FEVATİHU’S SUVER

Surelerin Başlangıçları:

Kuranı Kerim’de sürelerin başlangıçlarının çok çeşitli olduklarını görürüz onları muhtelif gruplar halinde toplamak mümkündür. Celaleddin Suyuti bunları On gruba ayırmış ve onları şu başlıklar altında incelemiştir:

1- Allah’u Tealayı övme ile başlayan sureler: Bunların yekünü 14 dür. Beş yerde  “Elhamdülillah” iki yerde “Tebareke” 7 yerde “Tesbih” lafızlarıyle başlamaktadır.

Bu 14 surenin isimleri şöyledir. el-Fatiha, el-Enam, el-İsra, el-Kehf, el-Furkan, Sebe, Fatır, el-Hadid, el-Haşr,es-Saff,el- Cuma, el-Mülk, el-A’la dır.

2- Heca harfleri ile başlayan surelerdir ki, el-Huruful mukatta’a da bundan bahsedilmiştir Bunlar 29 surenin başında bulunmaktadır: 1-el-Bakara, 2-Ali İmran, 3-el-A’raf, 4-Yunus, 5-Hud, 6-Yusuf, 7-er-Rad, 8-İbrahim, 9-El-Hicr, 10-Meryem, 11-Ta Ha, 12-eş-Şuara, 13-en-Neml, 14-el-Kasas, 15-el-Ankebut, 16-er-Rum, 17-lukman, 18-es-Secde, 19-Yasin, 20-Sad, 21-Mu’min,  22-Fussilet, 23-eş-Şura, 24-ez-Zuhruf, 25-ed-Duhan, 26-el-Casiye, 27-el-Ahkaf, 28-Kaf, 29-el-Kalem süreleridir.

3- Nida ile başlayan sureler Kuranı Kerim’de 10 sure nida ile başlamaktadır bunlardan 5 tanesi hazreti peygamber 5 tanesi de ümmetin tercih edilmiş bu süreler şunlardır: 1-en-Nisa, 2-el-Maide, 3-el-Hac, 4-el-Ahzab, 5- el-Hucurât, 6-Mümtehine, 7-et-Talak, 8-et-Tahrim, 9-el-Müzzemmil, 10-el-Müdessir

4- Haber cümlesi ile başlayan sureler: Bunların adedi 21 dir.

1-el-Enfal, 2-et-Tevbe, 3-en-Nahl, 4-el-Enbiya, 5-el-Mu’minun, 6-en-Nur, 7-ez-Zümer, 8-Muhammed, 9-el-Feth, 10-el-Kamer, 11-er-Rahman, 12—Mücâdele, 13- el-Hakka, 14-el-Meariç, 15-Nuh, 16-Abese, 17-el-Kadr, 18-el-Beyyine, 19-el-Karia, 20-et-Tekasür, 21-el-Kevser sureleridir.

5- Yemin (kasem) ile başlayan sureler: Yeminle başlayan sureler 17 tanedir. 1-es-Saffat, 2-ez-Zariyat, 3-et-Tur, 4-en-Necm, 5-el-Kıyamı, 6-el-Mürselat, 7-en-Naziat, 8-el-Buruç, 9-et-Tarık, 10-el-Fecr, 11-el-Beled, 12- eş-Şems, 13-el-Leyl, 14-ed-Duha, 15-et-Tin, 16-el-Adiyat, 17-el- Asr, dır.

6- Şart ile başlayan sureler: Bunlar 7 suredir. 1-el-Vakıa 2-el-Münafikun 3-et-Tekvir 4-el-İnfitar 5-el-İnşikak 6-ez-Zilzal 7-en-Nasr dır.

7- Emir ile başlayan sureler: Bunlar 6 süredir: 1-el-Cin, 2-el- A’lak, 3-el-Kafirun, 4-el-İhlas 5-el-Felak 6-en-Nas surelerdir.

8- Soru ile başlayan sureler: 6 suredir Bunlar: 1-el-İnsan, 2-en-Nebe, 3-el-Gaşiye, 4-el-İnşirah, 5-el-Fil, 6-en-Nas

9- Dilek ile başlayan sureler Kuranı Kerim’de Dilek ile başlayan 3 tane sure vardır: 1-et-Tatfif, 2-el-Hümeze, 3-Tebbet.

10- ta’lil ile başlayan sure Kuran’da yalnız Kureyş Suresi ta’lil ile başlamaktadır.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın