Felâk sûresi

Felâk sûresi’nin Fazilet ve Sırları:

Felâk sûresi Hakkında

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 113. Suredir mufassal sureler kısmının on beşinci grubundaki 11. suresidir 5 ayettir. Mekke’de nazil olmuştur.

Felâk sûresi Konusu

Felâk sûresi Mekke’de inmiş olup bu sûre de kullara, yaratıklarının ve karardığı zaman gecenin şerrinden Allah’ın himayesine girmeleri, yücelik ve saltanatına sığınmaları öğretilmektedir. Çünkü gece ruhlar yalnızlık his­seder kötü ve ahlâksız kimseler etrafa yayılırlar. Sûre aynı zamanda bütün kıskanç, büyücülerden şeytan ve ordularından da Allah’a sığınmayı öğretir. Bu sûre, Rasulullah (s.a.v)’ın, nefsini Allah’ın korumasına havale ettiği “Muavvizeteyn” denilen iki sûreden biridir.

Felâk sûresi Fazileti

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Ey Cübeyr, yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak istersen, Kulyâ, İzâcâe, Kulhüvallahü ehad, Kul e’ûzü birabbinnâs oku. Okurken besmele ile başla, besmele ile bitir!”

Bir hadise göre ‘Akşama ve Sabaha eriştiğin zaman günde 3 defa bu sure okunmalıdır. Her türlü şerre karşı insanlara yeterli olduğuna dair bilgiler yer almaktadır.

Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in devesini çekiyordum. Bana:-“Ey Ukbe! Sana okunan en hayırlı iki sure öğreteyim mi?” buyurunca:-“Evet, ey Allah’ın Resulü!” dedim. Bana, Felak ve Nas surelerini okuttu. Benim bunlara fazla hayret ettiğimi gördü. Sonra sabah namazını bu iki sureyle kıldırdı.

Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Cuhfe ve Ebva arasında giderken birden ortalığı bir rüzgar ve karanlık kapladı. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Felak ve Nas surelerini okuyarak gelecek belalardan Allah’a sığınmaya başladı ve bana da böyle musbet anında aynı şeyi yapmamı tavsiye ederek şöyle buyurdu:-“Ey Ukbe! Bu iki sure ile Allah’a sığın; çünkü Allah’a sığınan hiçbir kimse, bu ikisinin benzeri ile korunmadı.”

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: “Kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini sabah akşam üç defa oku! Bunlar sana kâfidir.”

Hazret-i Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, “İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir.”

Ebu Said (Ra)’den rivayet edilmiştir: “Resulullah (Sav) cinlerden ve insanların nazarından Felak ve Nas sureleri nazil oluncaya kadar (çeşitli dualarla Allah’a) sığınırdı. Bu iki sure indirilince, diğerlerini bıraktı, yalnız bu ikisiyle Allah’a sığınmaya başladı.”

Cuma namazından sonra ise Felak, İhlas ve Nas surelerini 7 kez okuyarak bir sonraki cumaya kadar her türlü kötülükten korunduğuna dair hadisler bulunmaktadır. Ayrıca Cuma imam selamı verdiğinde namaz halini bozmadan bu sureyle birlikte Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini yine 7 kez okuduğunda geçmiş ve gelecek tüm günahlarının bağışlandığı müjdelenmiştir.

Nesai’nin rivayet ettiğine göre Cabir bin Abdullah şöyle der: “ Resulullah (sav) bana: “Ey Cabir oku! buyurdu. Ben: Anam babam sana feda olsun Ne okuyayım Ya Resulullah dedim. O’da: Felak ve Nas surelerini oku buyurdu. Ben de onları okudum. Sonra bunları oku çünkü bunlar gibisini kesinlikle okumayacaksın.” buyurdu.

Felâk sûresi Hakkında Geylani Tefsiri

Ey Allah’u Teâlâ’ya iltica etmiş, onun lütuf ve ihsanına, kuvvet ve kudretini  almaya kabiliyetli olan Muhammedi!

Burada senin üzerine düşen şudur:

Allah’ı devamlı zikretmeye Kur’an-ı Kerim’i okumaya, Nebiy-yi Muhtar (Seçilmiş peygamber)’dan miras kalan zikir ve tesbihatını her halinde, her anında, Özellikle de geceleyin, seher vakitlerinde ve gündüzün başlangıç ve bitiş anlarında tekrar tekrar yapmaya özen göster. Böyle olduğun takdirde  Allah’u Teala’nın gecenin ve gündüzün her anında seni korumasına muhafaza etmesine nail olursun. Yaptıkları sihir, büyü gibi şeylerle düşmanlarının sana verebilecekleri zararları Cenabı Hak, gücü ve kudreti ile senden uzak tutar.

Felak Suresi Nüzül Sebebi:

Sa’lebi, tefsirinde, bu iki surenin sebebi nüzulü ile ilgili olarak, İbn Abbas (r.a) ile Hz. Aişe ( r. a. ‘den şu haberi nakleder: “Yahudi bir çocuk. Hz. Peygamber. ( s. a. v.) ‘e hizmet ediyordu. Yahudiler Onu kandırıp Ondan. kendilerine Hz. Peygamber ( s. a. v.) ‘in taranırken düşen saçları ile tarağından birkaç diş getirmesini istediler. Çocuk Yahudilere istediklerini verdi. Onlar da bunlarla Hz. Peygamber ( s. a. v. )’e sihir yaptılar. Bu işi üzerine alan kimse, onlardan biri olan, Lebid b. Asam adlı bir Yahudi’ydi.

Lebid saç ve tarak dişleriyle sihir yaptıktan sonra, onları bir kuyuda sakladı. Bu sihir üzerine Hz. Peygamber ( s. a. v.) hastalandı ve hastalığı altı ay sürdü. Hastalığı esnasında cinsi ilişkide bulunabileceği tahayyül ediyor fakat ilişkide bulunmak. isteyince de başarısızlığa uğruyordu bir gün uykuda bulunduğu bir sırada, yanına iki Melek gelip biri başucunda, diğeri ise ayakları ucunda oturdular. Ayakları ucunda oturan başucunda oturana:

Bu adamın nesi var? diye sordu. Diğeri:

Ona sihir yapılmış, dedi. Ayakları ucunda oturan Melek:

Peki O’na bu sihri kim yapmış, diye sordu. Diğeri

O na bu sihri Lebid b. A’sam adlı Yahudi yaptı, dedi. O:

Peki, ne ile sihir yaptı, diye tekrar sordu. Diğer

Tarağı ve dökülen saçları ile, diye karşılık verdi. O yine:

Şimdi onlar nerede? dedi. Değeri:

Falan kuyuda, su çekmek için üzerinde durulan kaya parçasının altında, dedi. Hz. Peygamber ( s. a. v. ) birden büyük bir korku içinde uyanarak:

Ey Aişe! Biliyor musun. Allah bana hastalığımın sebebini bildirdi dedi. Bunun üzerine Hz, Peygamber (sav) Ali (ra)’i. Zübeyr (ra)’i ve Ammar b. Yasir (ra)’i kuyuya gönderdi.

Kuyuya varıp, üzerindeki taşı kaldırdıklarında, altında Hz. Peygamber (sav)‘in saçları ve tarağından birkaç diş ile beraber içinde iğne sokulmuş on bir düğün bulunan bir kırış buldular ve onları Hz. Peygamber (sav)’e getirdiler.

Allah Peygamberine içinde düğümlerin adedince on bir ayet bulunan iki “muavvizeteyn” sureyi inzal buyurarak O’na, bu iki sure ile Allah’a sığınmasını emretti. Hz, Peygamber (sav) her ayet okuyuşunda, birer düğüm çözülüverdi. Düğümler çözülmeye başladıkça Hz. Peygamber (sav) hafiflik hissetmeye başladı. Son düğüm çözülünce ok gibi yerinden fırlayıverdi. Cibril (as): Sana eziyet  veren her şeye, haset edene, nazar karşı Allah’ın ismi ile sana okuyup üfleyeceğim, Allah’ta sen, şifaya kavuşturacak, diyerek Hz. Peygamber (sav)’e okuyup üflemeye başladı.

Felâk sûresi Meali 

1-  De ki: Şafak Vaktinin Rabbine sığınırım

2-  Yarattıklarının şerrinden

3-  Ortalığı çöktüğü zaman karanlığın şerrinden

4-  Düğümlere üfleyenlerin şerrinden

5-  Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden

Felâk sûresi Sırları

-*- Beş vakit namazdan sonra Felâk sûresini 3 kere okuyan kişi, semavi belalardan ve dünyevi kazalardan korunur.

-*- Felâk sûresini devamlı okuyan kimse, hasetçilerin hadesini engellemiş olur.

-*- Felâk sûresini devamlı okuyan kimseye Allah’u Teala kolay yoldan rızık nasip eder. 

-*- Felâk sûresini devamlı okuyan kimse, İnsanların hasedinden kurtulduğu gibi, her türlü şer ve kötülüklerden de muhafaza edilir.

-*- Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas Suresi, Felâk sûresi ve Nas Surelerini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. Hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz.

-*- Son nefesini vermekte olan sekerat halindeki kimseye bu sure okunursa ruhu bedenden rahatça ayrılır. 

-*- Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytanların şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz bir uyku uyur.

-*- Sihir ve büyüyü tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için Felâk sûresi ve Nas sureleri 41’er defa okunmalıdır.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın