Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Hakkında:

Fatiha süresi tercih edilen görüşe göre Mekke’de nazil olmuştur, yedi ayettir.”Ali b. Ebî Talib’den Ali’nin şöyle dediğini bize haber verdi: “Fatiha-i Kitab, Arş’ın altındaki bir hazineden Mekke’de nazil oldu.” (Deylemî; el-Firdevs: 6816, Kenzu’l-Ummal: 2521.)

Besmelenin sureden olup olmadığı ihtilaflıdır. Surenin yirmiden fazla adı vardır. En meşhurları: Fatiha, Ümmü’l-Kitap (Kitabın anası), Ümmü’l-Kur’an, Seb’ul-Mesani (tekrarlanan yedi), el-Hamd (konuşma dilinde Elham)’dır.

İbn Kesir der ki: “Müfessirler şöyle der: Fatiha’nın kelime sayısı 25’tir. Harf sayısı 113’tür. Buhari Kitabu’t -Tefsir’in başında şöyle der: Bu süreye ümmü’l-kitab adı verilmiştir. Çünkü mushafların başında bu süre yazılıdır. Namaza da bu sure ile başlanır. Kur’an-ı Kerim’in bütün manaları onun ihtiva ettiği manalarda kaynağını bulduğu için bu adın verildiği de söylenmiştir.”

Fatiha Suresinin Nüzul Sebebi:

Ebu Osman Said b. Muhammed b. Ahmed ez-Zahid, dedesinden, o Ebu Amr el-Hıyeri’den, o İbrahim b. el-Haris ve Ali b. Sehl b. el-Muğire’den, onlar da Yahya b. Ebi. Bükeyr’den, o İsrail’den, o Ebu İshak’tan, o da Ebu Meysere’den bize haber verdi:

“Rasulullah (s.a.v.) ortaya çıktığında kendisine ‘Ya Muhammed” diye nida eden bir münadiyi işitti. Sesi işitince korka korka yürüdü. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi ki: “Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye kadar sağlamca dur.” Yine Rasulullah (s.a.v.) görünce ‘Ya Muhammed” diye aynı sesi duydu ve “emrine hazırım” buyurdu. Seslenen dedi ki: “Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederim de.” Sonra aynı ses O’na Fatiha Süresini sonuna kadar okudu.”(Mürsel hadistir.)

Fatiha Suresinin Fazileti:

Ahmed b. Hanbelin, Müsned inde rivayet ettiğine göre, Übeyy b. Kab.:  Fatiha süresini Rasulullah (s.a.v.)’a okumuş, bunun üzerine Rasulullah (s.av.) şöyle buyurmuştur: “Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a andolsun ki, bu okuduğunun bir benzeri ne Tevratta. ne İncil’de, ne Zebur’da ve ne de Kuran’da indirilmiştir. O seb ‘ul-mesani (tekrarlanan yedi ayet) ve bana verilen yüce Kurandır. Bu hadis-i şerif., Hicr süresinde bulunan Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi (ayeti) ve bu yüce Kuran’ı verdik “Hicr:15/87 mealin deki ayete işaret etmektedir.

Buhari’nin Sahihinde de şöyle rivayet edilmiştir:  “Rasulullah (s.a.v.), Ebu Said b. el-Mualla’ya şöyle dedi: “Sana öyle bir süre öğreteceğim ki o, Kuran’daki sürelerin en büyüğüdür: “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖينَ” diye başlayan Fatiha süresidir. O. Seb’ul-mesani ve bana verilen yüce Kuran’dır.” Kurtubi Cemiu’l-beyan, 1/133

Fatiha Suresi Meali:

1- Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.

2-4- Hamd, alemlerin rabbi, merhamet eden, bağışlayan ve ceza gününün sahibi olan Allah’a mahsustur.

5- Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.

6- Sen, bizi doğru yola ilet.

7-Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil

İstihaze ve “amin” ise icma ile süreden değildir.

Fatiha Suresi Tefsiri:

Yüce Allah, layık olduğu şekilde kendisine nasıl hamd etmemiz onu nasıl takdis etmemiz ve ne şekilde övmemiz gerektiğini bize bu süreyle öğretti ve şöyle buyurdu:
1.”Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla”

2.”Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” Ey kullarım Bana şükretmek ve beni övmek istediğinizde “elhamdulillah” deyin Size olan lütuf ve ihsanından dolayı bana şükredin. Çünkü ben azamet, şeref ve şan sahibi olan Allah’ım. Yaratmak ve icat etmek bana mahsustur. Ben insanların, cinlerin. meleklerin. göklerin ve yerin Rabbiyim. O halde övgü ve zikir, diğer tanrılara değil, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

3. “O, Rahman ve rahimdir” O, rahmeti her şeyi kapsayan ve lütfu bütün mahlukata şamil olandır. Zira O, kullarına, onları yaratmak, rızıklarını vermek ve onlara dünya ve ahiret mutluluğuna götüren yolu göstermek lütfunda bulunmuştur. O, yüce rahmeti büyük ve ihsanı devamlı olan Rabb’dır.

4. “Ceza gününün malikidir” Yüce Allah, ceza ve hesabın malikidir. Ceza gününde, kendi mülkünde tasarrufta bulunan bir mülk sahibi gibi tasarrufta bulunacaktır. “O gün. hiç kimse başkası için hiçbir şeye (fayda ya da zarar verme gücüne) sahip değildir. O gün, herkesin işi Allah’a kalmıştır.

5. “(Ey Allah’ım!)ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız.” Ey Allah’ım, sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım isteriz. Senden başka hiç kimseye kulluk etmeyiz. Sadece sana boyun eğer, itaat eder ve sadece sana karşı huşu ve tevazu gösteririz. Ey Rabbimiz! sana itaat etmek ve senin rızanı elde etmek için yalnız senden
yardım isteriz. Çünkü her türlü tazim ve hürmete sen layıksın. Bize yardım etme gücüne senden başka kimse sahip değildir.

6. “Bize doğru yolu göster.” Ey Rabbimiz! Bize doğru yolunu ve hak dinini göster ve bizi ona ilet. Bizi, nebilerine , Resullerine ve son peygamberine gönderdiğin İslam dini üzere sabit kıl. Bizi sana yakın olan kimselerin yoluna girenlerden eyle.

7. “Kendilerine ihsan ve ikramda bulunduğun Peygamberlerin, Sıddıkların, Şehitlerin ve Salihlerin yoluna girenlerden eyle. Onlar ne güzel arkadaştır. Allah’ım! Bizi. doğru yoldan çıkan ve eğri yola giren düşmanlarının zümresine katma. Bizi, senin gazabına uğramış olan Yahudilerin veya hak yoldan sapmış olan Hristiyanların zümresine katma. Çünkü onlar senin mukaddes şeriatından çıktılar ve böylece gazaba ve ebedi lanete müstahak oldular. Allah’ım duamızı kabul et.

Abdulkadir Geylani Fatiha Suresi Hakkında:

Ey tevhid-i zata yönelmiş olan Muhammedi! Allah işini kolaylaştırsın. Burada sana gereken şudur: Kur’an-1 Azim’deki bu “seb’-i mesani”‘yi (yedi ayeti) şamil olan “yedi deniz” hakkında daima teemmül ve tefekkür etmelisin. Bunlar, zat-i İlahinin yedi sıfatının teferruatıdır. bunların adedi yedi kat göğe, yedi kevni gezegene ve onları bihakkın
yönetmeye mutabıktır. Onlardaki semboller bu ayetlerde mevcuttur. Onlar vasıtasıyla, bütün İzafetlerin ve çokluğun yok olacağı zat cennetine girmeye engel olan yedi cehennemin hastalığından kurtulabilirsin.

Ne var ki, sen zahirinde Kuran’ın sözlerinden çıkarılmış olan peygamberin şeraiti ve Mustafa’nın kurallarıyla, batınında da o peygamberin tamamıyla Kuran’ın ayetlerine ve hükümlerine istinat eden, ahlakı ile ahlaklanıp, onun vasıfları ile vasıflanmadıkça, sende bu teemmül ve tefekkür senin için gerçekleşmeyecektir. Peygamberin ahlakı, zahiren ve batınen her şeyi cami olan Kuran’dır. Ona bu ahlak, Rabbinden gelmiştir. Zira kuran, Allah’ın, nebisine indirdiği ahlakıdır. Onunla ahlaklanan gerçekten de kurtuluşa ermiş, bahtiyarlığa kavuşmuştur. Bundan dolayı Hz. Peygamber: “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın” diye buyurmuştur ki, bu ahlak da kuranda zikredilendir.

Fatiha;

Kuran’ın en veciz ve en açık bir şekilde seçilmiş halidir. Fatiha üzerinde tefekkür eden bir kimse, Kuran’dan nail olunabilecek her şeye nail olur. Bundan dolayı zat-1 ehadiyyeye meyil ve teveccüh edildiği zaman, yani “şeriat lisanı” ile söyleyecek olursak, namaz esnasında okunması farzdır. Namaz ise, iman ehlinin miracıdır. Çünkü Hz. peygamber, ”Namaz müminin miracıdır” diye buyurmuştur. Yine o: “Fatiha’sız namaz olmaz'” diye de buyurmuştur.

İşte, ey Kabe-i hakikiye, kıble-i asliye yönelerek namaz kılan kimse! Bu hakikate yakınlaştıran farz namazlara özenle devam etmen ve bu namazları eda etmekle elde edilen hikmet ve sırlara yapışman gerekir buna dikkat et. Eğer Hakk’ın canibine dönmek ve onun kapısına yönelmek istiyorsan, öncelikle abdest almalı, zahiri ve batıni bütün pisliklerin hepsinden temizlenmeli ve haramlardan kaçınmak sana kolay gelinceye ve saptırıcı heva ve heves şeytanlarının vesveselerinden kurtuluncaya kadar nefsinden ve onun şehvetlerinden, arzularından sıyrılmalısın.

Fatiha suresi havası ve bazı hikmetleri:

Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: “Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır.”

Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur. Yine Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır: “Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn surelerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur.”

İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Bir gün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdular ki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kâse suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın. Allah Teâlâ hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.

Şer ve hiddetinden korkulan bir zalimin karşısına çıkmadan 19 adet okunup yüzüne üflendiğinde zalimin zulmü zail olur inş.

Sabah ve akşam okumaya devam edilmesi kişiden uyuşukluk tembellik iş yapmama isteğinin giderilmesine ayrıca ruhani ve cismani hastalıklara şifa vesilesi olur.

Her sabah namazından sonra 41 kere Fatiha’yı okumayı adet edinene Cenabı hakkın inayetiyle ona ihsan buyrulur.

KAYNAKLAR:

1- Taberi Tefsiri

2- Safvetü’t Tefasir

3-El-EsasFi’t-tefsir

4-Geylani Tefsiri

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın