Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman


BABASI : Yavuz Sultan Selim

ANNESİ : Hafsa Hatun

DOĞUMU : 27 Nisan 1495

VEFATI : 7 Eylül 1566

SALTANATI : 1520-1566 (46) sene

Erkek Çocukları : ikinci Selim, Bayezid, Abdullah, Murad, Mehmed, Mahmud, Cihangir, Mustafa

Kız çocukları : Mihrimah Sultan, Raziye Sultan


Kanûnî Sultan Süleyman, Trabzon’da dünyaya geldi. O sırada babası orada valî idi. Babası O’nun küçük yaştan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı ve emsali görülmeyen bir terbiye ve tahsil ile yetiştirildi. 26 yaşında padişah oldu. Çok ciddî ve vakurdu. Teenni ile hareket ederdi. Yapacağı işler hakkında hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden geri dönmezdi. İş başına getireceği adamların kabiliyet derecelerine göre vazife verirdi.

Kannûnî’nin yüzü yuvarlak, gözleri elâ, kaşları arası biraz açık, doğan burunlu, uzun boylu ve seyrek sakallı idi. Azim ve irade sahibiydi. Devri Türk hakimiyetinin kemale ulaştığı bir devir olmuştur. Kendisine kanûnî denmesi, yeni kanunlar icad etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır.

Zamanında İngiltere Kralı VIII. Henri, İstanbul’a bir heyet gönderir, adalet mekanizmasının nasıl işlediğini tetkik ettirerek kendi memleketine örnek almıştır.

Avrupa tarihçilerinin Muhteşem Süleyman dedikleri büyük hükümdar, büyük dedesi Fatih gibi sayısız seferlere bizzat kendisi iştirak etmiştir. Zamanında cereyan eden mühim hadiselerden bazıları şunlardır:

1522 senesinde Rodos’u aldı. Fransa Kralının yardım isteğini kabul ederek Alman İmparatoruna bir mektup yazdı ve Alman imparatoru, Birinci Francois’i serbest bıraktı.

1526’da Mohaç Muharebesi ile Macaristan’ ortadan kaldırdı. Budapeşte’yi fethetti. 1529’da Viyana’yi kuşattı. 1532’de Avusturya seferine Çıktı.

1533’te Almanya ile anlaşma imzalandı.

1537’de Otranto fethedildi. Ancak, Venedik Savaşı sebebiyle daha sonra ordu Otranto’dan çekildi.

1543’de Estergon istoini ve Belgrad’ı fethetti.

Barbaros kardeşler Akdeniz’de yenmedik donanma bırakmadılar ve Kuzey Afrika’yı alarak Osmanlı topraklarına bağladılar. Kırım Hanları, Moskova’ya kadar ilerlediler.

Hint Okyanusu’na donanma gönderilerek oradaki müslümanlara yardımlarda bulunuldu. Sudan ve Habeşistan’da fetihler yapıldı.

1548’de Tebriz dördüncü defa alındı.

Osmanlılar’ın en büyüklerinden birisi olan Muhteşem Padişah 7 Eylül 1566 günü savaş meydanında iken ahiret alemine irtihal etti. O anda Zigetvar kuşatmasını idare ediyordu. Vefatında 71 yaşını 4 ay 10 gün geçiyordu. 46 sene padişahlik yaptı. Büyük bir devlet adamı ve ünlü bir şairdi. Meşhur şiirlerinden birisi şudur:

Halk içinde müteber bir nesme yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihnanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır.
olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

Babasından 6.557.000 km. kare olarak devraldığı imparatorluğunun topraklan, 14.893.000 km. kareye çıkarmıştı. Cenaze namazını Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Nakibü’l-Esraf Taşkentli Muhterem Efendi kıldırmıştır. Süleymaniye Camii avlusundaki türbesinde gömülüdür. (Allah rahmet eylesin.)

Silsile-i Saadad’tan Hace Muhammed Zahid Bedahşi (k.s.) Hazretleri, Şeyh Sünbül Sinan, İbrahim Gülşeni, Şelh Hamidullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede, Kara Davud, Beyzavi’ye hasiye yazan Şeyhzade, Humayunn’ame sahibi Alaaddin, Mülteka sahibi Ibrahim Halebi. Şahidi İbrahim Dede, Ahteri sahibi Mustafa Efendi, Lügat sahibi Nimetullah Efendi, Şeyh Merkez Efendi, Kırklardan Hızır Efendi ve işbah müellifi İbni Neciym, Kanuni devrinde yaşamış ve yine o devirde vefat etmiş büyüklerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir