle Celalühü” diyerek çokça okuyan şehit olur.

Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya eşine karşı isyan eden kadın veya erkeğin başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer.

İsyankar kişinin alın bölgesinden bir kıl koparılıp, kılın üzerine 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’tan itaatli olması istenirse; o kişi itaatkar olur.

Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır.

Zulme uğrayan kişi 1 ay süreyle 319 defa Ya Şehid ismini zikredip, o kişiye beddua ederse zulümden kurtulur; zulmeden de cezasını bulur.

Eş-Şehid ism-i şerifi 21 kere “Yâ Şehîd Celle Celalühü” diyerek seher vakti veya sabah asi hanımın üzerine okunursa ıslah olur. 

Şartlarına ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde hemen sonuç verir. Celp ve tesir amacıyla yapılmışsa istediği kişi hemen ayağına gelir.

Düşman olan kimseler, bu ismin zikrine devam ettikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer. Düşmanların kalbi yumuşar ve dost olurlar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir