Hz. Muhammed (sav) Nesebi Ve Ashabı

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah (A.S.)’n Nesebi:

İmam Buhari, Resulullah (a.s.)’in nesebinden bahsederek şöyle demiştir:

“Nebi (s.a.v); Muhammed ibn Abdullah ibn Abduimuttalib ibn Haşim ibn Abdu Menaf ibn Kusay ibn Külab ibn Mürre ibn Ka’b ibn Lüey ibn Galib ibn Fihr ibn Malik ibn en-Nadr ibn Kinane, ibn Huzeym ibn Müdrike ibn İlyas, ibn Mudar ibn Nezzar ibn Ma’d ibn Adnan’dır.” (Rezin bu rivayetin ibn Abbas’a ait olduğunu zikretmiştir.)

Hz. Muhammed (a.s.)’in nesebi, neticede Hz. İbrahim (a.s.)’e uzanır.Bazı neseb bilginleri Adnan ile Hz. İbrahim (a.s.) arasında Resulullah (a.s.)’ın 40 tane dedesinin bulunduğunu kabul ederler.

Hz. Muhammed, Hz.İbrahim (a.s.)’in oğlu Hz. İsmail (a.s.)’in oğullarındandır. Bundan sonra Hz. Adem’e varıncaya kadar içeresinde büyük nübüvvet ve risaletlerin parladığı Hz. İbrahim (a.s.)’in soyuna dahil olur. Ancak Hz.İbrahim (a.s.)’in soyu Araplara sadece oğlu Hz. İsmail (a.s.) vasıtasıyla bağlanır. Çünkü Hz. İbrahim onu annesiyle beraber Mekke-i Mükerreme’de ağaçsız ve yeşilliksiz bir vadiye yerleştirmişti. Nitekim bu husus Kur’an ve sahih sünnet ile sabittir.

Resulullah (A.S.)’ın İnsanların En Hayırlısı İçinden Seçilmesi:

İmam Tirmizi, Abbas ibn Abdulmuttalip (r.a.)’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Ey Allah’ın Resulü, Kureyş oturup aralarında neseblerini (soyluluklarını) görüştüler, seni de süprüntü yerde biten hurma ağacına benzettiler, dedim.

Bunun üzerine Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu. “Allah, mahlukatı yarattı ve beni mahlukat fırkalarının hayırlısını teşkil eden insandan ve iki fırkanın (Arap ve Acem’in) en hayırlısından kıldı. Sonra hayırlı kabileleri yarattı ve beni en hayırlı kabile Kureyş’den kıldı. Sonra hayırlı aileleri yarattı ve beni en hayırlı aile Beni Haşim’den kıldı. Bu sebeple ben kişi olarak onların en hayırlısı, aile olarak da onların en hayırlısıyım.”

Allah Cc.’nın Resulullah (A.S.)’ı Ve Ashabını Tezkiye Etmesi:

İmam Ahmed bin Hanbel, Abdullah bin Mesut (r.a.)’dan şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Şüphesiz ki; Allah bütün insanların kalplerine nazar etti. Nihayet Muhammed (a.s.)’in kalbinin, insanların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. Bu sebeple Onu kendisi için seçti. Ve Onu risaletiyle görevlendirdi. Muhammed (a.s.)’in kalbinden sonra diğer insanların kalplerine baktı. Nihayet ashabının kalplerini insanların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. Bu sebeple onlar: Nebi’sinin, onun dinini müdafaa için çarpışan vezirleri kıldı. Bu nedenle Müslümanların güzel gördükleri şeyler, Allah katında da güzeldir, Çirkin ve kötü gördükleri şeyler ise Allah katında da çirkin ve kötüdür.”

Kaynak: Said Havva El- Esas Fis’ Sünne

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın