HAYVANLARIN ZEKATI

Hayvanların Zekatının Meşruluğu:

“Onların mallarından sadaka (zekât) al…” (et-Tevbe 9/103) Kaynakların ittifakla haber verdiğine göre Hz.peygamber zekata tabi olan mallarla onların nisab ve nisbetlerini gösteren uzun bir vergi tarifesi kaleme aldırmış, fakat onu gereken yerlere gönderemeden vefat etmiştir. Bu vergi tarifesi Hz. Ebu Bekir ve Ömer devirlerinde uygulamaya konmuştur. (Buhârî, “Zekât”, 37).

Hayvanlardan Zekat Vermenin Fatz Olmasının Şartları:

Fakihler hayvnların zekatının farz olması için beş şart ileri sürmüşlerdir.

1- Deve, sığır ve koyun gibi hayvanlar evcil olmalı, yabani olmamalıdır.

2- Hayvanlar, sünnette açıklandığı şekilde şer’i nisaba ulaşmalıdır.

3-4- Sahibinin müilkiyetinde olarak hayvanlar üzerinden bir sene geçmelidir.

5- Yılın büyük kısmında hayvanlar saime, yani otlak hayvanı olmalı, evde yulaf, yem vs. ile beslenen hayvanlardan olmamalıdır. Ziraatta ve benzeri işlerde kullanılan hayvanlardan olmamalıdır.

Dayandığı delil, “Otlakta yayılan develerin her kırk tanesinde üç yaşına girmiş dişi bir deve vermek gerekir.” (Ebu Davud) hadisi ile “Koyunlar kırk tane olunca yüz yirmiye kadar bir koyun vermek gerekir.” (Buhari- Ebubekir (ra)’den rivayet edilen) hadisidir. Sığırlar, develerle koyunlara kıyas edilir.

Hanefiler ve Hanbelilere göre: Otlakta yayılan hayvanlar, yılın çoğu mevsimlerinde otlaklarda üremek, süt elde etmek yahut beslemek için otlatılan hayvanlardır. Eğer bu hayvanlar kesim yahut yük taşımak, veya binmek, veya ziraatte kullanmak için yetiştiriliyorsa bunlardan ötürü zekat vermek gerekmez. Eğer ticaret için otlatırsa ticaret zekatı vermek gerekir, Az bir zaman yem verilmesi otlak hayvanı olması keyfiyetine zarar vermez. Çünkü hüküm çoğunluğa göre verilir. Eğer bir kimse hayvanlarını yılın yarısında veya yarıdan fazlasında yem ile beslerse bunlardan zekat vermek gerekmez. İmameyn atlardan zekat vermek gerekmez demişlerdir fetva da böyledir.

Zekat Vermek Farz Olan Hayvanlar Ve  Nisapları:

Deve, sığır ve koyunlardan zekat vermek farzdır. Ticari olanlar hariç atlardan zekat vermek gerekmez.

Develerin Zekatı:

5’ten 9’a  kadar 1 adet Koyun Hanefîler’e göre 121. deveden sonra tekrar baştan başlanır
ve ödenecek zekat ilkinde olduğu gibi hesap edilir.
10’dan 14’e kadar 2 adet Koyun
15’ten 19’a  kadar 3 adet Kotun
20’den 24’e kadar 4 adet Koyun
25’ten 35’e  kadar 1 adet 2 yaşında dişi deve
36’dan 45’e kadar 1 adet 3 yaşında dişi deve
46’dan 60’a  kadar 1 adet 4 yaşında dişi deve
61’den 75’e kadar 1 adet 5 yaşında dişi deve
76’dan 90’a  kadar 2 adet 3 yaşında dişi deve
91’den 120’ye kadar 2 adet 5 yaşında dişi deve

Koyunların Zekatı:

Hz. Peygamber’in hadislerinde koyun nisbetleri ve bu nisbetlerde ödenecek zekat miktarı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Buhârî, “Zekât”, 38):

1’den 39’a kadar (zekattan muaf)
40’tan 120’ye kadar  1 Koyun
121’den 200’e kadar 2 Koyun
200’den 399’a kadar 3 Koyun
400’den 500’e kadar 4 Koyun

koyun ve inek sürüleri ile ilgili görsel sonucu

Sığırların Zekatı:

Sâime olan sığırlarda zekat nisabı 30 sığır olup, bundan azı için zekat gerekmez. 30 sığırdan 40 sığıra kadar, zekat olarak iki yaşına basmış erkek veya dişi bir buzağı verilir. 40 sığırdan 60 sığıra kadar, üç yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana verilir. Tam 60 sığır olunca, birer yaşını bitirmiş iki buzağı verilir. Sonra her otuz sığırda bir buzağı ve her 40 sığırda bir dana verilmek suretiyle hesap edilir.Zekat verme bakımından sığır ile manda arasında fark yoktur ve bunlar bir cins sayılır. Bir kimsenin 20 inek ve 10 mandası varsa, 30 sığırlık zekat nisabına sahip olmuş kabul edilir.

Ä°lgili resimAt, Katır Ve Eşeklerin Zekatı:

Yük taşımakta kullanılan katır ve eşekler için, zekat yoktur. Bu hususta Resûl-i Ekrem (sav)’e sual sorulmuş ve Resûl-i Ekrem (sav) de: “Onlar hakkında bana herhangi bir vahiy gelmedi” hükmünü beyan buyurmuştur. Ancak bunlar da ticari niyetle beslenirse zekata tabi olur.

Ebû Hanîfe ve öğrencisi Züfer’e göre ise, “nesli elde edilip ileride satılmak maksadıyla, erkeği dişisi karışık bir halde yaşayan, senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren (sâime) atlar ya at başı 1 dinar veya atların değerini hesaplayıp ticaret malından olduğu gibi her ikiyüz dirhemden beş dirhem zekat verir. Bu günün şartlarında hesaplanan değerileri  üzerinden 1/40 (% 2.5) nisbetinde zekata tabi tutulur.”

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın