Esmaların Manaları

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre insan ve genel olarak kâinat ilâhî isimlerin bilinmesi ve tecelli etmesine vesile olmuştur. Kulun çeşitli halleri ilâhî isimlerin farklı tecellileriyle bağlantılıdır. “Her kulun haline uygun düşen ilâhî bir isim vardır ki onun Rabbi o isim sayılır; kul bir bedendir, ona tekabül eden ilâhî isim ise onun kalbi gibidir.” (et-Fütûĥât, I, 41-42)

“Muhakkak ki Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları bellerse Cennete girer.”   (Buhârî, Deavât, 68; Tirmizî, Deavât, 83; Hâkim, I, 62)

“Allah’ın güzel isimleri vardır. O halde Allah’a o güzel isimlerle dua edin.” (A’râf, 7/180);

“De ki: “İster Allah deyip dua edin, ister Rahman deyip dua edin; hangisi ile dua ederseniz edin, onun güzel isimleri vardır.” (İsrâ, 1 7/110) buyurulmuştur

RAHMAN

(Sonsuz merhamet ve sonsuz nimetlerle besleyen)

Bu zikre devam eden kişi dünya ve ahirette Allah cc. lutfü keremine mazhar olur. “ Ya Allah Ya ”  Zikrini Cuma günü ikindiden sonra kıbleye karşı oturup güneş batıncaya kadar zikredenin muradı hâsıl olur. inş. Yaratılmış âlem dışında kalıp insanların algılayamadığı varlıklara ulaştıran bir yoldur. Kırkların zikridir.

RAHİM

(Büyük nimetler veren, ihsanı devamlı olan ve merhametli olan)

Bu ismi celali devamlı okuyan kimse belalardan, afetlerden ve musibetlerden korunur. Saadete ulaşmak nasip olur. Bu isimle ahlaklanan Allah cc. merhamet edilmesini emrettiğine merhamet eder, öfke duyulması gerekene öfke duyar.

Uykusunda korkan ve ağlayan bir çocuk için zikir adeti kadar okunur veya yazılırsa çocuk sakinleşir. Her gün bu ismi tekrar eden ve bunu alışkanlık edinenden kalp katılığı kalkar inş.

MELİK

(Bütün kâinatın yegâne hâkimi ve hükümdarı)

Günde 91 adet okuyana yönetme gücü ve aile çobanı olma gücü verir. Manevi güce sahip olur çevresindekiler kendine saygı duyar. Sabah namazından sonra 121 adet okuyan kimse bazı sırlara vakıf olur.

KUDDÜS

(Noksanlıktan tenzih edilen gafletten ve hatadan arınmış tertemiz olan)

Günde 170 kere zikredenin kalbinden kirler temizlenir, günahların bağışlanmasına vesile olur. şevhetlerden ve şeytanın hilelerinden kurtuluşa vesiledir.

SELAM

( kulunu selmete çıkaran, selamet veren)

Kul bu ismi günlük vird olarak devam ederse korktuğu herşeyden emin olur, cinlerin ve şeytanların ve dahi insanların kötü niyetlilerinden emin olur. Yanlışa düşmekten korunur, bulunduğu bu güzel hallerde devam etmesi sağlanır. İnş.

MÜMİN

(Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruyan ve ferahlatan, güven veren)

Bu isim her sabah namazı kılındıktan sonra 167 kere okuyup bu zikre devam eden kişi bir ihtiyaca bir sıkıntıya dücar olmaz. İnş. Bu kişinin lisanını yalan ve küfürden muhafa eyler cenabı Hak cc. o kulunu riyadan, faizden, zinadan, kibirden, hasedden, ucubdan, şirkten ve dahi kötü ahlakın her halinden emin kılar ve muhafaza eyler. Düşman şerrinden muhafa edilir. Hergün 1132 defa çekilirse taun ve bulaşıcı hastalıklardan sıkıntıda olup zahmet çekmekten halas olur.

MÜHEYMİN

( Koruyan ve Gözeten )

Devamlı bu ismi celali çeken kul gizli sırlara vakıf olur. hergün 145 kere tekrar edilirse bu kulun karşısındaki kişileri iyi anlar ve niyetlerini fark ederek korunur. Unutkanlıktan kurtulmaya ve öğrenci ise dersle-rinde başarılı olmaya vesile olur. Bu ismi celali yatmadan önce çekip sağına yatan kişibazı sırların kendisine gösterildiğine şahid olur.

AZİZ

(Mağlup edilmeyen, Yeğane galip olan)

Bu ismi vird edinen kimse bunda devamlı olursa onu her gören kimse sever bütün insanlar yanında aziz olur. Düşmanlarına galip gelir. Sabah namazından sonra devam edilirse maddi sıkıntı çekmez. Hak ile hükmetmekte mahir olur. Kötülüklere engel olmakta başarılı olumsuz durumlardan üstünlükle Allah’ın izniyle çıkar. Bu ismi şerifi hanelerinizden çıkmadan evvel 94 defa okursanız dünyanın ve dinin izzetine nail olur, eğer zelil ise izzet ve korktuğu şeylerden emin olur.

CEBBAR

(İradesini ve azametini gösteren )

Bu isim hergün 206 kere okunur ve bunda devam edilirse istek ve arzuları yerine getirilir. Bütün insanlar kendine itaat eder, ram olurlar, bütün insanların yanında heybetli olurlar, celal ve azamet sahibi olup onlara kimse Allah’ın izniyle kötü gözle bakmaz olur. Bedenin ve nefsin isteklerine karşı irade kazanıp hak doğrultusunda boğun eğdirmeye yardımcı olur.

MÜTEKEBBİR

(Büyüklüğünü her bir olayda gösteren izhar eden)

Hergün 662 kere okumaya devam eden izzet ve refaha kavuştuğu gibi konuştuğu zaman karşısındaki kişileri tesir altına alma gücüne sahip olur. Hayrı ve bereketi artar. Sürekli haram işleyen birinin niyetine 62 kere okunursa o kişinin hali düzelir inş. Maddi ve manevi sahada büyüklük kazanır.

HALIK

(Her şeyin yaratıcısı, yoktan var eden şekillendiren)

Günde 731 kere okunması iş yaşamında yaşanan üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya vesile olur. Kulun kararlarında, işlerinde, kulluk görevlerinde gereği gibi davranmak ve yapmak, için bu isim yararlıdır. Kalplerimizi nurlandırır. Bela ve musibetlerden emin olunur. Çözülmesi zor olan bir işi Abdest alıp kıbleye yönelip 5115 kere zikredilse niyet inş. Hâsıl olur.

BARİ

(Örnegi kendine ait yaratıcı)

Günlük vird olarak yapmak ve 214 kere okuyan kişi şöhretlenir. İşinde ummadığı başarılar elde eder. Bu isim bir hafta boyunca 100 kere okuyanlara afetlerden selamete çıkmada yardımcı olur. inş. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. Sene boyunca okuyan kimse şifacı olur. Ona ağır işler kolaylaşır. Ya Bari’ ismini 45360 defa abdestli ve kıbleye yönelerek okuyan; ardından isteği doğrultusunda dua ederse isteği gerçekleşir, duası kabul görür. Bu ismi devamlı baş ağrısı çeken kişi yazıp başında taşırsa inş. Şifa bulur. Aynı zamanda pankreas ve şeker hastalığında etkisi olur.

MUSAVVİR

(Her yarattığına şekil ve süret veren, özellikler veren)

Maksat ve merama ulaşmak için Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz. Sanatkarsa sanatında başarılı ve üstün olur. Ya Musavvir ismini 365 defa her gün okuyan ruhanilerle irtibata geçer. Ya Musavvir ismini zikreden sıkıntılarından kurtulur, çocuğu ahlaklı olur. Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.

Kalp ve zihinde doğan manaların anlaşılmasını sağlar marifetullah ve ibadetlerin ve özel (sır) durumların anlaşılmasını sağlar inş.

GAFFAR

(Mağrifeti pek çok olan, Günahları yargılayan)

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur. Bu isme ihtiyaç kişiyi huzursuzluğa götürecek tüm düşüncelerden ve hareketlerden kurtulmak içindir. Her gün 1281 kere Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur Affolunur. Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur. Günde 1200 defa okuyan maddi ve manevi halini düzeltir. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Düşmanın gözlerine görünmez olur. (gözüne batmaz) maddi ve manevi tüm halleri düzelir. Çabuk sinirlenen ve bir anda parlayan (panik atak) fevri çıkışları bulunan insanlar bu zikre devam ederse öfkeleri yatışır inş.

KAHHAR

(Kahrolacakları kahreden, her isteğini istediği anda yapmaya muktedir olan)

Her gün bu zikri 306 kere okumayı alışkanlık edinen kişinin gönlünde dünya sevgisi kalmaz. Düşmanları bu zikirle yenilgiye uğratır. Zalimleri kahreder Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Allah cc. yardım ve desteği gelir düşmanının kuşatması kırılır dahili ve harici düşmanlara karşı üstünlük kazanmak için kullanılır Şehvetle hırstan kurtulur.

Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez. Düşmanlarını hezimete uğratır. Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.

VAHHAB

(Nimeti sonsuz olup bolbol hibede bulunan)

Hergün bu isme devam kişi 196 kere okursa sıkıntısız ve borçsuz bir hayat sürmek için buna devam ederse bereketini görür. Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlûkata karşı güçlü ve heybetli görünür. Bir iş gerçekleştirmek için çekilirse başarılı olunur,  bu zikre devam eden ihsan ve nimette cömertlik kazanır. Dua edilirken 7 defa zikir olunursa duanın kabulüne vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.

REZZAK

(Gıdaları yaratıp lütfeden )

Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer. Aç karnına günde 20 defa okuyanın Zekâsı ve zihni açılır bedenin ve ruhun gıdasının devamlılığını için faydalıdır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına onar defa Ya Rezzak ismi okunarak üflenir. Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar açılır, maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar Kapalı kapıların açılması için “Ya Fettah-Ya Rezzak” çekilirse faidesi olur.

FETTAH

( Tüm Zorlukları kolaylaştıran, hayır kapılarını açan)

Maddi ve manevi hayırlar elde etmek için çekilir. Günde 489 kere okunması Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez. Âlemdeki değişik boyutların kapılarını açan bir anahtardır. Farklı âlemlerde tasarrufta bulunmakta kullanılır. Kalp gözünün açılmasında faydalıdır. Bu zikri devam eden darlık ve sıkıntı çekmez. Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir. Okuyanın Kalbini nurlandırır, makam ve mertebesi yükselir sabah namazlarından sonra çekilirse kalbi temizler. Zor bir durumdan kurtuluşa ermek için niyet ederek okunmaya devam edilirse Düşmanlarınız bile size dost olur.

ALİM

( Her şeyi çok iyi bilen)

Hergün bu ismi vird edinenin ilim zenginliği artar 150 kere okunması faydalıdır. Ya Âlim zikrine devam eden Anlayış ve zekâsı artar gizli sırlara vakıf olur. Bilgiye yönelik doğru ve yanlış hususunda bilgiyi elde etmek için kullanılır. Hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. Bir tasa yazılıp yağmursuyu ile bozulup zihni kapalı olan kimseye içirilirse şifa bulur inş.

KABID

( Rızkı tutan, sıkan bunaltan ve daraltan kabze eden)

Zalimin zülmünden kurtulmak için Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır. Allah’ın lütfettği maddi ve manevi (hissi) ahlak ve edebi niteliklere ulaşmak, onları yerli yerinde kullanmak, kendi hayatında hâkim kılmak ve başkalarınada sunmak için faydalıdır.

BASIT

(Açan, Genişleten)

İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur. Madi ve manevi huzurlu konuma gelmek için bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbin-deki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. İlahi marifet kalbe doğar ve Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır. İdrar ve kabızlık gibi sıkıntılı hastalıklardaşifa olur. Esnaf veya mükellef ise işlerin büyümesi ve patanın hareketlenmesi sağlanır.

HAFID

(Yukardan aşağıya indiren alçaltan )

Kötüden ve belalardan korunmak için okunur. Hakkın emirleri ölçülerine göre hareket etmek imkânını elde ettirir. Çünkü yücelten ve alçaltan da odur.

Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve zalimin fenalıklarından emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

RAFİ

(Yukarı kaldıran, yükselten)

İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.

Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

MUİZ

(İzzet veren, ağırlayan)

Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.

Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlûkata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz. Fakirlik, zillet ve meskenetten kurtulmak için 117 kere okunmaya devam dilir. Özgüveninizi sağlamak, enaniyetten ekâbirlikten bizi kurtarır.

MUZİLL

(Zelil eden, alçaltan)

Bu ismi çekmeye devam eden kişinin Allah cc. Düşmanlarını zelil eder bunun için çekilir. Korkduğu bir hayvanı dua ile bu isim, şerifle kendine ram eder. Hayvan ona itaat eder. Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

SEMİ

(Herşeyi iyi işiten)

Duaların kabulu için okunur. Bu isim devamlı okunursa bazı manevi hallere ulaşılır. Her hangi bir sınırlama olmadan engellerin ortadan kalmasını sağlar.

Kulağında işitme problemi olan kimse Salı günü bu ismi hatmi çiçeği yaprağına yazıp halis badem yağı ile bozup kulağına damlatsa biiznillah şifa bulur. Ağrı varsa ağrısı gider işitme sıkıntısı gider. Çokça okunursa kalblerde sevgi ve muhabbet oluşmasını sağlar inş.

Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

BASİR

(Her şeyi iyi gören)

Acziyetin kalkması için okunur. Her hangi bir sınırlama olmadan engellerin ortadan kalması için ihtiyaç duyulur. Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır is-mini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadi-seleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır. Bu ismi cam kâseye 100 defa yazıp yağmur suyu ile bozarak o suyu aç karnına içen kimsenin zihni açık, idraki geniş, kalbi kavi ve hafızası kuvvetli ve metin olur. Bu ismi bir cam kâse içine “ Ya Basir” etrafına da 90 defa “Ya Melik” yazıp gül suyu ile bozarak müzmin göz ağrısına 7 gün boyunca damlatın inş. Şifa olur.

HAKEM

( Hükmeden, Her şeyi hallu fasl eden)

Bu isme devam eden kaderin sırrını idrak ve varlıklar üzerinde etkinizin artmasını sağlar. Haklı davasını kazanması için okunur. Hergün sabah namazından sonra Ya Hakem ismini 68 kere zikredenin sözü geçerli ve tesirli olur ve hükümü tutulur. İç, âlemin sırlarıyla dolar. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

ADL

(Mutlak adaleti olan, Çok Adaletli)

Adaletli olmak, hüküm ve hikmeti bulmak ve elde tutmak için ihtiyaç duyulur.

Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

LATİF

(Bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran)

Bu ismi celilü’ş şan her hususta, sıkıntılı ve bela, musibet anında sıkıntı ve belaların kalkmasında, hayır ve şer zuhura getirmekte, fayda temin etmekte veya Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.

Ya Latif ismi;  hergün 129 kere okunması ile Allah’a havale eylediği tüm işlerinde yardım görür ve muvaffak olur. İnsana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Onun rızkı geniş ve her türlü müşkülattan azade olur, onu her gören ve herkes severler ve ona rağbet ederler. Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir.

HABİR

(Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar)

Hafıza ve idrakin genişlemesi için bir olay meydana gelmeden önce onun bilgisine muttali olmak için ihtiyaç duyulur bu ismi celile. Ya Habir ismini zikreden de ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. Her gün 838 adet okunması kişide bazı hallerin değişmesine sebep olur.

REZZAK

(Her varlığın gıdasını, azığını veren, bakıp koruyan)

Muhtaç olunan şeyi kazanmak için ulvi niteliklere sahip olmak için kul bu isme ihtiyaç duyar. Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar. Bu ismi “ya Rezzak “ ismiyle yazıp ve çekenin mekânı, ticarethanesi, ambarı veya kasasına bu iki isim asılırsa, o yerin bereketi artar Allahın izniyle inş.

HASİB

(Herşeyin hesabını detayları ile bilen, herşeye yeten)

Herkese karşı alnı açık olmak için okunur. Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur, korktuğu şeyden necat bulur, emin olur. Kötülüklerden muhafaza olur. Duası makbul olur, Rızkı çoğalır.

CELİL

( Celalet, Ululuk ve azametiyle baş döndüren )

Bir zalimi zorbayı zelil etmek için, imrendiğin bir makama ulaşmak için, insanlarsna saygı duyması için okunur. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.

KERİM

(Lütfü ve keremi çok geniş, iyilik ve ikramda bulunan )

Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için, Ahlaki güzelliklerle donanmak ve olumsuzluklardan uzak kalmak yararsız ve lüzumsuz işlerden uzaklaşmak için okunur. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır, kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

RAKİB

(Gözetleyip bütün işleri murakabe ve kontrol eden)

Her işte Allah’ın koruması altında olmak için, hareket ve düşüncelerinde yanlışlığa düşmemek, ilahi emirlerin doğrultusunda davranmak için okunur. Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40 gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan bazı sırlara vakıf olur. Kalb gözü açılır, tılsım yapılmış bir yere bu zat girse o tılsım etkisiz hale gelir. 41 defa bir kâseye yazılıp yağmursuyu ile bozulup bir kimseye içirilirse muhabbettin artmasına vesile olur.

MÜCİB

( Dua edenlerin isteklerini veren, duaya icabet eden)

İhlasla “Yâ Mücib” diyen kişi bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur. Her gece 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur.

VASİ

(İlmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan)

Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için, Allahın rahmetine ulaşmak ve evrendeki herşeyin sana açılmasını sağlamak için okunur. Hergün Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.

HAKİM

( Herşeyi yerli yerinde vaz eden )

İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur. Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur

VEDUD

(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

Herkesin sevgisini kazanmak, Allah’ın sevgisinin sende devamlılığı ve onun sevdiği niteliklerin hayatında yeşermesi için bu isme ihtiyaç duyarız. Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

HİLM

(Hilm ile muamele eden)

Ahlak ve hilim / huy güzelliği için okunur. Bir iş ve oluşuma, himmet (yönetmeye) güç yetirme ve iktidarı uygulamak istediğinde, gerçekleştirmek için bu isme ihtiyaç duyulur. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir. Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir.

AZİM

(Çok Azametli, ulu)

Sözünün tesirli ve sayılır olması için, Allah’ın emirlerine uyma ve insanlara anlatmada hakka yönelişi artırır nefise uymayı azaltır. Ya Azim ismini hergün 120 kere zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

GAFUR

(Affı ve mağfireti pek çok)

Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak, maddi ve manevi zararların kendisiyle arasında güçlü engel olması için okunur. Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir.

ŞEKUR

( Rızası için yapılan iyiliklere fazlasıyla karşılık veren)

Talihin açıklığı, bol rızık için, gizli kalmış nimetlerin ortaya çıkması hakkın tecellisini görme, ruyetullah nimetine ulaşmak için okunur. Ya Şekur isminin zikri refahı artırır, kişi sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

ALİYY

(Pek yüce, Pek yüksek)

Zilleten kurtulmak ve ilim için, en üstün manevi derecelere ulaşmak, ilme aşinalık, ahlaki güzelliklerle donanma, ince ve derin düşünce sahibi olmak için ihtiyaç duyulur. Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkes sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

KEBİR

( En büyük, pek büyük, ululardan ulu olan)

Hürmet görmek için, tekamül ve yücelikli niteliklere sahip olmak için, kemal halinin niteliklerine ulaşmak için okunur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.

HAFID

(Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan)

Nefsinin ve malının korunması için, maddi ve manevi boyutta kendini kontrol edebilmek için, kendi nefsinin dışında kalanları korumak için okunur. Ya Hafıd ismini zikreden kişi; sefere çıks sefer esnasında hep bu ismi zikretse evine dönünceye kadar Allahu cc hıfzu emanında olur, sabahleyin evden çıkarken ayetel kürsi okuyup sonrada “ya hafız, ahfazni min külli suin” diyen kişi evine dönünceye kadar başına bir kötülük ve fenalık gelmez. Zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime zulmunun engellenmesi veya bitmesi için bu isimle dua etse yerine gelse gerek.

MACİD

( Şanı büyük ve yüksek)

İzzet ve şerefin artması için, övülmeye layık niteliklere sahip olmak için okunur. Ya Mecid ismini her sabah namazına müteakip veyahut sabaha karşı 57 defa okumaya devam eden kimsenin rütbesi itibarlı olur. Herkes onu sever saygı gösterir hürmet ve riayet eder biiznillah.

Hergün “ Ya Rezzak” ve “ Ya Mecid” zikrine devam eden kimse bol rızık ve geçimi kolay olur. Kişi fakru zaruretten kurtulur. Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur, Sedef hastalığından kurtulur.

BAİS

( Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran )

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için, manevi makamlara ulaşmak için okunur. Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.

ŞEHİD

(Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır)

Şehid olmak, heybetli olmak için, müşahade olgusunu artırmaya yarar ihsanı geliştirmek için okunur. Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer. Veya alın bölgesin-den bir kıl koparılıp, kılın üzerine 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse; o kişi itaatkâr olur. Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır. Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur. İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur. Zulme uğrayan kişi bir ay süreyle 319 defa Ya Şehid ismini zikredip, o kişinin zulumden kurtulmak için dua ederse; kurtulu ve zulmedende cezasını bulur.

HAKK

( Varlığı hiç değişmeden duran, bizzat var olan)

Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi, hakkı konuşmak, hak yolunda yürümek, hakkın yerine gelmesini gerçekleştirmek için bu isme ihtiyaç duyarız.

Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur. Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz. Ahlakı ve durumu düzelir. Batıldan uzak olur.

VEKİL

(Güvenilip dayanılan,)

Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur. Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Her gün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

KAVİYY

(Herşeye gücü yeten, Pek Güçlü)

Kişi kendisinin buyruklarına karşı gelen ve isteklerini yerine getirmekten kaçınan kimselere hakim olmak ve üstün gelmek için, evrendeki ulvi süfli kitleler ona boğun eğer. Kansızlık ve vücudun güçlü olması için okuma ihtiyacı duyulur. Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur.

Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

METİN

(Çok Sağlam, herşeye güç yetiren)

Kendi içindeki ve dışındaki olumsuz olgulardan etkilenmekten korunmak için, Maddi ve manevi sağlam olmak için bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler. Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar. Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kaviyy Ya Metin isimleri onar defa birlikte okunarak, Allah’dan o kişinin hidayete ermesi için dua edilir.

VELİYY

(Sevdiği kullarının dostu ve yardımcısı)

Her işinde Allah’ın yardımı için, Allah’ın dostları arasına katılmak isteyen bu isme ihtiyaç duyar. Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur. Gece ve gün on bin defa okuyan Allah’ın veli kullardan olur inş.

HAMİD

( Ancak kendisine hamdedilen, övügüye layık bulunan)

Kazancın genişlemesi, övülen niteliklere sahip olmak için ihtiyaç duyulur. Ya Hamid ismini hergün 53 adet zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlûkatın sevgisini kazanır. Hergün 63 kere okuyan Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.

MUHSİ

( Herşeyi teferruatıyla âdeti ve sayısınca bilen)

Allah cc’nın emrettiği hususuları kendisindeki mevcudiyetini korumak için, Zekânın kuvvetli olması için bu isme ihtiyaç duyar ve okunur. Ya Muhsi ismini her-gün 148 kere zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.

MÜBDİ

(Varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk yaratan)

İhlaslı olmaya ve yakıne vesile olur. Eşyanın hakikatine ulaştırır ve Her işte muvaffak olmak için ihtiyaç duyulur. Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir. İşe başlarken okunursa işte muvaffak olunur. Bir işe başlamada karar veremeyen 1000 defa bu ismi okur karar verme gücü kazanır.

MUİD

(Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan)

İbadetlerde sürekliliği kazanmaya yardımcı olur. Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur. Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.

MUHYİ

(Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren)

Kalbin ilimle bedenin ibadetle hayat bulması için, İşlerin başarılı olması için bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Muhyi ismini hergün 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar. Kötüye giden işleri düzelir. Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile zikreden manevi sırlara erer. Hastalıklara şifa verici olur. Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder. Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.

MUMİT

(Canlı bir mahlûkun ölümünü yaratan)

Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek, gafletten kurtulmak için okunur. Ya Mumit ismini zikre-den, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz.

HAYY

(Diri olan, ebedi hayat sahibi olan)

Sözü tesirli ve herkesten tazim görür, kul ahiret hayatı bağlantılı bir yaşam sürdürmek için hayy okur. Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya ka-vuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.

KAYYUM

(Gökleri ve herşeyi tutan, kendi kendine kaim olan)

Allah’ın izniyle her istekleri olur. Kul yükümlülüklerini yerine getirmekte Allah cc’nın yardımına nail olur. Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.

VACİD

(İstediğini istediği anda bulan)

Kaybedilen şeyi bulmak için okunur. Bütün isteklerinin karşılandığı bir hali kesbetmek için okunur. Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

MACİD

(Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok)

Kazancın bolluğu için okunur, Allah cc katında şerefli bir makama ulaşmak için ihtiyaç duyulur. Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır. 5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkez tarafından sevilip sayılır. Hergün 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.

VAHİD

(TEK, Herşeyi ile bölünmez tek)

İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nurlanır kendi zamanının ve zemininin biricik kimsesi olmak için okunur. Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlûkatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

SAMED

(İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci)

Hiç kimseye muhtaç olmamak, temiz kalmak, korunmak, her türlü olgudan korunmak dayanak ve sığınak için bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed ismini 520 defa okuyan açlık hissi duymaz. 100 Defa okuyan salaha erer. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.

KADİR

(İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten)

İstediğini yapmaya gücü yetirmek, kul Allah cc.’ın hüküm ve hatlerini yapmada güç kazandırması ve rızıklandırması için bu isme ihtiyaç duyar. Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

MUKTEDİR

(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

Her işte başarılı olmak, Emredilen hususlarda kalıp istikamet sahibi olmak için okunur. Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

MUKADDİM

(İstediğini ileri geçiren, öne alan)

Daima yükselmek için, Allah cc’nun öne çıkaranlardan eylemesi, geride bırakanlardan kılmaması için okunur. Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.

MUHAHHİR

(İstediğini geri koyan, arkaya bırakan)

Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur. Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

EVVEL

(İLK, Varlığının başlangıcı olmayan)

Her hayır işinde birinci olmak, yasaklarını işlememek için ve uzak kalmak için okunur. Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.

AHİR

(SON, Varlığının sonu olmayan)

Ömür uzunluğu için Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlûkat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.

ZAHİR

(Herşeyde görünen aşikar, Varlığı ayandan ayan olan)

Her meselenin zuhuru için, kişi kendisini Allah cc’ nun Rızası olduğu yer ve mekanlarda ortaya çıkarması için ihtiyaç duyulur. Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur.

BATIN

(Her şeyden gizli, Zat’ı hakikatıyla ihata edilmeyen)

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için, kişi kendisini, Allahın hoşlanmadığı ortamlarda gizlemesi açısından bu isme ihtiyaç duyar. Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur. İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

VALİ

(Kâinatı ve herşeyi tedbir ve idare eden)

Sözünün tesirli insanların sevmesi için, kula velayeti verilen ve emri altında olanlara fazilet ve adalet uygulamada ihtiyaç duyar. Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Evliyalar ile görüşür.

MÜTEALİ

(Noksanlıklardan Münezzeh, ulviyet sahibi)

İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek, alçak gönüllü ve mütavazi olmak için bu isme ihtiaç duyulur. Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.

BERR

(Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden)

Her halukarda iyilik bulmak, ibadetlerin yerli yerin-ce güzelce yapılmasında bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlûkatın şerrinden emin olur. Bütün hal ve hareketlerinde lutuf ve kereme mazhar olur. Dilleri hikmetlenir. Makamı, mertebesi, derecesi yükselir. Alkolik ve isyan halinde olanlar günde 700 defa Ya Berr ismini zikrederlerse; kötü alışkanlıklarından kurtulurlar, durumları düzelir.

TEVVAB

(Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan)

Tövbelerin kabulu için, her an bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.

MÜNTEKİM

(Suçluları adaleti ile cezaya çarptıran)

Zülüm ve fenalıktan korunmak, Alalhın yasakladığı hallerden uzak kalmak için bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

AFÜVV

(Çok affeden, Günahları bağışlayan)

Rızık bolluğu Kalp huzuru ve bağışlanma için, okunur. Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

RAUF

(Çok lütüfkar Çok esirgeyen Şefkatli)

Hiçbir varlıktan zarar görmez, merhamet ve şefkatli olmak için bu isim okunur. Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

MALİKEL MÜLK

(Mülkün ebedi sahibi)

Mal ve kazanca zarar gelmez, Allah cc rızasının olan herşeyi terk eder. Allah cc ululuğuna boyun eğmeye vesile olur. Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. Halvet ve riyazet halinde 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.

ZÜLCELALİ VEL-İKRAM

(Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi)

İşlerin kolaylığı için, saygı duyulan konumda olmak için okunur. Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

MUKSİT

(Bütün işlerini adaletle yapan)

Eşler arasını düzeltmek için okunur. Kul vereceği hükümlerde adaletli olmak için bu isme ihtiyaç duyar. Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir.

CAMİ

(İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan)

Küsleri barıştırmak için, Allah cc’ya yönelmekten uzaklaşan kul, Allahın kendisine yönlendirmesi ve kendisine kavuşturması için bu ism, okur. Allah cc Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

GANİYY

(Çok zengin ve herşeyden müstağni)

Büyük servet ve geniş rızık okunur. Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.

MUĞNİ

(Dilediğini zengin kılan)

Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

MANİ

(Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen)

Kaza beladan uzak olmak için, din ve sahip olduğu değerleri bozacak ve fesada uğratacak ner şeyden uzak kalmak amacıyla bu isme ihtiyaç duyar. Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.

DARR

(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

Zararlı kişinin kahrı için, inanan kimse hayır ve kötülük, fayda ve zarar, itaat, günah, iman veya küfür gibi şeylerin ancak Allahın irade ve kudretinden kaynaklandığına kesin olarak inanır; çünkü bütün bunlar, fayda ve zarar kapsamına girerler. Bunu anlayan sadece Allaha iltica eder her şeyde ona tevekkül eder bu hali kazanmak için bu isme ihtiyaç duyulur. Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.

NAFİ

(Faydalı şeyleri yaratan)

Hastalıklardan korunmak,  şifa bulmak, zararlardan uzak durmak. Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

NUR

(Yol gösteren, aydınlatan)

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak. Ya Nur ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

HADİ

(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

Çocukların itaatkar olması için, kişi kendisini saadete kavuşturacak olan Allah katındaki hidayet yollarına ulaşmak amacıyla bu ismi okunur. Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

BEDİ

(Hayret verici şekilde âlemleri yokdan var eden)

Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için. Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

BAKİ

(Varlığının sonu olmayan)

Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için, Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur. Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.

VARİS

(Hakiki malik/sahibi olan)

Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak, peygamberimiz sav’ in sünnetine muvaffak olabilmek için bu isme ihtiyaç duyarız. Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

RAŞİD

(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran)

İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için, kişi kendisini saadete ulaştıracak her türlü vasıtaların kendisine nasip kılınması için bu isme intiyaç duyar. Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

SABUR

(Çok sabırlı)

Başladığı işi kolay bitirmek için, kul Allah cc’nın dünya ve ahiret işlerinde kendisine yararlı olacak nimetleri kendisinden uzak tutmaması için bu isme ihtiyaç duyar. Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın