İnsan suresi

Bismillahirrahmanirrahim

İnsan suresi hakkında

Kuran-ı Kerim’deki sıralamaya göre 76. Suredir. Mufassal sureler kısmının 7. Grubundaki ikinci ve son suredir. Bu sureye ed-Dehr, el-Ebrar, el-Emac ve Hel Eta suresi de denir.31 ayetten oluşur. Mekke’de nazil olmuştur. 

İnsan Suresi Konusu:

İnsan (Dehr) sûresi, ahiretle ilgili meseleleri ele alır. Özellikle itaatkar, takva sahibi müminlerin ebedilik ve Naim cennetlerindeki ikamet yurdunda elde edecekleri nimetlerden bahseder. Sûrenin havası, işaretleri, üslubu ve çeşitli konularıyla hemen hemen Mekke’de inen surelerin havasının aynıdır.

Bu mübarek sûre, Allah’ın, insanı çeşitli merhalelerde yaratması ve yükümlü kılındığı çeşitli ibadetleri yapması için onu elverişli bir şekilde var etmesindeki gücünü açıklayarak başlar. Şöyleki Allah’ın, onun için göz, kulak ve diğer duyu organlarını yarattığını bildirir: “İnsanın üzerinden he­nüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek­ten biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır. Onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.”

Sonra sûre, Yüce Allah’ın âhirette cennet ehli için hazırlamış olduğu nimetlerden bahseder: “İtaatkârlar ise kâfur katılmış bir kadehten içerler. Bu, Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.”

Daha sonra sûre bahtiyar kimselerin niteliklerini oldukça geniş an­latır. Onları, sözlerini yerine getiren, Allah rızası için fukarayı besleyen ve Allah’ın azabından korkan kimseler olarak niteler ve yüzlerin buruştuğu o günde onları o acı günden emin kıldığını alatır: ” O kullar, verdikleri sözü yerine getirirler; fenalığı oldukça yaygın olan bir günden korkarlar. Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size, Allah rızası için yemek yediriyoruz; dolayısıyla, sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz.”

Sûre, müminlerin vasıflarını anlattıktan sonra, Allah katında onlar için hazırlanmış olan ikamet yurdundaki sevap ve ikramı över. “Sabretme­lerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurul­muş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Gölgeleri, üzerlerine sarkar;kolayca koparılabilen meyveleri istifa­delerine sunulur.”

Sûre, cennet ehlinin yemeleri, içmeleri, giymeleri ve akşam sabah onları ziyaret eden hizmetçileri gibi nimetlerini arka arkaya anlatır: “Yanlarında gümüş kaplar ve billur kâselerle, gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır ki (onların iştahları) ölçüşünce tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kâseden (şarap) içirilir ki karışımında zencefil vardır. Ora­da adına Selsebîl denilen bir pınardandır. Onların etrafında Öyle ölümsüz genç dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.”

Bu mübarek, sûre, Kur’ân-ı Kerîm’in düşünen bir kalbi veya onun nu­ruyla aydınlanan isabetli fikri olan kimse için bir öğüt olduğunu açıklaya­rak sona erer. “Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tu­tar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalim­lere gelince, Allah, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.”

İnsan Suresi nüzul sebebi:

Sûrenin mekkî veya medenî oluşu ihtilaflıdır. İbn Yesâr ve Mukatil mekkî olduğunu söylemişlerdir.Bu,İbn Abbâs’tan da rivayet edilmiştir. Mücahid ve Katâde’nin de içinde bulunduğu cumhur ise medenî olduğu görüşündedir.

Hasen ve İkrime “‘Öyleyse Rabbının hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkâra ve inkarcıya itaat etme.” (âyet: 24) âyeti dışında Sûrenin mekkî olduğunu söylemişlerdir.

Mâverdî ise Sûrenin, başından “Muhakkak ki Kurân’ı sana indiren Biziz Biz.” (âyet: 23) âyetine kadar medenî, bundan sonrasının ise mekkî olduğunu nakleder.

Kurtubî, medenî olduğu ve Rahman Sûresinden sonra nazil olduğu görüşüne de yer vermiştir. Ayetlerinin adedi, otuz birdir.

İnsan Suresinin Meali:

Bismillahirrahmanirrahim.

1.İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

2.Gerçekten biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır. Onu imtihan edelim diye. Kendisini işitir ve görür kıldık.

3.Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

4.Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir hal­kalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5.İyiler ise, kâfur katılmış bir kadehten içerler.

6.Bu, Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.

7.O kullar, verdikleri sözü yerine getirirler; fe­nalığı oldukça yaygın olan bir günden korkarlar.

8.Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9.”Biz size Allah rızası için yemek yediriyoruz; dolayısıyla, sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz.

10.Biz,  sert ve  belalı  bir günde  Rabbimizden korkarız.” (derler).

11.İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.

12. Sabretmelerine karşılık  onlar  cenneti ve ipekleri lütfeder.

13.Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.

14.(Cennet   ağaçlarının)   gölgeleri,   Üzerlerine sarkar; kolayca koparılabüen meyveleri istifadelerine sunulur.

15,16.Yanlarında, gümüş kaplar ve billur kâse­lerle, gümüşî beyazlıkta (billur gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır; (cennet sakileri bunlara dolduracakları cen­net şarabını, cennetteki insanların iştihâları) ölçüşünce ta’yin ve takdir ederler.

17.Onlara orada bir kâseden içirilir ki karışımın­da zencefil vardır.

18.(Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Sel-sebîl denir.

19.O insanların etrafında öyle ölümsüz genç ne­dimler dolaşır ki, onları gördüğünde kendilerini, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.

20.Ne yana bakarsan bak, nîmet ve ulu bir salta­nat görürsün.

21.Üzerlerinde yeşil renkli ince ve kalın elbiseler vardır gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.

22.(Onlara şöyle denir:)”Bu,sizin için bir mükâfaattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.”

23.(Resûl’üm!) Biz, (evet) Kur’ân’ı sana peyder­pey biz indirdik.

24.Artık Rabbinin hükmüne sabret;  onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.

25.Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet.

26.Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bölümünde ise Onu teşbih et.

27.Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü   ihmal ediyorlar.

28.Onları biz   yarattık; mafsallarını  sımsıkı bağladık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getiririz.

29.Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

30.Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde di­leyebilirsiniz. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir.

31.O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere, gelince, Allah, onlar için elem verici bir azap hazırla­mıştır.

İnsan Suresi Hakkında Abdulkadir Geylani:

Allah’ın iradesini ve işlerini kendisine  kolaylaştırmasını gözetleyen mürid! Allahu Teala seni emelinde muvaffak kılsın. Onları başarmada sana yardım etsin.Burada sana düşen şudur:Kaygılarını bırak!Emel ve temennilerinden yüz çevirmiş olarak, kalbini dünyaya iltifat etmekten arındırır. Ahirete yönel. Haktan gelen esintileri gözle ondan lütuf ve ihsanı ile işlerini sana kolaylaştırılmasını um. Çocukların, arkadaşların, Eşin ve dostunla ilgili olsun, her hal ve vakitte senin hakkında  hayırlı olan şeylerle ilgili olsun, her şeyde hayırlı olana seni muvaffak kılmasını ümit et. Gerek hayvani özelliklerinden kaynaklansın, gerekse başka şekilde olsun, bütün şerleri senden defetmesini bekle.

Kısaca Onu vekil edin. Ona güven onu kefil tut. Zira o senin hakkında hayırlı olanı Senden daha iyi bilir. İşlerini ona havale et ona güvenip tevekkül et. Her şey hakim ve müstean olan Allah teâlâ’nın elindedir.

İnsan suresini Dinle:

 

İnsan suresinin faziletleri ve sırları: 

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim İnsan suresini (vird olarak) okursa, onun Allah katındaki mükafatı cennet ve ipektir.”
  • 70 defa okuyan kimse, kötü ahlaktan kurtulur. Allah Dostlarının zümresine nail olur, manevi yönden yükselir.
  • Kaza ve belalardan korunmak için 7 kere okunur.
  • Çocuğunun ahlakının güzel olmasını isteyen hamile bir kadın bu süreyi 70 kere Okur 
  • Ahlaki açıdan kendisini düzeltmek isteyenler bu süreyi bolca okurlarsa bundan istifade ederler 
  • Bu süreye okumaya devam eden bedenine takviye gibi olur 
  • Bu sure sinirleri güçlendirir 
  • Merak ve endişeyi teskin eder 
  • Kağıt üzerine yazılıp su ile bozulur içilir ise beden kuvvetlenir zayıflığı izale eder

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir