Halvet Evradı

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Halvete Girmek:

Halvet halinde iken okunması gereken dualar ve virdler vardır. Kendisine halvet yolu gözüken salik halvet yerine girdikten sonra  gündüzleri oruçlu geçirmeli, beş vakit namazlarını mümkünse cemaatle kılmalı namazın tüm şartlarına riayet etmelidir.

Her gece teheccüd namazını kılmalı, kuran okumalı, zikirle de meşgul olmalıdır. Gün doğduktan sonra; iki rekat işrak namazı kılınmalı, bu namazdan sonra iki rekat istiaze namazı kılmalıdır. Felak ve nas süreleri  okunması uygundur. Bundan sonra iki rekat istihare namazı kılmalı her rekatta bir ayetel kürsi ve yedi ihlas okunmalı.

Duha namazı kılınmalı altı veya on iki rekat namazı  arzu edilen süreler okunarak kılar. Duha(kuşluk) namazından sonra iki rekat keffaret namazı kılmalı üzerinize sıçraması muhtemel necaset için, her rekatta yedi kevser okumalı.

Tesbih namazı kılmalı bu namaza devam edilmeli bunu ister gece isterseniz gündüz kılınız. Halvet yolunu tutan herkesin bu namaza icab eder.

Şeyhin verdiği virdler yapılmalı ayrıca vermişse Seyfi duası okunmalı bir veya iki kere günde okunmaya devam edilmelidir.

Hizbü’s-Seyf – Hz Ali (r.a.) Kılıç Duası :

 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
Allâhümme entel melikül haggulllezî lâ ilâhe illâ ente,ente Rabbî ve ene abdüke,alimtü sûen ve zalemtü nefsî vağtareftü bi zenbî. fağfirlî zünübî fe innehû lâ yağfiruzzünûbeillâ ente,yâ Ğafûru yâ Şekûru yâ Kerîmu yâ Halîmu yâ Rahîm.Allâhümme innî ahmeduke ve ente lil hamdi ehlün alâ mâ hassastenî bihî min mevâhibirrağâibi,
ve evsalte ileyye min fedâilis sanâi-i, ve evleytenî bihî min ihsênike,
ve bevve’tenîbihî min mazinnetis sıdgi indek,
ve eneltenî bihî min minenikel vâsıleti ileyye,
ve ahsenteileyye fî külli vagtin minin difâil beliyyeti annî vettev fîgi lî vel icâbeti li duâî hîneünâdîke dâiyen ve ünâcîke râğiben ve ed’ûke mudârian musafiyen,
ve hîne ercûke fe ecidükefil mevâtıni küllihê lî câran hâdiran hafiyyen bêrran,
ve fil umûri nâsıran ve nâzıran ,
ve lil hatâyâ vez zünûbi ğâfiran,
ve lil uyûbi sêtiran,
lem e’dem ihsâneke ve avneke annîve birreke ve hayrake lî tarfete aynin münzü enzeltenî dêral ihtibâri vel fikri vel iğtibârili tenzura mâ ugaddimu ileyke li dâril garâri, fe ene atîguke yâ mevlâye min cemî-ilmedârri vel medâlli vel mesâibi vel meâibi vel levêzibi vel levêzimivel humûmilletîgad sêveratnî fîhel ğumûmu bi meârîdi esnâfil belâi ve durûbi cehdil gadâ-i.
ilâhî,lâ ezkuru minke illel cemîle,
ve lem era minke illet tafdîle,hayruke lî şâmilün,
ve sun-uke lî kâmilün,ve lutfuke lî kâfilün,
ve fadluke aleyye mütevâtirun,
ve niamuke indîmuttasılatün,lem tuhfir lî civârî,ve saddagte racâ-î,ve sâhabte esfêrî,ve ekramte ahdârî,ve şefeyte emrâdî,ve âfeyte evsâbî,ve ahsente ileyye müngalebî ve mesvâye,ve lem tüşmit bîağdâ-î,ve rameyte men ramânî,ve kefeytenî şerra men âdânî,fe hamdî leke vâsibun ve senê-îleke mütevâtirun dâimun mined dehri iled dehri bi elvânit tesbîhi vet tagdîsi vet temcîdivet tahmîdi,hâlisan li zikrike ve merdiyyen leke bi nâsi-it tevhîdi ve ihlâsit tefrîdive imhâdit tahmîdi bi tûlit teabbudi vet ta’dîdi,lem tuan fî gudratik,
ve lem tüşârek fÎ ulûhiyyetik,ve lem tuğlem leke mâiyyetün ve mâhiyyetün fe tekûne lil eşyâ-il muhtelifetimücânisen,
ve lem tuâyen izê hubisetil eşyâu alel azâimil muhtelifêti,ve lâ haragatil evhâmuhucubel ğuyûbi ileyke fe ağtagide minke mahdûden fî azametike;lâ yebluğuke buğdul himemi,ve lâ yenâluke ğavsul fitani,ve lâ yentehî ileyke basarun nâzırîne fî mecdi ceberûtike,irtefeat an sıfatil mahlûgîne sıfâtu gudratik,ve alâ an zikriz zâkirîne kibriyâ-u azametik,felâ yentegisu mâ eradte en yezdêde,ve lâ yezdêdu mâ eradte en yentegisa,ve lâ dıdde şehidekehîne fetartel halga,ve lâ nidde hatarake hîne bere’ten nufûse,kelletil elsünü an tefsîrisıfatike,ven haseratil ugûlü an künhi mağrifetike,ve keyfe yûsafu künhü sıfatike yâ Rabbüve ente Allâhul Melikül Cebbârul Guddûsüllezî lem tezel ezeliyyen ebediyyen sermediyyen dêimenfil ğuyûb,vahdeke lâ şerike lek,leyse ehadün ğayruk,ve lem yekun ilâhün sivâk,hâret fî bihârimelekûtike amîgâtü mezêhibit tefkîr,ve tevâda-atil mülûkü li heybetik,ve anetil vucûhu bi zilletil istikêneti li izzetik,vengâde küllü şey’in li azametik,vestesleme küllü şey’inli gudratik,ve hada-at leker rigâb,ve küllü dûne zêlike tahbîrul luğât,ve dalle hünâlikettedbîru fî tasârîfis sıfât,fe men tefekkera fî zêlike raca-a tarfuhû ileyhi hasîran ve agluhûmebhûten ve tefekküruhû mütehayyirâ.Allâhümme lekel hamdü hamden kesîran dêimen mütevêliyen mütevâtıran müttasiganmüttesi-an müstevsigan yedûmu ve lâ yebîd,ğayra mefgûdin fil melekût,ve lâ metmûsin fil meâlim,ve lâ müntegisin fil irfân,fe lekel hamdü alâ mekêrimikelletî lâ tuhsâ fî (elleyli iz edber.ves subhi izê esfer.) ve fil berri vel bihâri vel ğuduvvi vel êsâli vel aşiyyi vel ibkêri vez zahîrati vel eshâr,ve fî külli cüz’in min eczâil leyli ven nehêr.Allâhümme bi tevfîgike gad ahdartenin necât,ve cealte lî minke vilâyetel ismeti,felem ebrah minke fî subûği nağmâike ve tetâbu-i êlêik,mahrûsen leke fir raddivel imtinâi,mahfûzan leke fil men-ati veddifâ-i annî,velem tükellifnî fevga tâgatî,ve lemterda annî illê tâ-atî,fe inneke ente Allâhüllezî lâ ilâhe illâ ente,lem tağib ve lâ tağîbuanke ğâibetün,ve lâ tahfâ aleyke hâfiyeh,ve len tadılle ankefî zulmil hafiyyâti dalleh,innemâ emruke izê eradte şey’en en tegûle lehû kün feyekûn,emruke mâdin ve hükmüke hatmün.Allâhümme lekel hamdü misle mâ hamidte bihî nefseke ve hammedeke bihil hâmidûn,ve meceddeke bihil mümeccidûn,ve kebberake bihil mükebbirûn,ve helleleke bihil mühellilûn,ve azzemeke bihil muazzimûn,ve sebbehake bihil müsebbihûn,hattâ yekûne leke minnî vahdî fî külli tarfeti aynin ve egalle min zêlike mislü hamdi cemî-il hâmidîn,ve tevhîdi esnâfilmuvahhidîne vel muhlisîn,ve tagdîsi ecnâsil ârifîn,ve senê-i cemî-il mühellilîne vel musallînevel müsebbihîn,ve mislemâ ente bihî âlimun ve hüve mahmûdun ve mahbûbun min cemî-i halgıkeküllihim minel hayavânâti vel cemâdât,ve erğabu ileyke fî bereketi mâ entagtenî bihî min hamdik,femâ eysere mâ kelleftenî bihî min haggik,ve ağzame mâ veadtenî bihî alâ şukrik,ibtede’tenî bin niami fadlen ve tavlê,ve emertenî biş şükri haggan ve adlê,ve veadtenî aleyhied’âfen ve mezîdê,ve ağteytenî min rızgıke ihtiyaren ve rıdâ,ve se-eltenî minhü şükran yesîransağîrâ,iz necceytenî ve âfeytenî min cehdil belê-i,ve lem tüslimnî lisû-i gadâike ve belâ-ik,ve cealte melbesil âfiyeh,ve evleytenil bestate ver rahâ-e,ve sevvağte lî eyserel gasdi,ve dâ-afte lî eşrafel fadli mâ veadtenî bihî minel mehaccetiş şerîfeh,ve bellağtenî bihîve beşşertenî bihî mined deracetir rafîah,vestafeytenî bi ağzamin nebiyyîne dağveten,veerfaihim deraceten,ve efdalihim şefâ-aten,ve evdahihim hucceten, Muhammedin sallallâhüteâlâ aleyhi ve alâ âlihit tayyibînet tâhirîne ve sahbihil kirâmil berereti ecmaîne ve sellem,ve alâ cemî-il enbiyâi vel murselîn.Allâhümmağfirlî mâ lâ yeseuhû illâ mağfiratük,ve lâ yemhaguhû illâ af-vuk,ve lâ yükeffiruhû illâ tecâvüzüke ve fadluk,ve heblî fî yevmî hêzê ve leyletî hêzihî ve şehrî hêzêve senetî hêzihî yagînen sâdigan yühevvinü aleyye mesâibed dünyâ vel âhirati ve ahzânehümâ,ve yüşevvigunî ileyke ve yürağğibunî fîmâ indek,vektüb lî indekel mağfirah,ve belliğnil kerâmete min indek,ve evziğnî şükra mâ en’amte bihî aleyye,fe inneke entallâhül vâhidül ehadüs samedül mübdi-ür rafî-ul alîm,ellezî leyse li emrike medfe-un ve lâ an gadâ-ike men-atün,ve eşhedü enneke Rabbî ve Rabbu külli şey-in fâtırussemâvâti vel ardi âlimul ğaybi veş şehêdetil aliyyul kebîrul müteâl.
 
Allâhümme innî es’elükes sebête fil emri,vel azîmete aler rüşdi, veş şukra alâ niamike,ve eûzü bike min cevri külli câir,ve bağyi külli bâğin,ve hasedi külli hâsidin,ve mekri külli mâkirin,ve keydi külli kâidin,ve ğadri külli ğâdirin,ve şemâteti külli kâşihin.Allâhümme bike esûlu alel ağdâ-i,ve iyyâke ercû velâyetel ahibbâ-i vel evliyâ-i,felekel hamdü alâ mâ lâ estatî-u ihsâ-ehû ve lâ tağdîdehû min avâ-idi fadlike ve avârifirızgıke ve elvâni mâ evleytenî bihî min erfâdike,fe inneke entallâhüllezî lâ ilâhe illâ ent,elfâşî fil halgi hamdük,elbâsitu bil cûdi yedek,lâ tudâddu fî hukmik,ve lâ tünâze-u fîsultânike ve mülkike ve emrik,temliku minel enâmi mâ teşâ-ü,ve lâ yemlikûne minke illâ mâ türîd.Allâhümme entel mün-imul mufdilul gâdirul gâhirul mugtedirul guddûsü fî nûril gudsi,tereddeyte bil izzi vel alâ-i,ve te-ezzerte bil azmeti vel kibriyâ-i,ve teğaşşeyte binnûri ved dıyâ-i,ve tecellelte bil mehêbeti vel behê-i,lekel mennul gadîm,ves sultânuş şâmih,vel mülkülbâzih,vel cûdül vâsiğ,vel gudratül kâmileh,vel hikmetül bâliğah,fe lekel hamdü alâ mâ cealtenîmin ümmeti Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem,ve hüve efdalu benî âdemellezîne kerramtehümve hameltehüm fil berri vel behri ve razagtehüm minet tayyibâti ve faddaltehüm alâ kesîrinmim men halagte tafdîlê,ve halagtenî semîan basîran sahîhan seviyyen sêlimen muâfê,ve lemteşğalnî bi nugsânin fî bedenî an tâ-atik,ve lem temnağnî kerâmeteke iyyâye,ve husnü sanî-ikeindî,ve fadle menâihike ledeyye ve nağmâike aleyye fid dünyâ vel âhirati rızgâ,ve faddaltenîalâ kesîrin min halgıke tafdîlê,fe cealte lî sem’an yesme-u êyêtik,ve aglen yefhemul îmâne bik,ve basaran yerâ gudratek ,ve füêden yağrifu azametek,ve galben yağtegidu tevhîdek,fe innîlifadlike aleyye hâmid,ve leke nefsî şâkiratün ve bihaggike şâhideh,fe inneke hayyün gablekülli hayyin,ve hayyün bağde külli meyyitin,ve hayyün lem terisil hayâte min hayyin,ve lemtagta’ hayrake annî fî eyyi vagtin,ve lem tünzil bî ugûbêtin nigami,velem temna’ annî degâigalisami,ve lem tuğayyir aleyye ve sêigan niami, felev lem ezkur min ihsânike illâ afveke annîvet tevfîga lî vel isticâbete li duâî hîne rafa’tü savtî bi tevhîdike ve temcîdike ve tahmîdik,ve illâ fî tagdîrike halgî hîne savvertenî fe ahsente sûratî,ve illâ fî gısmetil erzâgi hîne gaddertehê lî,lekâne fî zêlike mâ yeşğalü şükrî an cehdî,fe keyfe izê fekkertü fin niamilletîetegallebü fîhê ve lâ ebluğu şukra şey’in minhê,felekel hamdü adede mâ hafizahû ilmuk,ve adedemâ vesiathu rahmetük,ve adede mâ ehâtat bihî gudratuk,ve ed’âfe mâ yestevcibuhû cemî-u halgik,Allâhümme fetemmim ihsâneke ileyye fîmâ bagiye min umrî,kemâ ahsente ileyye fîmâ medâminhü.Allâhümme innî es’elüke ve etevesselü ileyke bi tevhîdike ve temcîdike ve tahmîdikeve tehlîlike ve kibriyâike ve kemâlike ve tekbîrike ve tağzîmike ve nûrike ve ra’fetike verahmetike ve uluvvike ve vegârike ve mennike ve behêike ve cemâlike ve celâlike ve sultânikeve gudratike ve ihsânike vem tinânike ve nebiyyike ve itratihit tâhirîn,en lâ tahrimnî rifdekeve fadleke ve cemâleke ve fevâide kerâmetik,fe innehû lâ yağterike likesrati mâ gad neşertebihî minel atâyê avâ-igul buhli,ve lâ yengusu cûdeket tagsîru fî şükri niğmetik,ve lâ tünfidühazâineke mevâhibukel muttesiah,ve lâq tüessiru fî cûdikel azîmi minahukel fâigatül cemîletülcelîleh,ve lâ tehâfu dayme imlâgin fetükdiye,ve lâ yelhaguke havfu ademin fe yengusa min cûdikefeydu fadlik.
 
Allâhümmerzugnî galben hâşian hâdian dâriâ,ve bedenen sâbirâ,ve yagînen sâdigâ,ve lisenen zêkiran ve hâmidê,ve rizgan vâsiâ,ve ilmen nâfiâ,ve veleden sâlihâ,ve sinnen tavîlê,ve tevbeten magbûleh,ve aynen bêkiyeh,ve amelen sâlihâ,ve es’elüke rizgan halêlen tayyibê,ve lâ tüemminî mekrak,ve lâ tekşif annî sitreke,ve lâ tügannıtnî min rahmetik,ve lâ tüba’idnîmin kenefike ve civârik,ve eiznî min sehatike ve ğadabik,ve lâ tüeyyisnî min rahmetike ve ravhik,ve kün lî enîsen min külli rav’atin ve vahşeh,vağsımnî min külli helekeh,ve neccinîmin külli beliyyetin ve âfetin,ve ğussatin ve mihnetin ve şiddetin fid dârayni,inneke lâ tuhliful mîâd.Allâhümmerfa’nî velâ teda’nî,vedfa’ annî velâ tedfa’nî,ve ağtınî ve lâ tahrimnî,ve ekrimnî ve lâ tühinnî,ve zidnî ve lâ tengusnî,verhamnî ve lâ tuazzibnî,vensurnîve lâ tahzulnî,ve êsirnî ve lâ tü’sir aleyye,vesturnî velâ tefdahnî,vahfaznî velâ tüdayyi’nî,fe inneke alâ külli şey’in gadîr,ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihit tayyibînet tâhirîne ve sahbihil kirâmil berereti ecmaîn,yâ ZelCelâli vel ikrâm.Allâhümme mâ gadderte lî min emrin ve şerağtü fîhi bi tevfîgike ve teysîrik,fe temmimhülî bi ahsenil vücûhi küllihê ve aslahihê ve asvebihê,fe inneke alâ mâ teşê-ü gadîrun ve bil icâbeti cedîr,yâ men gâmetis semâvâtü vel eradûne bi emrihî,yâ men (yümsikus semâ-e en tega-aalel ardi illâ bi iznihî), yâ men (emruhû izê erâde şey’en en yegûle lehû kün feyekûn . fe sübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi turceûn.).Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihit tayyibîne ve ıtratihit tâhirîneve ashâbihî ecmaîn,velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.[Allâhu Ekber,Allâhu Ekber,Allâhu Ekber,lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber,Allâhu Ekber ve lillâhil Hamd 
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın