Gizli Davet

GİZLİ DAVET
“İkra” ayeti kerimesinin nazil olmasından sonra, Resulullah (a.s.) başından geçen hadiseyi Hz. Hatice ve varaka bin Nevfel’e arz etti. Bunun üzerine Peygamber (as) tarafından davet edilmedikleri halde sırf arz etmesi ile ikisi de iman ettiler.

Ä°lgili resim“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut.Her türlü pislikten uzak dur” Müddessir:1-5 ayetlerinin nüzulü ile birlikte Resulü Ekrem hem kavmini davet etmek hem de namaz, taharet, tevhid, sabır ve putları reddetmekle mükellef oluyordu.

Bu teklifler, fetret-i vahiyden sonra gelen tekliflerdir. Bundan Önce “Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku…”Alak:1 ayetindeki Allah’ın adıyla okuma teklifinden başka herhangi bir teklif olmamıştı. Bu suretle ilahi teklif; tevhid,ibadet, davet ve sabır ile başlamış oldu.

Bu merhaledeki ibadetler, namaz kılmak, Kur’an okumak, Allahı zikir tefekkür etmek şeklinde özetlenebilir. Çünkü namaz, müddesir suresinin nüzülünü müteakiben emredilmiştir.

İslam tarihinde gizli davet çalışmaları Darü’l-Erkam, Ashab-ı Kiramdan Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın Mekke’de, Kabe’nin arsası, Harem’i içinde Safa tepeciğinin yanında bulunan evi yapılmaktaydı.

Peygamberimiz (a.s.) Kureyş müşriklerinden sakınarak Erkamın evinde gizlice toplanırlardı; yanına gelenleri orada İslamiyete davet ederdi. Peygamberimiz (a.s.), onlara orada Kuran-ı Kerim okur ve öğretirdi. Orada, topluca namaz da kılarlardı. Yüce Allah; dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar, üç yıl, Peygamberimiz (a.s.) işini gizli yürütmüştür.

Bu müddet içinde, yanına gelenleri Allah’ın birliğine inanmaya ve O’na ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insanlar Dârü’l-Erkam’a girip Müslüman olmuşlardır.

Darü’l-Erkam haremin içinde kalabalık bir çevrede oluşu; oraya giren, oradan çıkanların pek belli olmayışı; halk ile temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir.

Peygamberimiz (a.s.)ın Darü’l-Erkam’a girişi hadisesi, ilk sıralarda, Müslüman olanların Müslüman oluşu tarihlerine de esas teşkil etmiş: “Resulullah (a.s.)ın Darü’l-Erkam’a girip halkı orada İslamiyete gizlice davete başlamasından önce Müslüman olmuştu” denilerek tarih düşürülmüştür.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın