İfrad Haccı

ifradın keyfiyeti:

Yalnızca hac için ihrama girmek, haccını bitirmeden de umre yapmamak.

İfrad Haccı Nasıl Yapılır:

İhramdan önce gusleder veya abdest alır. Ama gusül en faziletlisidir. Yeni veya yıkanmış  İzar ve Rida giyer, kokulanır, kerahat vakti değilse iki rekat ihram namazı kılar ve: “Allah’ım! Ben haccetmek istiyorum, bunu bana kolay kıl ve benden kabul eyle” diye dua eder. Sonra namazın ardından telbiye getirir. Bu telbiye ile hacca niyet eder. Namazların ardından çokça telbiye getirir. Tüm iniş çıkışlarda, bineklerin üzerinde, kafilelere rastladığında, seher vakitlerinde aynı şekilde sık sık telbiye getirir.

Niyet ederek telbiye getirdi mi artık ihrama girmiş ve ihram yasakları da başlamış demektir. Bundan böyle Allah’in yasakladığı kötü sözlerden, cinsî ilişkiden, uygunsuz davranışlardan, gereksiz tartışma ve mücadelelerden uzak duracaktır. Avlanmak şöyle dursun, her hangi bir av hayvanının yerini bile göstermeyecektir de. Dikişli elbise ve mest giymesi, başını, yüzünü örtmesi, koku sürünmesi, tırnak kesmesi, vücudundan her hangi bir şekilde kıl kesmesi veya koparması da yasaktır.

Sabunsuz yıkanmasında bir beis yoktur. Zira sabun bir tür kokudur. Bir binanın ve şemsiyenin gölgesinden yararlanmasında ve beline parasını koruyabileceği bir kemer veya kuşak takmasında da beis yoktur.

İfrad Haccı Yapanın Mekke Geldiğinde Yapacakları:

Mekke’ye girdiğinde, önce eşyasını yerleştirir, sonra Hanefilerin zikrettiği gibi Babu’s-Selâm’dan girerek işe Mescid-i Haram’dan başlar. Giriş sırasında son derecede saygılı ve huşu içinde olur. Beytullah’in azamet ve şerefini düşünür ve dikkatinden uzak tutmaz. Beyt’i gördüğünde üç kere tekbir ve tehlil getirir. Istediği duaları okur. Çünkü o an kabule en uygun andır.

Sonra Mekkeli olmayanlar kudüm tavafı yaparlar. Çünkü bu tahiyyetu’l-beyt Beytullah’ı selamlama demektir. Tavafa Haccrü’l-esved’den yani yüzünü ona dönerek başlar. Tekbir ve tehlil getirir, Şöyle der: Allah’tan başka ilâh yok ve Allah en büyüktür. Allah’ım! Selam sensin, selam ancak senden ve selam sana döner. Rabbimiz! Bizi selamla selamla. Allah’ım! Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, ahdine sadık kalarak ve Peygamberin Muhammed (as)’in sünnetine uyarak.” der.  Namazdaki gibi ellerini kaldırır, ellerinin içi ile Hacerül-esved’i istilam eder, eğer her hangi bir Müslümana eziyet vermiyorsa bütünüyle ona döner.

Sonra Kabe’yi soluna alarak tavaf eder. Kâbe’yi tam yedi defa tavaf eder. Yedi defa, yani yedi şavt. Kâbe’yi tavaf ederken Hatim (Hicr)’in arkasından dolaşır. Her şavtta Rüknü yemanî yi ve Haccer’i yanlarından geçerken istilâm eder. Tavafı daima başlarken yaptığı gibi istilâm ile bitirir. Sonra Makamı İbrahim’de veya Mescid’in müsait bir yerinde mekruh olmayan bir vakitte namaz kılar.

Mekkeliler kudüm tavafı yapmazlar.İhramlı bir kimse Mekke’ye girmeden doğruca Arafat’a gitse ve orada vakfe yapsa kudüm tavafı kendisinden düşer, bunu terkinden dolayı da hiç bir şey gerekmez. Sonra Safa ile Merve arasında yedi sa’y yapar. Her ikisini de çıkar, Beyt’i karşısına alır, tekbir ve tehlil getirir, Peygamber (a.s.)’e salat ve selam getirir. Dilediğince dualar okur. Ancak sa’ye Safa’da başlar ve Merve’de bitirir, sa’y sırasında iki yeşil mil arasında süratlenir.

Bu arada ihramlı olarak Mekke’de konaklar. Her fırsatta Beyt’i tavaf eder.

Ä°hram ile ilgili görsel sonucuİfrad Haccı Yapanın Mina Ve Arafat’ta Yapacakları:

Zilhiccenin sekizinci günü Mina’ya çıkar ve orada geceler. Burada beş vakit namaz kılar. Zilhiccenin dokuzuncu günü Arafat’a hareket eder. Burada imamla veya tek başına Nemire mescidinde cem-i takdim yoluyla birleştirerek ve kısaltarak öğle ve ikindi namazlarını tek ezan ve iki kametle kılar. Bu arada hutbeyi dinler. Vakfeden önce yıkanması müstehaptır.

Sonra vakfe yerine yönelir ve Cebel-i Rahmet yakınında vakfe yapar. Arafat’ın tamamı, Urane vadisi hariç, vakfe yeridir. İmamın Arafat’ta bineği üzerinde vakfe yapması uygun olur. İmam böylece dua eder ve insanlara hac ibadetlerini anlatır. Bu arada duada titiz davranması ve gayret harcamak lazımdır. Burada bir noktaya dikkat çekelim: Arafat’ta güneşin zevâli ile kurbanı bayramı günü fecrin doğuşu arasında vakfeye yetişen bir kimse hacca da yetişmiş sayılır. Diyelim ki, bir kimse Arafat’a uykulu veya baygınlık halinde geldi ya da oranın Arafat olduğunu bilmeden uğradı, bu Hanefilere göre vakfe olarak kabul edilir.

İfrad Haccı Ve Müzdelife :

Güneş battığı zaman imam hacılarla birlikte ve sükunet içinde Me’zemeyn yolu ile döner ve Müzdelife’ye gelerek buraya inerler. Müstehap olan Kuzah dağının (Meş’ari Haram) yakınına inmeleridir. İmam burada, Hanefilere göre tek ezan ve tek kametle hacılara akşam ve yatsı namazlarını cem-i te’hir yolu ile ve yatsı namazını da kısaltarak kıldırır. Ebu Hanife ve Muhammed’e göre akşam namazını Müzdelife yolu üzerinde kılmak caiz değildir. Kıldığı takdirde eğer fecir doğmamış ise iade etmelidir.

Kurban bayramı günü fecir doğduğunda imam insanlara vakfe dolayısıyla sabah namazını alaca karanlıkta kıldırır. Sonra bir an da olsa Müzdelife’de vakfe yapar. Bu, Hanefilere göre vaciptir. Bu vakfenin vakti de fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadardır. Tabii, imamla birlikte diğerleri de vakfe yaparlar. Böylece dualar edilir, tekbir tehlil ve telbiye getirilir, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e salavat getirilir. Müzdelife’den yetmiş adet çakıl taşı toplanır.

ifrad haccı ile ilgili görsel sonucuMinada Yapılacak Görevler:

Müzdelife’nin tamamı, Muhassir vadisi dışında (Mina ve Müzdelife arasında bir vadidir) vakfe yeridir. Sonra imam, insanlarla birlikte güneş doğmadan önce hareket eder ve birlikte Mina ya gelirler. Böylece, vadi içinde yedi çakıl taşı ile Akabe cemresi atılır. Her cemre ile birlikte tekbir getirilir. Sonunda durulmaz, çünkü bundan sonra cemre yoktur. Eğer tıraştan önce atmışsa ilk taşla birlikte telbiyeyi keser. Şayet, taş atmadan önce tıraş olursa telbiyeyi keser. Çünkü telbiye ihramdan çıktıktan sonra sabit değildir.

Sonra, eğer isterse nafile kurban keser. Çünkü yaptığı ifrad haccıdır. Daha sonra saç tıraşı olur veya parmak ucu kadar kısaltma ile yetinir. Ne var ki saclarının tamamen tıraş, kısaltmadan daha faziletlidir. Böylece, ona hanımı dışında (Malikilere göre av ve koku da hariç) her şey helal olur.

Bayram veya bayramdan bir veya iki gün sonra Mekke’ye gelir ve yedi şavt olarak ziyaret tavaft (farz tavaf) yapar. Sonra, eğer kudüm tavafı ardından sa’y yapılmamışsa bu defa Safa ile Merve arasında sa’y yapar. Tavafın ilk üç şavtında erkekler remel yapar. Yani hızlı adımlarla tavaf ederler Ayrıca ardından sa’y yapacaksa bu üç şavtta ridasını sağ omuzunu açık bırakacak şekilde örter. Çünkü adımları hızlandırmak ve sağ omuzu açık tutmak, sonrasında sa’y olan tavaflar için sahih bir uygulamadır.

ifrad haccı ile ilgili görsel sonucuTavafı üç günden (bayram günü ile birlikte ondan sonraki iki gün) sonraya ertelemek mekruh olur. Ertelediği takdirde, Ebu Hanife’ye göre kurban gerekir.

Sonra Mina’ya döner ve orada cemre atmak gayesiyle konaklar. Cemrenin vakti ise kurbanın ikinci gününün zevalinden sonrasıdır. Bunun için de önce Hayf Mescidini izleyen cemreden işe başlar ve yedi çakıl taşı atar. Her taşla birlikte tekbir getirir ve sonunda durur, duada eder. Çünkü bundan sonra da cemre vardır. Sonra orta cemreyi atar ve durur, dua eder. Daha sonra Akabe cemresini atar, fakat bundan sonra başka cemre olmadığı için durmaz.

Üçüncü günde ise güneşin zevalinden sonra üç cemreyi atar. Bu durumda Mekke’ye hemen dönebileceği gibi, orada kalıp güneşin zevalinden sonra dördüncü günde üç cemreyi de atabilir. Ebu Hanife’ye göre dördüncü gün fecrin doğuşundan ve güneşin zevalinden önce cemre atmak caizdir, Mekke’ye dönmesi halinde Muhassab’a iner.

Hacı Mekke’den ayrılmak istediğinde Beyt’i veda veya sadr tavafı olarak ve remelsiz (adımlarını hızlandırmaksızın) bir şekilde yedi şavt halinde tavaf eder. Bu Malikilerin dışındaki cumhura göre ve Mekke’lilerin haricindeki kimseler için vaciptir. Sonra artık hac ibadetlerini bitirdiği için memleketine döner.

Kadınların Ve Hünsaların Durumu:

Kadınlarla hünsa-i müşkil olanlar bütün bu işlerde erkek gibi hareket ederler. Ancak onlar başlarını açmaz, yüzlerini açarlar, telbiye getirirken seslerini yükseltmezler. Tavafta reml (hızlı adımlarla tavaf) yapmazlar, aynı şekilde sa’y sırasında iki yeşil milin arasında da hızlandırılmış adımlarla yürümezler, Saçlarını tıraş etmeyip sadece kısaltırlar. Kadın yine bu ibadetler sırasında dikişli elbise ve mest giyebilir. Hayızlı veya loğusa olması halinde Beyti tavafın dışında öteki hac ibadetlerinin tamamını yapabilir. Yalnız tavaf için temizlik halini bekler.

Kadın ihram sırasında adet görürse  yıkanır ve ihramlanır. Arafat’ta vakfe ve ziyaret tavafını yaptıktan sonra adet görürse, Mekke’den öylece döner ve veda tavafını terk ettiği için bir şey gerekmez.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın