İCAZÜL KURAN

İcazül Kuran Nedir

Lugatta İhlas kelimesi aciz bırakmak manasına gelir. Bir şeyin benzerini yapmaktan muhatabı aciz bırakan şeye de mucize denir. Bu bakımdan Kuranı Kerim Hz Peygamberin en büyük ebedi mucizesidir.

“Hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki, ona, insanları imana getirecek bir ayet verilmemiş olsun bana verilen Allah’ın gönderdiği vahiydir. Onun için kıyamet günü ümmetimin sayıca diğerlerinden çok olmasını ümit ediyorum.” Demiştir.( Sahih Buhari)

Kuran yaratıcının kelamıdır, mahlukun sözleri asla onu taklid etmeye muktedir olamaz ve olamayacaktır da, Allah kelamını ve peygamberini koruyacaktır. Kuranı Kerim’in insanlığı aciz bırakan yönü, yani onun i’cazı, ona benzer veya ona yakın bir eserin meydana getirilememesinde aranmalıdır.

Kuranın icazı pek çok yönlerde tescil eder.  Onun icazını sadece dili, üslubu ve fesahatınde aramak hatadır. Onun telifi, ihtiva ettiği ilimler ve maarif, kevni ilimlerindeki yeri, ıslah siyaseti, gaybi haberleri, Peygamberi azarlayan âyetlerinin bulunuşu, peygamberin bile ona benzer bir eser meydana getiremeyişi gibi daha çok yönlerde icaz alınabilir.

Ä°lgili resimDil ve üslup yönünden:

Bizzat Kuran’ın kendisi bütün insanlar bir araya gelip çalışsalar kendine benzer bir eser meydana getirmekte aciz kalacaklarını söyler.  “De ki: “Yemin ederim, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.” İsra:88

Kuran’ı telif yönünden icazı:

Kuranı Kerim yirmi üç senede parça parça nazil olmuş, nazil olan ayetleri hazreti peygamber bu ayeti falan yere koyunuz şeklinde emir vererek yerleştirmiştir.

Kur’an’ın ihtiva ettiği ilimler yönünden icazı:

Şüphesiz Kuran’da ilim adamlarını, filozofları, fakihleri aciz bırakan hususların, Ümmü bir peygambere nazil olması mucize değil midir.

Beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılama yönünden icazı:

Kuran insanların akidesini, ibadetlerini, ahlaklarını ıslah edip kardeşliği ve üstünlüğün ancak takva da olduğunu bildirmesi, adaleti temsil etmesi, mali işleri ıslah, kadın ve zayıfları himaye, akıl ve fikirleri hürriyete kavuşturması gibi hususlar.

Tabiat İlimleri Yönünden İcazı:

Kuran tabiat ilimlerini kendisine konu yapmamıştır. Çünkü onlar gelişme ve Tekamül kanununa tabidirler. O, ancak ibret için zaman zaman bu ilimlere temas eder.

Gayb Haberleri Yönünden İcazı:

Kuranı Kerim insanların bilmeye imkan bulamadıkları gayp haberlerini ihtiva etmektedir. Geçmiş milletlerini haberleri, geçmiş peygamberlerin haberleri, Rumların iranlılarla harbi ve Allah’ın Peygamberi ve Kuran’ın korunacağına dair haberler İstikbal’le delalet eden gaybi haberler dir.

Ä°lgili resimKur’an’ın Peygamber tarafından tebdil edilmemesi yönünden icazı:

Müşrikler yaptıkları kötülükleri takbih etmiyen bir Kuran istiyorlardı. “Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, “Bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir” dediler. Onlara şöyle de: “Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur, ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım.Yine de ki: “Allah (öyle) dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz; o gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım, siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz?” Yunus: 15-16

Netice Olarak:

Kuranı Kerim’in icaz yönleri pek çoktur. O Müslümanlar için mukaddes bir kitap Hz Peygamber nübüvvetini ve risaletini teyit eden en büyük mucize olmuştur. Gönüllere hoş gelen, müşahade ve düşünmeye davet eden insanın duygu ve ruhuna hitap eden üslubu, bünyesinin diğer eserlerden farklı oluşu, bedii güzelliklerine ilaveten tabii güzellikleri, mücerredi müşahhas, zihinde gaip olanı önünde hazır yapan meseleleri, güzel hitapları, müstesna ikna sistemi, delillerinin kuvveti, mantığının üstünlüğü,  akılları birdenbire çelen ve nefisleri meftun eden ruhi sihirli cazibesiyle Kuranı Kerim, hangi zaman ve mekanda olursa olsun o daima ebedi bir mucize olarak taptaze önümüzde duracaktır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın