Hatim Okunması

Hatmi şerif yapılması tüm salih kullar tarafından tavsiye buyrulmuştur. Kuranı kerim dertlilere deva, hastalara şifadır. Manayı düşünerek okunan kuranın hazzı farklıdır. Kuranı kerim okunduğu şey içindir. Niçin okunursa o hususta manevi büyük tesiri vardır. Büyük tesirler icra eder. O keskin bir kılıç gibi keser atar. Ayda bir hatim yapılması güzel olur.

Allah Resulü buyurmuştur ki, “Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir, öyleyse, Kur’an’la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak, düşünebiliyor musunuz?” (Ebu Davud Vitir, Kütübü Sitte Hadis No: 423).

Ebû Ümâme ra. rivayet ediyor: “Ben, Resûlullah sav: ‘Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir’ buyururken işittim” demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 249, 251).

Fudayl b. İyaz hazretleri “Kuran’ın taşıyıcısı, İslam bayrağının taşıyıcısıdır”der.

Süfyan-ı Sevri hazretleri ise “Bir kişi Kuran okuduğu zaman, melekler onun iki gözü arasını öper. Okuyana hürmet ve okuduğuna tazim için melekler adem oğlundan Kur’an dinlemeye en ziyade aşıktır” der (İmam-ı Gazali, İhya 1/281).

Hz. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır” (Müslim, Müsâfirîn 269, İbni Mâce, Mukaddime 16.) Zira Kur’an-ı Azimüşşan, Hak ile batılı ayırt eden bir söz ve Allah’ın sımsıkı sarılmamızı emrettiği sağlam ipidir.

Allahü Teâlâ, Kur’an’ı dertliler için deva, kalplerin pasını silmek için cila, ders almak isteyenler için nasihat, Hakk’a ulaştıran hidayet rehberi ve abidler için feyiz kaynağı kılmıştır. Kur’an-ı Mübîn, kitapların en şereflisi; benzeri olmayan bir nur; hastalara şifa, kalplerin inşirah bulduğu bir burhandır. Onun belagatından daha kuvvetli; fesahatinden daha üstün; ifadelerinden daha güzel; tilavetinden daha tatlı başka bir kitap yoktur. O, Allah’ın kelamı, Hz. Muhammed Mustafa’nın mucizesidir. Ona tutunan doğru yolu bulmuş, Ondan sapan da Allah’ın lütuf kapısından kovulmuştur. O sebeple, kâmil bir hafız olmak için ne kadar çok meşgul olunursa, maddi ve manevi o kadar çok fayda elde edilir. Zira bir hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an’ı verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse; diğeri de Allah’ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.” (Buhari, İlim 15; Müslim, Müsafirîn 266-268).

“ Allah’ın kitabını okumaya devam edenler,    namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve âşikâr infak edenler kat’iyen kesat bulmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz olarak verir. Onlara fazlından ziyadesini de verir. Şüphesiz O çok bağışlayıcı, çok nimet vericidir”.

Kur’an okuyan ve okutanların, Allah’ın özel melekleri ile beraber olduğu belirtilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Kuran’ı ezberleyerek okuyan hafız kişi Es-Seferetül Kiram (vahiy getiren) meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiği halde Kur’an okuyana ise iki kat ecir vardır”. (Buhari, Kitabüt Tefsir, 458).

Yine benzer bir Hadiste, “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, Üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah (cc) onları kendi nezdindekiler arasında anar. ”buyrulmuştur (Müslim, Zikr 38; Ebû Davut, Vitir 14;Tirmizi, Kıraat 12).

Efendimiz (sav) “Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz” dedi. “Gözlerin nasibi nedir, ey Allah’ın Resulü?” diye sorulunca Resulullah (sav); “Mushafa bakmak, (Kur’an ayetlerini) tefekkür etmek ve inceliklerinden ibret almaktır.”buyurdu.(Ayni, Umdetül Kari, IX,336).

Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü, Allah’a hangi amel daha sevimlidir?” diye sordu. Resulullah (sav): “Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan” cevabını verdi. “Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir ya Resulallah?” diye ikinci kez sorunca: “Kur’an’ı başından sonuna okur, (hatmeder), bitirdikçe yeniden başlar” cevabını verdi. (Sahihi Buhari, Hadis No: 421).

Resulullah (sav), buyurdular ki: “Aziz ve celil olan Allah diyor ki: “Kim, Kur’an-ı Kerim’i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğinden fazlasını veririm” (Kütübü Sitte Hadis No: 422)

Fahri Âlem Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Muhakkakki Allahü Teâla (cc), Kuran okuyucusunu, cariyesinin şarkısını dinleyen kimseden daha fazla dinler” (İbni Mace, İbni Hibban).

Sevgili Peygamberimiz (sav), buyurdular ki: “Kişinin Mushafsız okuması bin derece, Mushafa bakarak okuması ise iki bin derece fazladır.” (Şerhu Camiu’s-Sağir, IV, 513).

Resulü Ekrem Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Ümmetimin en üstün ibadeti Kuran okumaktır”. (Ebu Nuaym, Nuaym bin Beşir’den).

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), buyurdular ki: “Kuran ehli, Allah’ın (cc) ehli ve havas kullarıdır” (Nesai, İbni Mace, Hâkim).

Âlemlere Rahmet Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Sizin en fazîletliniz Kur`ân öğrenen ve öğretendir”(Sahih-i Buhari, Hadis No: 1776)

Habibullah (sav) buyurdular ki: “Evlerinizi namaz ve Kur’an okumakla süsleyiniz.” (El-İtkan, 1, 105).

Resulullah (sav), şöyle buyurdular: “Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen Kur’an’ı okusun.” (Ez-Zer-keşi, el-Burhan, 1,424).

Hatemül Enbiya (sav) buyurdular ki: “Kur’an zenginliktir. O varsa fakirlik olmaz. O yoksa zenginlik olmaz.” (Es-Suyuti, el-İtkan, IV, 103).

Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz, şöyle buyurdular:“Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur’an okumaktır.” (El-İtkan, 1,105)

Resulullah (sav);”Kur`an-ı Kerim`i ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar, salı verirse deve çeker gider.” (Kütübü Sitte Hadis No: 904).

Peygamber Efendimiz (sav);”Kur`an-ı Kerim`i sesinizle güzelleştirin.” (Kütübü Site Hadis No: 906).

Âlemlere Rahmet (sav) şöyle buyurdular: “Hafızasında Kur`an`dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir.” (Kütübü Sitte Hadis No: 431).

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın