Kadiriyye Evradı Şerifi

Evrâd-ı Şerif-i Kâdiriyye (Türkçe Okunuşu)

E’ûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismilllâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil ‘âlemîn. Errahmânirrahîm. 
Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în.
İhdinessırâtal müstakîm.
Sirâtallezîne en’amte aleyhim
gayril magdûbi ‘aleyhim veleddâllîn. Âmîn
İnnallâhe ve melâ’iketehû yusallûne ‘alen-nebiy yâ eyyühellezîne âmenû sallû ‘aleyhi ve sellimû teslîmâ.
Allahümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
Sübhâne rabbike rabbil ‘izzeti ‘ammâ yasıfûn ve selâmun ‘alel mürselîn velhamdü lillahi rabbil ‘âlemîn (burada şükür makamında iki elle yüz meshedilecek)
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habîballah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halîlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah.Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ Safiyyallah.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Hayre halkillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nûre ‘arşillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Emîne vahyillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ Men şerrefehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ Men kerremehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ Men ‘azzemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Men allemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Seyyide’l mürselîn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ İmâme’l müttekîn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Hâteme’n nebiyyîn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Rahmeten-lil-‘âlemîn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Şefî’a’l müznibîn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûle Rabbi’l ‘âlemîn.
Salâvatullâhi ve melâiketihi ve enbiyâihî ve hameleti ‘arşihî ve cemî’-i halkıhî ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlîhî ve sahbihî ecma’în.
Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ‘abdike ve habîbike ve resûlike’n nebiyyil ümmîyi ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim (üç kere okunacak)
Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedi-nin-nebiyyil melîhi sâhibil makâmil a’lâ vel-lisânil fasîh (üç kere okunacak)
Allahümmec’al efdale salâvatike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ‘adeden
‘Alâ eşrefil halâikil insâniyyeti ve mecma’il hakâyıkil îmâniyyeti ve tûrit-tecelliyâtil ihsâniyyeti
Ve mehbiti esrârir rahmâniyyeti ve arûsi memleketir rabbâniyyeti
Ve vâsıtati ‘ıkdin nebiyyîn ve mukaddimi ceyşil mürselîn
Ve kâidi rekbil enbiyâil mükerremîn ve efdalil halki ecma’în
Hâmili livâil izzil a’lâ ve mâliki ezimmeti’l mecdil esnâ
Şâhidi esrâril ezel ve müşâhidi envâri sevâbıkıl üvel
Ve tercemânı lisânil kıdem ve menbâ’il ilmi vel-hılmi vel-hikem
Mazharı sırrıl cûdil cüz’iyyi vel-külliyyi ve insâni aynil vücûdil ulviyyi ves-süflyyi
Rûhi cesedil kevneyn (Bu cümle üç defa okunacak ve her defasında vücud mesh edilecek)
Ve aynil hayâtid dâreyn (Burada iki elin başparmaklarının tırnağı öpülerek gözler üzerine mesh edilecektir)
El-mütehakkiki bi a’lâ rütebil ubûdiyyeti vel-mütehallıki bi ahlâkil makâmâtıl ıstıfâiyyeti  El-halîlil a’zam vel-habîbil ekrem
seyyidinâ Muhammedin ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Ve ‘alâ sâiril enbiyâi vel-mürselîn ve ‘alâ melâiketikel mukarrebîn
Ve ‘alâ ‘ibâdillahis sâlihîn min ehlis semâvâti ve ehlil aradîn Küllemâ zekerekez zâkirûn ve gafele an zikrikel gâfilûn Ve sellim ve radiyallahu ‘an ashâbi  Resûlillahi ecma’în.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın