GARİBU’L KURAN

Garibu’l Kuran Ne Demektir:

Garip kelimesi yabancı ve acib manasınadır. Lügat ilminde Kuran ve hadislerin yabancı kelimelerini, hadis ilminde peygamberin ashabından biri tarafından rivayet edilmemiş olan Münferit hadisleri, ve aruz ilminde el-Mütedarik denilen nadir bir vezni irae için kullanılan ıstılahtır.

Kuranı Kerim’deki garip kelimeler nadiren de olsa bulunmaktadır. Allah’ın kelamında Kureyş lehçesi  ekseriyeti teşkil etmekle beraber, diğer lehçelerden de birçok kelimelerin bulunmuş olması Garibul Kuran meselesini ortaya çıkartmaktadır.

Her Resule Allah’ın kelamı kendi ana dili ile nazil olmuştur. “Hangi millete peygamber gönderdiysek, onu ancak kavminin diliyle gönderdik ki, her şeyi onlara apaçık anlatsın.” İbrahim 4 Kuranı Kerim’in Arap dili üzerine nazil olduğunu gösteren başka bir ayette mevcuttur. “Hakikat biz onu (mânâsına) akıl erdiresiniz  diye, Arapça bir kuran olarak indirdik.” Yusuf:2 eş- Şuara Suresi:7 ve ez-Zuhruf süresi:3 cü ayetlerinde de Kuranı Kerim’in anlaşılabilmesi için Arapça indirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Kuranı Kerim’de yabancı kelimelerin mevcut olup olmadığı meselesi hayli itilaflara yol açmıştır. Bir kısım alimler Allahın Kelamında arapçadan başka tek bir yabancı kelimenin mevcud olmadığını iddia etmişlerdir. Bazı alimlerde kuranda yabancı kelimelerin mevcudiyetini kabul etmektedirler.

Bidayette sahabe bile,manasına nüfuz edemedikleri bazı kelimelerin mevcudiyetini zikretmişlerdir. Seçkin sahabeden olan Hz. Ömer, Abese süresindeki “ebben” kelimesinin mamasını bilmediğini itiraf etmektedir. Yine ibn Abbas da “fâtire’s-semâvâti”  kelimesinin manasını bilmediğini ve bunu iki arab köylüsünün bir kuyu başındaki çekişmeleri esnasında öğrendiğini itiraf eder.

Burada, Kuranı Kerimde bulunan garib kelimelerden bir kaç örnek vermek uygun düşecektir.

Sefih kelimesi Kinane lehçesinde câhil manasına gelir

Sâika kelimesi Umman lehçesinde Ölüm manasına gelir.

Riczen kelimesi Tayy lehçesinde Azab manasına gelir.

Musafaha kelimesi Kureyş lehçesinde Zina manasına gelir.

Garibul kuranla ilgili müstakil eserler yazılmıştır.

Kaynak : TDV Yayınları Tefsir usulu kitabından istifade edilmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın