Fedailul Kur’an

Kuranın Faziletleri:

Kuran-ı Kerim’in üstünlüklerini, onun tamamını veya bazı süre ya da ayetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyenlerle hükümlerine göre amel edenlerin kazanacağı sevapları, bazı süre yahut ayetlerinin şifalı oluşuna dair ayet ve hadislerde verilen bilgileri ifade etmek üzere İslami kaynaklarda genellikle “fezâilü’l-Kur’ân”, bazan da “sevâbü’l-Kur’ân”, “menâfiu’l-Kur’ân” gibi tabirler kullanılmıştır.

Kuranı Kerim’in faziletleri hakkında İslam eserlerinde geniş bilgilere yer verilmiştir. Bilhassa hadis mecmualarında,  bu konuda müstakil kitaplar ve bablarda tahsis edilmiştir. Kuranı Kerimin faziletine ait haberleri iki kısım da mütaala edebiliriz:

1- Kuran’ın bütününün faziletini ait hadisler

2- Bazı muayyen sure ve ayetlerin faziletleri ne ait hadisler.

“Sizin en hayırlınız muhakkak ki en faziletliniz Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir.”

Ebu Musa El Eş’ari şöyle söyledi Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kur’an okuyan Mümin meseli kokusu güzel tadı güzel portakal meyvesi gibidir. Kuran okumayan müminin meseleyi de kokusu olmayan fakat tatlı olan hurma gibidir. Kur’an okuyan Münafığın mesele ise kokusu güzel fakat tadı acı olan Reyhane otu gibidir. Kuran okumayan münafık meselede güzel kokusu olmayan ve tadı da acı Ebu Cehil karpuzu gibidir.” Müslim-Buhari-Tirmizi-Ahmed

“İçinde ezberinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir.” Tirmizi

Kuranı Kerim’de bazı surelerin ve bazı ayetlerin de faziletlerine dair haberler vardır. Buhari ve Müslimin sahihlerinde bunlar bulunur.

“Allah resulü İhlas Suresi için nefsimi yedi kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki o Kuran’ın üçte birinin muadildir.” sahih Buhari

Hz. Peygamber “ Geceleri Bakara suresinin sonundan iki ayet okuyan kimseye o iki ayet kafi gelir.” buyurmuşlardır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın